Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förskola och barnomsorg

I Essunga kommun finns fem förskolor samt pedagogisk omsorg, Solåker som finns i Essunga stationssamhälle. Kommunen erbjuder barnomsorg i form av förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) samt fritidshem.

När ditt barn fyllt 1 år kan du välja mellan förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem).

Från höstterminen det år ditt barn fyller tre år erbjuder kommunen 15 avgiftsfria timmar per vecka. Det kallas för allmän förskola. När ditt barn börjar i förskoleklass kan du söka plats på fritids om du arbetar eller studerar.

I kommunen finns ingen fristående förskola.

Förskolorna arbetar med dokumentationsverktyget UNIKUM.

Stängningsdagar i barnomsorg och fritidshem under läsåret 2019/20:
Måndag 19 augusti 2019
Måndag 28 oktober 2019
Tisdag 7 januari 2020
Måndag 15 juni 2020

Stängningsdagar i barnomsorg och fritidshem under läsåret 2020/21:
Måndag 17 augusti 2020
Måndag 26 oktober 2020
Torsdag 7 januari 2021
Fredag 18 juni 2021

Avgifter och regler

Ändring avgiftsnivåer för maxtaxan gällande förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg inför 2020.

Essunga kommun tillämpar Riksdagens beslut om maxtaxa. Inkomsttaket är indexerat och kommer att innebära en årlig reglering.
Läs mer här.PDF (pdf, 165.1 kB)

Avgifter och regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Essunga kommun har regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem som är viktiga att känna till för dig som vårdnadshavare. I reglerna kan du bland annat hitta information om rätt till plats, hur du ansöker om plats, kö, turordning, vistelsetid och hur du byter eller säger upp plats samt avgifter.

Utbildningsnämnden antog nya tillämpningsregler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem på sitt sammanträde den 26 augusti 2019, § 63. Dessa hittar du under styrande dokument eller i länk längst ner på denna sida. 

Fördelad faktura - var sin faktura

Vid delad vårdnad kan avgiften fördelas upp mellan vårdnadshavarna, som då får var sin faktura. Avgiften beräknas på inkomsten i respektive familjs hushåll. Den sammanlagda avgiften överstiger dock inte maxtaxan för en plats. Båda vårdnadshavarna måste ansöka om delad faktura, blankett för det finns här.PDF (pdf, 41.1 kB)

Ansök eller säg upp plats

Du ansöker och säger upp plats via blankett eller e-tjänst.

Upp­sägnings­tiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen lämnas in till förskolan eller fritidshemmet.
Under uppsägningstiden ska för­äldra­avgift betalas, även om platsen inte utnyttjas. 

Mål för barnomsorg

Kvantitativa mål

 • Barnomsorg ska erbjudas till föräldrar som arbetar eller studerar och till barn med särskilda behov så snart som möjligt eller senast fyra månader efter beräknat behov.
 • Barn till föräldrar som är arbetssökande/föräldralediga för annat barn har rätt till förskola 15 timmar/vecka.
 • Alla 3-5-åringar erbjuds avgiftsfri allmän förskola 15 timmar/vecka.
 • Barngrupperna ska ha lämplig sammansättning och storlek.
 • Verksamhetens innehåll ska utformas i överensstämmelse med förskolans läroplan, LPFÖ 98.
 • Verksamheten ska ge barnen trygghet och möjlighet till utveckling i en stimulerande miljö.
 • Särskilt stöd ska ges till barn med svårigheter utifrån barnens egna behov och möjligheter.
 • Föräldrar ska få en god kunskap om verksamheten.
 • Inom all barnomsorg ska det finnas en uttalad pedagogisk verksamhet
 • God innemiljö med sunda lokaler som är anpassade till såväl lugna aktiviteter som rörelseaktiviteter.
 • God utemiljö med ytor i anslutning till lokalerna som stimulerar till lek och rörelse under säkra former och ett pedagogiskt arbete som behandlar miljön i ett vidare perspektiv.
 • Välutbildad, kunnig och motiverad personal som tillsammans har erforderlig utbildning, erfarenhet och förmåga att omsätta sin kompetens i praktiken.


Inflytande och kommunikation för vårdnadshavare i förskolan

I förskolans styrdokument (Lpfö 18) står det följande om samarbetet mellan förskola och hem (s17):

2.4 FÖRSKOLA OCH HEM
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Riktlinjer
Förskollärare ska ansvara för att:

 • utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen, och
 • vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.

Arbetslaget ska:

 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen,
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
 • hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet

 

I Essunga kommuns förskolor har vi följande kanaler för kommunikation och möjlighet till inflytande för vårdnadshavare

Introduktionssamtal hålls vid inskolningen av varje barn i förskolan. Där vill personalen introducera er som vårdnadshavare för förskolans verksamhet och rutiner, få kännedom om ert barn för att veta hur de ska bemöta det på bästa sätt. Här förväntas vårdnadshavare ställa frågor och ges tillfälle till inflytande på verksamheten.

Efter en tid på förskolan, cirka 1 månad, blir vårdnadshavare erbjuden uppföljningssamtal på inskolningen. Där utvärderas inskolningen genom samtal mellan pedagog och vårdnadshavare.

Vårdnadshavare inbjuds till ett utvecklingssamtal per år, men får också erbjudande om ytterligare samtal om det finns önskemål om detta från vårdnadshavare. Vid samtalet samtalar pedagog och vårdnadshavare om barnets utveckling och hur barn och vårdnadshavare upplever förskolan Här förväntas en utvärdering tillsammans med vårdnadshavaren runt barnets vardag på förskolan och hur den ska fortlöpa.

I förskolan ser vi den dagliga tamburkontakten som oerhört viktig där vi försöker ge vårdnadshavare möjlighet till att få daglig och direkt information om sitt barns dag, men också få chans att kommunicera om övrig verksamhet i förskolan.

Föräldramöte hålls en gång per år, oftast på höstterminen. Syftet med mötet är att personalen ska synliggöra sin undervisning, sin verksamhet för vårdnadshavare och ge vårdnadshavare chans till inflytande och att ställa frågor. Vissa möten har teman med inbjudna föreläsare som tar upp aktuella ämnen för förskolan och vårdnadshavare.

Unikum är vårt dokumentationsverktyg - Vårt sätt att visa vår verksamhet, vår undervisning för vårdnadshavare, vad vi gör på förskolan och där vi anknyter vår verksamhet till läroplanen. Ett slags fönster för vårdnadshavare, då vårdnadshavare inte kan ge respons tillbaka i verktyget, men vilket vi hoppas på att ni ger i den dagliga kontakten. Här skickas också all information som går ut från förskolan.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt