Läs mer

Hur du ansöker om stöd

Alla som vistas i en kommun har enligt socialtjänstlagen rätt att få stöd till sin försörjning och livsföring i övrigt, om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

1: Kontakt
Ansökan börjar med att du eller en anhörig kontaktar en biståndshandläggare. Du kan också skicka en ifylld ansökningsblankett till kommunen varefter en biståndshandläggare tar kontakt med dig.

2: Information
Biståndshandläggaren ger dig information om olika former av stöd och hjälp och du beskriver vilken hjälp du behöver.

3: Ansökan
Du ansöker om den hjälp du behöver. Ansökan kan göras både skriftligt eller muntligt till biståndshandläggare.

4: Utredning
Biståndshandläggaren påbörjar en utredning om ditt hjälpbehov. Ofta görs ett hembesök hos dig. Om det är nödvändigt hämtas uppgifter från exempelvis läkare och sjuksköterska. Detta görs naturligtvis i samråd med dig.

5: Prövning
Ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och de riktlinjer som socialnämnden har antagit. Dina behov och önskemål är alltid utgångspunkten för utredningen.

6: Biståndsbeslut
Efter prövningen beslutar handläggaren om vilken insats du har rätt till. Detta beslut meddelas dig skriftligt.

Ibland kan du få ett avslag på din ansökan, vilket betyder att du inte får den hjälp som du ansökt om. Skälet för avslaget står i så fall i beslutet.

7: Överklagan
Om du får avslag på din ansökan om bistånd får du ett skriftligt beslut där det står varför du fått avslag och hur du då kan överklaga beslutet. Du kan även vända dig till din handläggare för hjälp och information.

8: Omprövning av beslut
Skulle behov av stöd och insatser ändras, exempelvis om hälsotillståndet blir bättre eller sämre, gör vi en omprövning av vårt tidigare beslut. Besluten omprövas som regel minst en gång per år.

9: Sekretess
All personal inom socialtjänsten omfattas av sekretess enligt bestämmelser i tillämplig lagstiftning till exempel sekretesslagen och socialtjänstlagen.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt