Läs mer

Resor, transporter och besök

Med färdtjänst menas särskilt anordnade transporter för dig med funktionshinder när du till exempel ska handla, besöka någon anhörig eller bekant eller delta i någon fritidsaktivitet. Färdtjänst får inte användas när du skall åka på läkarbesök, behandlingar eller till resor till och från sjukhus. Dessa resor görs med sjukresa.

 

Fler sätt att boka färdtjänst

NYHETER!
Nu kan du boka färdtjänst på mer än ett sätt, mer information får du i Västtrafiks folder.

 

 

 

Reshjälpskortet

Från och med 25 september 2019 kan den som har rätt till färdtjänst beställa ett personligt Reshjälpskort för kollektivtrafiken i regionen från Västtrafik. Innehavaren av kortet betalar sin biljett själv men kan ta med en vän/ledsagare gratis med kortet. Kontakta Västtrafik för mer information.

Färdtjänst

Vem kan beviljas färdtjänst

Du som har ett fysiskt, psykiskt eller socialt funktionshinder, varaktigt under minst tre månader, som gör att du har svårt att åka med allmänna kommunikationsmedel som till exempel buss eller tåg.

Att du saknar körkort, är gammal, att det inte går några bussar eller tåg ger dig inte rätt
till färdtjänst.

Rätt till färdtjänst prövas enligt Lagen om färdtjänst (1997:736) § 7
”Tillstånd till färdtjänst skall meddelas dem som på grund av
funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att
förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna
kommunikationsmedel”. 

Informationsbroschyr om färdtjänst Pdf, 367.2 kB.

Ansöka om färdtjänst

Du kan ansöka om färdtjänst genom att fylla i, skriva ut, signera och skicka in en ansökan eller genom att använda dig av vår e-tjänst för färdtjänstansökan Öppnas i nytt fönster..

Var noga med att lämna så mycket information som möjligt i din ansökan för att påskynda hanteringen.

Vid nyansökan om färdtjänsttillstånd behöver du blanketten "Ansökan om färdtjänst" samt utlåtande från legitimerad omvårdnadspersonal.

Även ett hembesök kan krävas.

Om du har färdtjänst beviljad i Essunga kommun sedan tidigare, avgör färdtjänsthandläggaren om något av ovanstående är nödvändigt för att kunna ta ett beslut.

Ansökan om färdtjänst (Blankett öppnas i nytt fönster) Pdf, 270.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Utlåtande av legitimerad personal Pdf, 679 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för färdtjänst

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst

En resa inom Sverige med tåg, flyg, båt och samordnad taxi. Ansökan om Riksfärdtjänst görs för varje resetillfälle, tillståndet gäller därmed endast en resa.

Syftet med resan måste vara rekreation, fritidssysselsättning eller enskild angelägenhet.

Ansökan om Riksfärdtjänst Pdf, 602.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Regler för Riksfärdtjänst Pdf, 46.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Hur överklagar du ett beslut om färdtjänst

Ett beslut om färdtjänst kan överklagas till Förvaltningsrätten i Jönköping. Detta kallas för förvaltningsbesvär.
Om du vill överklaga ett beslut så kan du få hjälp med detta av färdtjänsthandläggaren.

Sjukresor

Färdtjänst får inte användas när du ska åka på läkarbesök, behandlingar eller för resor till och från sjukhus. Dessa resor görs med sjukresa.

För mer information om sjukresor, ansökan med mera hänvisar vi till Västra Götalands regionens hemsida eller telefonnummer 010-473 21 00.

Ledsagarservice

En del människor med funktionsnedsättningar kan ha svårt att ensamma gå iväg till bion, till vännerna eller till andra aktiviteter. Då kan man ansöka om en ledsagare. En ledsagare är en person som går med dit man ska, kanske för att visa vägen eller för att vara ett stöd under aktiviteten.

Ledsagarservice på stationer och terminaler

Alla resenärer som har en funktionsnedsättning eller har särskilda behov har rätt till att få hjälp med ledsagning på stationer och terminaler, som erbjuder denna service, i samband med resa. Ledsagning är helt kostnadsfri för resenären. Här kan du läsa mer om den ledsagarservice som Västtrafik erbjuder. Länk till annan webbplats.

Parkeringstillstånd (PRH)

Vem kan få Parkeringstillstånd för rörelsehindrade (PRH)

  • En person som är rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter, det vill säga har stora svårigheter att förflytta sig till fots.
  • För en rörelsehindrad person, som inte kör bil själv, utfärdas tillstånd bara i undantagsfall, till exempel vid balansrubbningar och yrsel av allvarligt slag.
  • I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna lämna en rörelsehindrad passagerare i närheten av målpunkten och därefter parkera bilen enligt vanliga regler.

 Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas:

  • En blind person, som inte har något rörelsehinder, kan normalt inte få ett tillstånd.
  • Rullstolsburen person som inte är bilförare beviljas inte Parkeringstillstånd, (om inte behov av förarens hjälp och stöd utanför fordonet föreligger, enligt reglerna ovan).
  • Svårigheter att bära är inte ensamt tillräcklig grund för tillstånd.
  • Mag- och tarmproblem, till exempel tarminfektion eller inkontinens, då en person akut kan behöva uppsöka toalett, anses inte vara tillräckligt skäl för tillstånd.
  • Svårigheter att ta sig i och ur en bil är inte grund för tillstånd.
  • Amputerat ben utgör inte grund för tillstånd.
  • Psykiska funktionshinder – regelbundet hjälpbehov men inte rörelsehindrad.

Mer information om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Pdf, 228.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Rätt till Parkeringstillstånd för rörelsehindrad (PRH) prövas enligt Trafikförordningen 13 kap 8 § (1998:1276) Pdf, 117.5 kB, öppnas i nytt fönster. samt Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2009:73 Pdf, 840.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Var och när gäller tillståndet

Parkeringstillståndet utfärdas i din hemkommun men gäller i hela landet och i alla EU-länder.

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv färdas i fordonet. Ett parkeringstillstånd gäller under en viss tid, som längst 5 år.

Ansöka om Parkeringstillstånd för rörelsehindrad (PRH)

Information till dig som sökande och intygsskrivaren Pdf, 719.4 kB, öppnas i nytt fönster. som gör det lättare att förstå hur ansökan och intyg ska fyllas i för att vara komplett.

Du ansöker om PRH genom att skriva ut, fylla i och skicka in en ansökningsblankett med bilaga. Pdf, 147.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Glöm inte att skicka med ett läkarintyg Pdf, 149.1 kB, öppnas i nytt fönster.

OBS! Var noga med att ansökan och läkarintyg är komplett samt att du bifogar ett foto!

Kontakt parkeringstillstånd: Helen Olofsson, 0512-570 20, parkering@essunga.se

Hur överklagar du ett beslut om PRH

Ett beslut om PRH kan överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas till Transportstyrelsen.
Enligt 6 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor får Transportstyrelsens beslut inte överklagas.

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom den 26 maj 2016, mål 4047-15, funnit att ett beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade rör en civil rättighet i Europakonventionens mening och kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol i enlighet med 3 § förvaltningslagen (1986:223).

Handläggaren hjälper dig gärna med hur du ska gå tillväga.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt