Läs mer

Kommunens organisation

Essunga kommun är en demokratiskt styrd organisation, som leds av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda, det vill säga, hos politikerna.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans, den tar beslut i kommunövergripande frågor. Man kan jämföra fullmäktige med Sveriges riksdag.  

Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden, som ska tas upp i kommunfullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Man kan jämföra kommunstyrelsen med Sveriges regering.

Kommunens sektorer styrs av nämnder som består av politiker.

I organisationsschemat här kan du se hur den politiska organisationen i Essunga kommun ser ut.

Kommunens politiska organisation

Förtroendevalda

Kommunpolitiker är förtroendevalda, vilket betyder att de har valts av invånarna i kommunen. Deras uppgift är att företräda Essungaborna och fatta beslut om kommunens utveckling.

I sökregistret kan du leta fram kommunens politiker och deras officiella e-postadresser.

Sök politiker
I sökregistret hittar du kommunens styrelser, nämnder och utskott men även revisorer och andra uppdrag som valts av kommunfullmäktige. Genom att klicka på personens namn, hittar du information om den förtroendevaldes samtliga uppdrag, partitillhörighet och offentliga e-postadress.

Till sökregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunalråd Daniel Andersson

De förtroendevalda i Essunga kommun sköter som regel sina kommunala uppdrag på sin fritid. Det finns dock en politiker, som är heltidsarvoderad och det är kommunalrådet. Vem som ska ha den posten utses av kommunfullmäktige.

Under mandatperioden 2022-2026 heter Essunga kommuns kommunalråd Daniel Andersson (M). Han har politiken som sitt arbete och har sitt kontor i kommunhuset i Nossebro. Är inte Daniel på plats så är han ute och träffar våra medborgare, företagare eller besöker våra verksamheter. Kontakta honom gärna på 0512-570 20 (mobil anknytning) och 0705-29 88 56 eller på epost.

Uppdraget innebär att man är kommunstyrelsens ordförande samt leder och fördelar kommunstyrelsens arbete.

Peter Andreasson (S) är oppositionsråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunledningsgruppen (KLG)

Essunga kommun har cirka 500 anställda. De flesta arbetar inom vård, förskola och skola. Högste tjänsteperson är kommundirektören, som tillsammans med ledningsgruppen samordnar den kommunala verksamheten. Tjänstemannaorganisationen består av tre sektorer (utbildningssektor, social sektor och kommunledningssektor), som sköter den löpande verksamheten, förbereder ärenden samt genomför politiska beslut.

Kommunledningensgruppen består av följande personer:

Kommundirektör
Cecilia Trolin

0512-570 25
Epost till Cecilia Trolin

Cecilia Trolin, kommundirektör

Ekonomichef
Andreas Hasselteg

0512-572 04
Epost till Andreas Hasselteg

Andreas Hasselteg, ekonomichef

Chef utbildningssektor
Tina Hededal

0512-570 66
E-post till Tina Hededal

Foto saknas för tillfället

Chef social sektor
Mariella Niemi

0512-572 00
Epost till Mariella Niemi

Patrick Johansson, tillförordnad chef social sektor

Samhällsbyggnadschef
Morten Sörö

0512-570 34
Epost till Morten Sörö

Morten Sörö, samhällsbyggnadschef

VD Essunga bostäder AB
Johan Skoglund

0512-572 31
Epost till Johan Skoglund

Johan Skoglund, VD Essunga bostäder AB

Kultur- och fritidschef
Nettan Larsson

0512-570 45
Epost till Nettan Larsson

Nettan Larsson, Kultur- och fritidschef
Agneta Andersson HR-chef

Kanslichef
Kristin Lindblom

0512-570 15
Epost till Kristin Lindblom

Kristin Lindblom kanslichef

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige i Essunga kommun består från mandatperioden 2022-2026 av 31 ledamöter. Här kan du se vilka de är och även hitta deras kontaktuppgifter.

Kommunfullmäktige fattar beslut i frågor, som är av stor vikt eller av principiell betydelse för kommunen och dess invånare. Exempel på frågor är bland annat:

 • hur mycket invånarna ska betala i skatt till kommunen
 • taxor och andra avgifter
 • kommunens budget
 • större investeringar
 • planer och mål för verksamheten
 • vilka nämnder som finns i kommunen och hur de är organiserade.

Ärenden, som ska behandlas i kommunfullmäktige, ska vara beredda av den nämnd, som svarar för respektive frågor. Ansvaret för att ärenden är beredda ligger hos kommunstyrelsen.

Ledamöterna kan väcka ärenden i fullmäktige genom att lämna in en motion. De kan också ställa frågor eller diskutera aktuella händelser genom interpellation och fråga.

Kommunfullmäktiges valberedning

Kommunfullmäktiges valberedning är en grupp politiker som utsetts av fullmäktige att lämna förslag på ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser. Det är främst i början av mandatperioden detta sker, men också löpande, för om någon politiker slutar, så ska en ny utses av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens verkställande organ. Den ska följa nämndernas och de kommunala bolagens verksamheter och bevaka utvecklingen på områden, som har betydelse för kommunen.

Kommunstyrelsen är även teknisk nämnd samt ansvarar för bibliotek, kulturskola och kultur.

Den har också till uppgift att bereda ärenden till kommunfullmäktige. Förslaget till budget utarbetas av kommunstyrelsen i budgetberedningen.

Kommunstyrelsen sammanträder i princip en gång per månad (ej juli). Dessa sammanträden är inte offentliga. 

Kommunstyrelsen har till sitt förfogande tre sektorer:

 • Kommunledningssektor
 • Utbildningssektor  
 • Social sektor

Kommunstyrelsen utser också flera beredningar och ett utskott:

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden som skall behandlas av kommunstyrelsen och är överförmyndarnämnd.
 • Förhandlingsdelegationen är personalmyndighet för kommunstyrelsens egna kontor och löne- och pensionsmyndighet för kommunens övriga anställda.
 • Budgetberedningen utarbetar budgetförslag och budgetuppföljningar.

Sammanträdesdagar

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd, som ska fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet och övervaka byggverksamheten i kommunen.

Kommunen ska ha en aktuell översiktsplan. Inom tätbebyggt område upprättas fördjupade översiktsplaner. Reglering av markens användning och av bebyggelsen inom kommunen sker genom detaljplan. För begränsade områden kan områdesbestämmelser antas.

Nämnden är tillsynsmyndighet för områdena livsmedel, tobak, receptfria läkemedel, kemikalier, miljöskydd och hälsoskydd. Syftet med kontrollen är att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter.

Socialnämnden

Socialnämnden fullgör i huvudsak kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lag om mottagande av asylsökande samt viss tillsynslagstiftning. Det innebär att socialnämnden ansvarar för:
• Äldreomsorg,
• Funktionshinderomsorg,
• Individ- och familjeomsorg,
• Integration,
• Arbetsmarknadsinsatser
• Tillsyn av försäljning av alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

Arbetsutskottet bereder ärenden som ska behandlas på socialnämndens sammanträden.

Utbildningsnämnden

Nämndens uppgift är att se till att verksamheterna inom barnomsorg, fritidshem och skola utvecklas, de beslutar om budget och följer den ekonomiska ställningen under budgetåret.

Utbildningsnämndens mål 2020-2022 (Un 2019-08-26, § 61)

Nämndmålen har en inriktning på de utvecklingsområden nämnden tycker förvaltningen ska fokusera extra mycket på baserat på kommunfullmäktiges mål. För perioden 2020-2022 har utbildningsnämnden valt att fokusera på följande tre untvecklingsområden:

 • Samverkan mellan verksamheter för hög måluppfyllelse, god kvalitet och resurseffektivitet.
 • Med hjälp av digitaliseringens potential utveckla och förbättra förutsättningarna för
  lärande i förskola och skola.
 • Erbjuda ett varierat och värdefullt kultur- och fritidsutbud för barn och unga.

Arbetsutskottet bereder ärenden som ska behandlas på utbildningsnämndens sammanträden.

Valnämnden

I varje kommun ska det finnas en valnämnd, som är en lokal valmyndighet. Den lokala valmyndigheten ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige, val till europaparlamentet samt folkomröstningar som riksdagen beslutar ska genomföras.

Valnämnden har inte några på förhand fastställda sammanträden.

Revisorer

Enligt kommunallagen granskar revisorerna årligen, i den omfattning som följer god revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 

De av fullmäktige utsedda lekmannarevisorerna granskar även verksamheten i Essunga Bostäder AB och Stiftelsen Essunga Industrier.

Revisorerna ska, i enlighet med Kommunallagen, i sin granskning biträdas av sakkunniga i sin granskning.

Fem revisorer utses av fullmäktige varje mandatperiod.

Räddningstjänsten Skaraborg

Räddningstjänsten Skaraborg är ett kommunalförbund som organiserar och driver räddningstjänst i 11 kommuner: Essunga, Grästorp, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skövde, Tibro, Töreboda, och Vara.

Förbundsdirektionen är ytterst ansvarig för den verksamhet som organisationen bedriver. Direktionen består av en ledamot och en ersättare från varje medlemskommun. De utses av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. Direktionen har totalt 11 ledamöter och 11 ersättare.

Läs mer om Räddninstjänsten Skaraborg på deras hemsida som du hittar genom att klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Rådgivande organ

Folkhälsorådet

Folkhälsorådet är navet för folkhälsoarbetet i kommunen. Rådets uppgift är att kartlägga folkhälsan i kommunen, prioritera, initiera och skapa strategier för att frambringa förutsättningar för en bättre hälsa. Rådet leder och samordnar folkhälsoarbetet och ansvarar för att folkhälsoplan, verksamhetsplan samt verksamhetsberättelse görs.
Essungas folkhälsoråd är ett samverkansorgan mellan Västra Götalandsregionen och Essunga kommun. Rådet består av förtroendevalda från kommun och region samt tjänstemän från kommun, tandvård och primärvård.

Kommunfullmäktige väljer 4 ledamöter, samt ordförande till folkhälsorådet.

Rådet för funktionshindrade och äldre

Rådet för funktionshindrade och äldre är ett samråds- och referensorgan mellan kommunledningen och handikapp- och pensionärsorganisationerna i kommunen samt remissorgan i viktiga frågor. Rådet för funktionshindrade och äldre är inget beslutande organ.

Rådet består av tre representanter från kommunstyrelsens arbetsutskott och en representant från socialnämnden samt en representant från följande pensionärsföreningar och handikapporganisationer. PRO, Nossebroortens pensionärsförening, DHR/RBU (De Handikappades Riksförbund/Rörelsehindrade Barn och Ungdomar), SRF (Synskadades Riksförbund), FUB (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) och Reumatikerföreningen.

Rådet för funktionshindrade och äldre sammanträder fyra gånger om året och rådet kompletteras med en dialogdag per år.

EST

EST står för Effektiv Samordning för Trygghet. På de regelbundna samverkansmötena deltar polis, social sektor, skola, bostadsbolag, köpmännen, svenska kyrkan med flera. Var tredje vecka har man ett kort avstämningsmöte där man går igenom lägesbilden i kommunen. Utifrån det som framkommer på varje möte har man en möjlighet att skyndsamt agera i olika frågor utifrån den problembild som eventuellt identifieras.

Kommunpolis i Essunga, Vara och Grästorp är Kristoffer Hjelm. Han nås på epost eller via telefon 010-566 27 73.

Bostadsförsörjningsgruppen

Kommunen ansvarar dels för planering av bostadsförsörjningen, dels för den planläggning och andra åtgärder som krävs för att bostäder ska kunna byggas.

Bostadsförsörjningsgruppen arbetar strategiskt och långsiktigt med frågor kring bostadsförsörjningen och tar fram förslag på riktlinjer för bostadsförsörjningen som ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. De visar vad kommunen vill med det befintliga bostadsbeståndet och planeringen av nya bostäder.

Bolag och stiftelser

Essunga Bostäder AB

Essunga Bostäder är ett kommunägt fastighetsbolag och har enligt ägardirektiven till uppgift att upplåta ett brett utbud av hyresrätter med stor valfrihet beträffande storlek, standard och läge.

Essunga Bostäder bildades som en stiftelse och har sedan dess varit en av de främsta aktörerna i Essunga kommuns utbyggnad. År 1995 ombildades stiftelsen till aktiebolag och har namnet sedan dess Essunga Bostäder AB. Under åren 1974-1983 ingick Essunga kommun i Vara kommun och Essunga Bostäder ingick i stiftelsen Varabostäder.

Idag är Essunga Bostäder AB det största bostadsföretaget i kommunen och förvaltar cirka 300 bostäder och 8 lokaler.

Länk till Essunga Bostäder AB:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stiftelser

 • Stiftelsen Essunga Industrier
 • Syskonen Johanssons stiftelse

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt