Läs mer

Familj, barn och ungdom

Familjeliv har vi alla erfarenhet av – förväntan, lycka, glädje men även oro, konflikter och gränssättande. Olika situationer väcker olika frågor. Svar eller tips kring detta hittar du nedan.

Adoption

Den som vill adoptera ett utländskt barn ska ansöka om medgivande till adoption hos socialförvaltningen. Socialnämnden fattar beslut om medgivande eller avslår ansökan. Beslutet går att överklaga hos Länsrätten.

Socialnämndens beslut föregås av en utredning som utgör underlag för nämndens beslut. Utredningen skall också presentera de sökande för barnets företrädare i givarelandet.

Utredningen innehåller uppgifter om: tidigare förhållanden, nuvarande förhållanden, hälsotillstånd, personlighet/intresse, religion/livsåskådning, äktenskap/samlevnad, motiv till adoption, kunskaper/erfarenheter av barn, referenser. Utredningen avslutas med sammanfattning och bedömning. Därtill skall läkarintyg, utdrag ur polis- och socialregister finnas med.

Kontakt: Familjerätten 0510-77 04 63, måndag, onsdag, tordag och fredag 08.00 - 09.30.

Barn som far illa / Brister i föräldraskapet

Om du som privatperson är orolig för hur ett barn har det, misstänker att ett barn far illa och behöver stöd eller skydd genom socialtjänsten bör du anmäla detta till socialtjänstens individ- och familjeomsorg i den kommun barnet bor. Personal som i sitt arbete kommer i kontakt med barn, har skyldighet att anmäla om de misstänker att barnet far illa.

När du gör en anmälan som privatperson kan du välja att vara anonym. I sådana fall ska du inte uppge ditt namn eller kontaktuppgifter. Vi tar emot orosanmälningar via telefon, brev och personligt möte. Observera att du inte ska göra en orosanmälan via e-post. Information genom e-post är inte sekretesskyddad.

För att göra en orosanmälan via telefon alternativt rådfråga socialsekreterare ringer du kommunens växel på 0512-57000 på dagtid och ber om att bli kopplad till individ- och familjeomsorgens jourtelefon som är öppen mellan kl 10.00-12.00 och 13.00-16.00. Vill du lämna en skriftlig anmälan finns här ett anmälningsformulär - Anmälan enl 14 kap 1 § SoL Pdf, 27 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 27 kB) som du kan skriva ut och skicka in.

Under kvällar och helger tar sociala jouren emot orosanmälningar på telefonnummer                0500 - 49 74 21 och 0500 - 49 74 22. Om du anser att ett barn är i akut fara ska du omedelbart ringa polisen.

När socialtjänsten tagit emot en orosanmälan på ett barn görs en så kallad förhandsbedömning där socialtjänsten inom två veckor ska fatta beslut om att inleda utredning eller ej.

Du som förälder kan också kontakta oss om du behöver råd och stöd i ditt föräldraskap eller vill göra en ansökan om bistånd.

Faderskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra, måste faderskapet fastställas genom en faderskapsbekräftelse.

Ni blir automatiskt kallade för att skriva under en faderskapsbekräftelse när barnet är fött. Båda föräldrarna ska komma och ha med legitimation.

Ni kan också underteckna faderskapsbekräftelsen innan barnet föds. Ring vår handläggare på 0512-571 94, och boka tid.

När faderskapet är fastställt skickar kommunen ett meddelande till Skatteverkets folkbokföringsregistret om att faderskapsbekräftelsen är undertecknad och godkänd.

Familjecentral Regnbågen

Här på familjecentralen har vi samlat det mesta som familjer behöver. Du har tillgång till barnmorskemottagning, barnavårdcentral, öppen förskola, rådgivning och stöd från Individ- och familjeomsorgen samt andra vuxna och barn. Allt är samlat under ett tak och det är gratis att komma hit.

Här arbetar flera olika yrkeskategorier tillsammans för dig och ditt barns bästa. Barnmorska, sjuksköterska, förslolärare samt socionom/familjecoach. Vid behov finns även andra yrkeskategorier att tillgå. Det går bra att fråga om det mesta, allt från oro kring barnets hälsa och utveckling till olika vardagsproblem. Vi finns här som stöd till er. Alla i teamet har tystnadsplikt.

Öppna förskolan
Den öppna förskolan är familjecentralens hjärta och centrum. Till öppna förskolan är alla välkomna. Det kostar ingenting och du behöver inte anmäla dig/ditt barn i förväg. Här kan du tillsammans med ditt/dina barn leka, pyssla, fika och delta i gruppaktiviteter som sångsamling och skapande verksamhet. Du har själv ansvar för ditt/dina barn när ni är här och ni kommer och går när ni själva vill. Fika finns att köpa till självkostnadspris.

Öppna förskolans öppettider:
Måndag 9.00-12.00 (0-6 år)
Onsdag 9.00-12.00 (0-6 år)
Fredag 9.00-12.00 (0-6 år)

På öppna förskolan kan du även träffa andra som arbeta på familjecentralen. Då kan du passa på att ställa frågor till dem om det är något du undrar över.

Barnmorskemottagningen
Här kan du träffa barnmorska under hela graviditeten, bli erbjuden hälsosamtal och delta i föräldragrupp med mera. När ditt barn är fött går du hit på efterkontroll och kan få råd om preventivmedel.

Barnavårdcentral
Här erbjuds olika hälsobesök fram till barnet börjar skolan. Vid besöken följer vi barnets utveckling, ger vaccinationer och samtalar om barns hälsa. Föräldrastöd erbjuds både individuellt och i grupp.

Individ- och familjeomsorg
Kan hjälpa till med frågor och funderingar i en familjesituation eller kring att vara förälder. Här kan ni få hjälp med att kontakta olika myndigheter eller få annan samhällsinformation.

Kontakt:

Öppna förskolan:                                Barnmorskemottagningen
Förskollärare                                          Barnmorska
Sofia Eriksson                                         Marie Mattsson
0512-570 57                                            010-43 58 52

Barnavårdcentralen                           Individ- och familjeomsorg
Sjuksköterska                                         Familjebehandlare
Britt-Marie Svensson                             Ingela Hall
0512-79 84 00                                         Anette Andreasson
                                                                  0512-570 00

Besöksadress: Ängsgatan 2 i Nossebro
Andravåningen ovanför Apoteket

Familjerådgivning

Till familjerådgivningen vänder sig par, familjer och ensamstående som har relationsproblem. Familjerådgivningen erbjuder samtalsbehandling till en kostnad av 100 kr/samtal.

Många vill ha hjälp med att förbättra relationen för att kunna fortsätta leva tillsammans. En del kanske har bestämt sig för att separera och vill ha hjälp med att göra det på ett så bra sätt som möjligt.

Familjerådgivningen erbjuder samtalsstöd för par, ensamstående, familjer och släkt.

Du som bor i Essunga kommun är välkommen att vända dig till Familjerådgivningen i Lidköping.

För information och kontaktuppgifter gå till familjerådgivningens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Familjerätt

Familjerättens uppgift är att med utgångspunkt från barnets behov stödja barn och föräldrar i familjerättsliga frågor.

Familjerätten omfattar adoptioner, vårdnadsutredningar, faderskap, samarbetssamtal och avtal rörande boende och umgängesrätt.

Familjerättsärenden handläggs från och med 1 september 2010 av Lidköpings kommun, dock ej faderskap i samboförhållanden som även i fortsättningen handläggs av Essunga kommun.

Telefonrådgivning i familjerättsliga frågor måndag, tisdag, onsdag och fredag mellan klockan 08.00 - 09.30 på telefonnummer 0510-77 04 63.

Skilsmässa Länk till annan webbplats.

Kontaktfamilj och kontaktperson

En kontaktfamilj/person är en familj/person som har möjlighet att under till exempel en helg i månaden ta emot ett barn/en ungdom i sitt hem.

En kontaktfamilj/person tar emot barn i sitt eget hem utifrån vad som beslutats, till exempel varannan helg. Detta bistånd kan beviljas då föräldar av olika skäl är i behov av avlastning för att kunna samla kraft och ork i föräldraskapet eller att man inte har någon naturlig avlastning i det egna nätverket om man är ensamstående med barn.

Om du funderar på att själv ta ett uppdrag som kontaktperson eller kontaktfamilj kan du höra av dig till 1:e socialsekreterare telefon 0512-570 22. 

Stödsamtal

Du kan erhålla stöd, vägledning och bearbetande samtal via socialsekreterare. Samtalen kan gälla relationsproblematik, frågor i föräldraskapet, relationer eller något annat du känner att du har behov av att samtala om. Vi kan träffas under en kortare eller längre tidsperiod utifrån dina behov av stöd.

Om du inte vet vart du ska vända dig med en frågeställning kan vi också hjälpa dig vidare till kontakt med rätt myndighet.

Kontakt: Familjerätten 0510-77 04 63, måndag, onsdag, tordag och fredag 08.00 - 09.30.

Sociala Resursenheten

Verksamheten Sociala Resursenheten består av två enheter, beroendeenheten och familjeenhet. Båda enheterna finns på Järnvägsgatan 9 i Nossebro. På familjeenheten arbetar vi med ungdomar, vuxna och barnfamiljer i behov av stöd i sin vardag.

Vi har ett KBT-inriktat förhållningsätt/arbetsätt (KBT - Kognitiv beteendeterapi). Vi arbetar för att frigöra, förstärka och utveckla personernas egna resurser och förmågor för att de på sikt ska kunna leva ett självständigt liv.

Familjeenheten arbetar med:

Behandlingsinsatserna är biståndsbedömda och utförs efter beslut från socialsekreterare.

 • Psykosocialt förändringsarbete
 • Observationsuppdrag/utredningsuppdrag enligt BBiC (barns behov i centrum) utförs
 • Vi erbjuder olika former av föräldrastöd
 • Hjälp med att skapa rutiner och strukturer i vardagen
 • Råd- och stödsamtal
 • Trappansamtal - för barn som upplevt våld i nära relationer
 • rePULSE - impulskontroll

Vid familjeenheten finns det även möjlighet att få fem samtalstillfällen utan beslut från socialsekreterare.

 • Råd- och stödsamtal
 • Föräldrasamtal
 • rePULSE - impulskontroll

Kontakt: Samordnare 0512-571 39

Familjehem

Det finns barn och ungdomar som under längre eller kortare perioder har behov av att bo i ett familjehem.

Familjehem är helt vanliga familjer med stabila levnadsförhållanden som har tid, ork och engagemang för att ta emot barn och ungdomar och ge dem känslomässig och praktisk omsorg.

Socialtjänsten ger familjehemmet i uppdrag att ta hand om barnet när föräldrarna inte kan, kanske på grund av sociala problem, fysiska eller psykiska sjukdomar.

Hur länge barnet bor i familjehemmet varierar beroende på hur behovet ser ut.

Medling

Medling är ett frivilligt möte mellan en ungdom som har begått brott och den drabbade. Mötet sker tillsammans med en neutral, kunnig medlare.

Syftet med medling är att parterna ska få samtala om det som hänt. Efter medlingen är det förhoppningsvis lättare för båda parter att lämna händelsen bakom sig.

Vad krävs för att få medlingshjälp?

 • Brottet ska vara polisanmält
 • Gärningspersonen ska ha erkänt brottet eller delaktighet i brottet
 • Både gärningspersonen och den brottsutsatta ska vilja medverka
 • Gärningspersonen ska vara mellan 12-21 år och folkbokförd i Lidköping, Skara, Vara, Götene, Grästorp eller Essunga.

Vad är medlarens uppgift?

Medlaren ska förbereda parterna för medlingen och hjälpa till i samtalet om det behövs. Medlaren ska även se till att mötet går bra. Före medlingsmötet hålls ett separat möte med varje part. Under mötet går man igenom partens förväntningar inför medlingen.

Medling för dig som är brottsutsatt

I en medling får du ett ansikte på den som utsatt dig för brott. Om du bär på rädsla för gärningspersonen kan det vara en stor hjälp. Det kan även underlätta inför ett möte i en rättegång.

Du får möjlighet att berätta för gärningspersonen hur du upplevt brottet och vilka konsekvenser brottet inneburit. Du kan ställa frågor till honom eller henne. Det finns också möjlighet att genom överenskommelser med gärningspersonen få upprättelse och gottgörelse.

Medling för dig som begått brott

Det krävs mycket mod att möta den person man utsatt för brott. Du visar att du är en person som kan ta ansvar och som vill försöka ställa saker och ting till rätta. I medlingen får du en chans att förklara dig och möjlighet att be om förlåtelse för det du gjort.

Vem tar initiativ till medling?

Initiativet kan komma från polisen, socialtjänsten eller frivården. Du kan också själv ta initiativ till medling. Du kan vända dig till utredare hos polisen, socialsekreterare, frivårdsinspektör eller stödperson. Du kan även vända dig direkt till Medlingsverksamheten.

Medling är ett frivilligt möte mellan en ungdom som har begått brott och den drabbade. Mötet sker tillsammans med en neutral, kunnig medlare.

Syftet med medling är att parterna ska få samtala om det som hänt. Efter medlingen är det förhoppningsvis lättare för båda parter att lämna händelsen bakom sig.

 

Kontakta medlingsverksamheten Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt