Läs mer

Förvaltare/God man

Om att vara god man och förvaltare

Som god man är du ställföreträdare för någon med nedsatt förmåga att företräda sig själv i olika situationer.

Vad gör en god man och förvaltare?

Ett godmanskap eller förvaltarskap kan bestå av tre delar:

  • bevaka rätt
  • förvalta egendom
  • sörja för person

Bevakar rätt

Att bevaka rätt innebär till exempel att du ser till att personen som du är god man för har de bidrag som hen har rätt till, ingår avtal eller förhandlar om avbetalningsplaner och skuldsanering.

Förvaltar egendom

Att förvalta egendom handlar exempelvis om att ta hand om pension och bidrag, betala räkningar, lämna fickpengar, förvalta kapital, värdehandlingar och fastigheter.

Sörjer för person

Sörja för person innebär att du bevakar mer personliga frågor. Du fungerar som en länk mellan din huvudman och hens omsorgsgivare och vårdinrättningar. Du ska även se till att personen kan utöva fritidsaktiviteter och ha sociala kontakter. Du bör därför träffa din huvudman varje månad för att försäkra dig om att hen har det bra.

Andra former av godmanskap

Ibland kan en god man behövas vid en specifik händelse, en så kallad tillfällig god man.

Det kan till exempel bero på att den gode mannen och huvudmannen har del i samma dödsbo eller fastighetsaffär och därför har samma intresse. Då kan den gode mannen av naturliga skäl inte företräda sin huvudman. Istället förordnas en tillfällig god man.

En tillfällig god man kan även tillvarata en omyndig persons intresse när hen inte kan företrädas av sina föräldrar, till exempelvis vid bodelning och arvskifte där barn och föräldrar har samma intresse.

Vem kan få god man eller förvaltare?

En god man fungerar som ett stöd för den som inte klarar sig själv. Det kan till exempel handla om att betala räkningar, hjälpa till med myndighetskontakter och i kontakter med vården. Som god man agerar du alltså ställföreträdare för någon som saknar förmåga att företräda sig själv i olika situationer. Det kan bero på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden. Det räcker alltså inte att känna sig orolig för sin ekonomi eller tycka att det vore tryggt att få hjälp för att kunna få en god man eller förvaltare.

Förvaltarskap används endast om en god man inte räcker för att kunna hjälpa personen.

Både en god man och en förvaltare beslutas av tingsrätten.

Vem kan ansöka om god man eller förvaltare?

Ansökan om god man eller förvaltare får göras av förmyndare, av huvudmannen själv om hen har fyllt 16 år, av hens make eller sambo och huvudmannens närmaste släktingar.

Vem kan bli god man/förvaltare?

Lagen säger att till god man och förvaltare kan den som är rättrådig, erfaren och övrigt lämplig förordnas.

Överförmyndaren kontrollerar alltid att den gode mannen inte förekommer i belastningsregistret eller är aktuell hos Kronofogden. Som god man och förvaltare har du stor nytta av att ha erfarenhet inom vardagsekonomi och kännedom om hur samhället fungerar.

I ansökan om god man eller förvaltare kan den som söker ange önskemål om vem som ska förordnas som god man eller förvaltare.

Arvode

Arvodet till god man och förvaltare beror på hur stort uppdraget är och hur mycket engagemang som krävs. Arvodets storlek bestäms av överförmyndaren, och brukar betalas årligen. Den gode mannen eller förvaltaren har även rätt till ersättning för vissa kostnader. Det är antingen huvudmannen eller kommunen som betalar arvodet, beroende på huvudmannens inkomst och ekonomiska tillgångar. Det styrs av lagen och huvudregeln är att huvudmannen ska betala arvodet för sin gode man eller förvaltare. Arvodet är inte högt utan mer av symbolisk betydelse. Ett uppdrag som ställföreträdare ses till stor del som ett ideellt uppdrag.

Om uppdraget omfattar förvalta egendom blir du enligt lag redovisningsskyldig. Detta innebär att du före 1 mars varje år ska lämna in en årsräkning där du redovisar huvudmannens ekonomi för föregående år. Det är därför viktigt att du har en löpande bokföring och bra ordning på de verifikationer som ska bifogas som underlag till årsräkningen.

Överförmyndare i samverkan

Essunga kommun ingår i Överförmyndare i samverkan Länk till annan webbplats. tillsammans med Grästorp, Götene, Skara, Vara och Lidköping. De samverkande överförmyndarna har kontor i Stadshuset i Lidköping och mottagningsmöjligheter i respektive kommun. Handläggarna har dock sina fasta arbetsplatser i Lidköping.

Läs mer om verksamheten på Lidköpings kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Man når överförmyndare i samverkan via Lidköpings kommuns kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via E-post overformyndaren@lidkoping.se. Handläggarna har telefontid tisdagar kl. 9-12 och torsdagar kl. 13-15. Vi tar dagligen hand om vår e-post och nås på kommun@lidkoping.se. Vill man träffa handläggare är man välkommen att boka ett besök.  

Överförmyndarnämnd I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige. Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet vars verksamhet regleras av kommunallagen, föräldrabalken och förvaltningslagen.

I Essunga kommun är ledamöterna i kommunstyrelsens arbetutskott utsedda till överförmyndarnämnd och för mandatperioden 2023-2026 är detta:

Daniel Andersson (M), ordförande

Pernilla Jönsson (M), vice ordförande

Peter Andréasson (S), LedamotHjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt