Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vatten och avlopp

Vatten i Nossan

Tekniska kontoret ansvarar för ledningssystem och vatten- och avloppsreningsverk. Vattenproduktionen sker i vattenverk placerade i Främmestad, Nossebro, Essunga och Jonslund. Anläggningarna förbinds med överföringsledningar. Allt vatten som produceras är grundvatten.

Avloppsreningen sker vid avloppsreningsverket i Nossebro. Avloppsvattnet från Jonslund, Essunga och Främmestad tryckpumpas i överföringsledningar till Nossebro. Verket renar avloppet mekaniskt, kemiskt och biologiskt. Det renade vattnet avleds därefter till Nossan.

Dagvattenledningar är ledningar för regn och dräneringsvatten. I Bredöl finns ett minireningsverk för slamavskiljning och biologisk rening.

Vattnets hårdhet (dH) i Essunga kommun:

  • Nossebro 5 dH
  • Essunga by och station 5 dH
  • Jonslund 8 dH
  • Främmestad 4 dH 

Vatten

Kommunalt vatten

Det kommunala dricksvattnet kontrollerar vi genom att granska den kontroll som vattenverken själva gör och genom inspektioner. Kommunalt vatten finns i Nossebro, Jonslund, Essunga och Främmestad.

Enskilda brunnar

Hushåll med egen brunn kan få information och rådgivning av oss. Vill man ha prov på vattnet i den egna brunnen kan du kontakta miljökontoret. Vi tillhandahåller flaskor och ombesörjer transport till laboratoriet. Leverans till laboratoriet sker två dagar per månad.

Barnvattenprov

Barnvattenprov erbjuds familjer med barn under 1 år med enskild brunn. Detta prov är gratis och omfattar parametrarna: pH, Nitrat och Fluor. Kontakta miljökontoret så får du flaskor av oss!

Länkar:

För allmänna kommersiella, offentliga eller större vattenverk och för enskilda brunnar gäller Livsmedelsverkets föreskrift SLVFS 2001:30  (LIVSFS 2015:3).   

Du kan också läsa mer om råd om skötsel av brunn i skriften Sköt om din brunn (råd från Livsmedelsverket och SGU om hur du går tillväga). 

 

Enskilt avlopp

Om du bor på landet och inte kan ansluta dig till det kommunala avloppsledningsnätet måste du själv ordna rening av det avloppsvatten som uppkommer på fastigheten.

För att inrätta en avloppsanläggning med vattentoalett behöver du ett tillstånd från bygg- och miljönämnden. BDT-avlopp (bad, disk och tvätt) ska anmälas till nämnden innan det inrättas. Även ändring av ett befintligt avlopp, med eller utan WC, ska anmälas.

Blanketter för ansökan/anmälan hittar du här.

Förutom slamavskiljning skall avloppsvattnet genomgå efterföljande rening. Denna utgörs vanligtvis av någon form av infiltration men kan även ske i ett minireningsverk med biologisk eller kemisk rening. Att avleda avloppsvatten till äldre så kallade stenkistor är inte längre tillåtet.

Målet är att alla enskilda avlopp i kommunen ska ha godtagbar standard senast 2022. Enligt Essunga kommuns handlingsplan inventeras socken för socken och förbättringsåtgärder förväntas vara klara i respektive socken följande år:

- Fåglum 2013

- Barne-Åsaka 2014

- Essunga Västra 2015

- Essunga Östra 2016

- Bäreberg 2017

- Bäreberg 2018

- Främmestad Västra 2019

- Främmestad Östra 2020

- Malma 2021

- Lekåsa + Kyrkås 2022 

Slamsugning

För dig som har en egen avloppsanläggning är en av de viktigaste skötselåtgärderna att tömma slamavskiljaren. Det är viktigt att tömma slamavskiljaren minst en gångper år. Om slamavskiljaren inte blir tömd finns det risk att föroreningar kan komma ut till vattendragen. För dig som har infiltrationsanläggning finns
dessutom risk att anläggningen kan sättas igen. Företag som utför slamsugning kan du söka efter på nätet. I Essunga kommun är det fritt att välja vilket slamsugningsföretag du vill anlita för utförandet.

Dokument

Här nedan finner du dokument som berör enskilda avlopp:

Handlingsplan för enskilda avloppPDF (pdf, 4 MB)

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt