Läs mer

Vatten och avlopp

Vatten i Nossan

Tekniska enheten ansvarar för ledningssystem och vatten- och avloppsreningsverk. Vattenproduktionen sker i vattenverk placerade i Främmestad, Nossebro, Essunga och Jonslund. Anläggningarna förbinds med överföringsledningar. Allt vatten som produceras är grundvatten.

Kommunalt avlopp

Avloppsreningen sker vid avloppsreningsverket i Nossebro. Avloppsvattnet från Jonslund, Essunga och Främmestad tryckpumpas i överföringsledningar till Nossebro. Verket renar avloppet mekaniskt, kemiskt och biologiskt. Det renade vattnet avleds därefter till Nossan.

Dagvattenledningar är ledningar för regn och dräneringsvatten. I Bredöl finns ett minireningsverk för slamavskiljning och biologisk rening.

Vatten

Kommunalt vatten

Det kommunala dricksvattnet kontrolleras genom regelbunden provtagning. Kommunalt vatten finns i Nossebro, Jonslund, Essunga och Främmestad.

Vattnets hårdhet (dH) i Essunga kommun:

  • Nossebro 5 dH
  • Essunga by och station 5 dH
  • Jonslund 8 dH
  • Främmestad 4 dH 

Enskilda brunnar

Vill man ta prov på vattnet i den egna brunnen kan du kontakta kommunens reception. Där kan du hämta provtagninsmaterial för enskilda vattentäkter. Leverans till laboratoriet sker två dagar per månad och du behöver lämna in dina prover samma dag som leverensen sker. Receptionen har information om vilka dagar detta är.

Lästips:

För allmänna kommersiella, offentliga eller större vattenverk och för enskilda brunnar gäller Livsmedelsverkets föreskrift SLVFS 2001:30  (LIVSFS 2015:3).   

Du kan också läsa mer om råd om skötsel av brunn i skriften Sköt om din brunn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (råd från Livsmedelsverket och SGU om hur du går tillväga). 

Enskilt avlopp

Om du bor på landet och inte kan ansluta dig till det kommunala avloppsledningsnätet måste du själv ordna rening av det avloppsvatten som uppkommer på fastigheten.

Förutom slamavskiljning skall avloppsvattnet genomgå efterföljande rening. Denna utgörs vanligtvis av någon form av infiltration men kan även ske i ett minireningsverk med biologisk eller kemisk rening. Att avleda avloppsvatten till äldre så kallade stenkistor är inte längre tillåtet.

För att inrätta en avloppsanläggning med vattentoalett behöver du ett tillstånd från bygg- och miljönämnden.

BDT-avlopp (bad, disk och tvätt) ska anmälas till nämnden innan det inrättas. Även ändring av ett befintligt avlopp, med eller utan WC, ska anmälas.

Blanketter för ansökan/anmälan hittar du här.

Målet är att alla enskilda avlopp i kommunen ska ha godtagbar standard senast 2022. Enligt Essunga kommuns handlingsplan inventeras socken för socken och förbättringsåtgärder förväntas vara klara i respektive socken följande år:

- Fåglum 2013

- Barne-Åsaka 2014

- Essunga Västra 2015

- Essunga Östra 2016

- Bäreberg 2017

- Bäreberg 2018

- Främmestad Västra 2019

- Främmestad Östra 2020

- Malma 2021

- Lekåsa + Kyrkås 2022 

Slamsugning

För dig som har en egen avloppsanläggning är en av de viktigaste skötselåtgärderna att tömma slamavskiljaren. Det är viktigt att tömma slamavskiljaren minst en gång per år. Om slamavskiljaren inte blir tömd finns det risk att föroreningar kan komma ut till vattendragen. För dig som har en infiltrations- eller markbäddsanläggning finns dessutom risk att anläggningen kan sättas igen.

I Essunga kommun är det fritt att välja vilket slamsugningsföretag du vill anlita för utförandet.


Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt