Läs mer

Trafik och resor

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i Essunga kommun erbjuds i huvudsak av Västtrafik AB, som ägs av Västra Götalandsregionen.

Trafik och gator

Tekniska kontoret ansvarar för väghållningen på kommunala gator, vägar, gångbanor och cykelvägar inom kommunens tätortsområden.

Renhållning och snöröjning

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning för trafiksäkerhetens och framkomlighetens skull. Vår ambition är att hålla så god standard som möjligt.