Läs mer

Trafik och gator

Gata Park på Järnvägsgatan i Nossebro

Tekniska kontoret ansvarar för väghållningen på kommunala gator, vägar, gångbanor och cykelvägar inom kommunens tätortsområden. Trafikverket har ansvaret för tätorternas genomfartsleder.

I Nossebro är Tekniska kontoret entreprenör åt Trafikverket på gång- och cykelbanor utmed Storgatan, Södra vägen, Bärebergsvägen och Essungavägen. På landsbygden sköts vägarna av vägföreningar med ekonomiskt stöd från kommunen och Trafikverket.

Fri sikt vid gator och vägar

Skymd sikt kan vara en orsak till olyckshändelser. Det är många som är oroliga och ringer till gatukontoret och framför klagomål på att sikten är skymd. Här kan du få tips och råd om hur du bör sköta vegetationen på din tomtmark.

Plantera på rätt ställe

Stora buskar och träd bör placeras minst två meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 centimeter innanför tomtgräns.

Du som har tomt intill en gata

Buskar och träd får inte växa ut över kör- eller gångbana. Träden måste beskäras så att grenar inte slår folk i ansiktet. Vegetation som sträcker sig ut över tomtgräns skall ämna fri höjd enligt följande:

  • Över gångbana - minst 2,5 meter
  • Över cykelväg - minst 3,2 meter
  • Över körbana - minst 4,6 meter

Du som har hörntomt

Vid samtliga gatukorsningar, samt korsningar mellan gata/GC-väg* och GC-väg/GC-väg, skall sikttriangel utföras med minst 10 meter sidor räknat från körbanekant. Inom triangeln bör du se till att dina växter, murar, staket med mera inte är högre än 80 centimeter.

*GC-väg = Gång- och cykelväg

Utfart från tomtmark

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att
dina växter är högst 80 cm över gatan, 2,5 meter åt vart håll från infarten och
lika långt in på din tomt.

Träd och buskar växer

De flesta träd och buskar kan beskäras under alla årstider med några få
undantag, t ex björk och lönn. Dock sker beskärningsarbetet lämpligast under
vinterhalvåret.

Klipp häcken

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms av alltför frodigt
växande häckar.

Enskilda vägar

Statsbidragberättigade enskilda vägar

Bidrag lämnas till underhåll av statsbidragsberättigade vägar. Bidrag lämnas med 15 % för vägar med 60 % statsbidrag, respektive 10 % för vägar med 80 % statsbidrag av beräknad underhållskostnad. Beräknad underhållskostnad baseras på den kostnad Trafikverket har räknat fram.

Särskilt driftbidrag till enskilda vägar med statsbidrag

Enskilda vägföreningar kan hos Trafikverket ansöka om särskilt dirftbidrag för speciella vägförbättringar som ligger utanför ordinarie driftbidrag. De som får sin bidragsansökan godkänd kan även ansöka om särskilt driftbidrag hos Essunga kommun.

För särskilda arbeten där statsbidrag lämnas till enskilda vägar kan Essunga kommun lämna särskilt driftbidrag med 25% av skillnaden mellan beräknad kostnad och utgående statsbidrag, dock högst 7,5 % av beräknad kostnad.

Bidragsansökan måste ha kommit in till kommunen senast 1 augusti för budgetering. Utbetalning sker året efter.

Ansökan görs på blankett "Ansökan om särskilt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar".

Parkering

Parkering på anvisade parkeringsplatser är gratis.

Parkerar du fel på kommunens gatumark kan du få felparkeringsavgift.

Felparkeringsavgift i Essunga kommun

Belysning

I väghållningsansvaret ingår även gatubelysningen. Tekniska kontoret anlitar Nossebro Energi för hjälp med drift och underhåll av cirka 1200 belysningspunkter. Släckta och trasiga lampor byts ut vid översynen som sker 4 gånger per år (2 gånger under perioden januari-april och 2 gånger under perioden augusti-december).

Fel som utgör fara för trafik- eller elsäkerheten, samt omfattande lampbortfall på grund av gruppfel i anläggningen åtgärdas omedelbart. Släckta lampor vid övergångsställen och busshållplatser åtgärdas senast inom en vecka. Punktbyte (då minst 10 lampor blivit anmälda) åtgärdas senast inom tre veckor. 

Belysningsföreningar
Utanför tätorterna får belysningsföreningar bidrag med 60% för elförbrukningen och 100% för den fasta avgiften.

För felanmälan av gatubelysning och ansökan för utbetalning belysningsbidrag kontakta Bjarne Hurtig.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt