Läs mer

Blanketter

För blanketterna kan du behöva ha ett program installerat som kan öppna PDF-filer, till exempel Adobe Acrobat Reader Länk till annan webbplats.. Du skriver då ut din blankett, signerar och skickar in till oss. Vissa e-tjänster och blanketter öppnas i ett nytt fönster.

Observera att ansökningar och anmälningar är förenade med en avgift utifrån gällande taxa.

Bygglov

Bygglov och anmälan

Nytt från juni 2023 är att ansökan om bygglov, anmälan av bygglovsbefriade åtgärder samt beställning av nybyggnadskarta görs digitalt via självservice Länk till annan webbplats..

Gäller för anmälningspliktiga åtgärder enligt Plan- och bygglagen

Blanketter:

Ansökan - förhandsbesked Pdf, 389.3 kB.

Anmälan - kontrollansvarig Pdf, 340 kB.


För mer information se följande dokument:

Anvisningar och förklaringar Pdf, 370 kB.

Anvisningar - Attefallsåtgärd Pdf, 341.3 kB. (bygglovbefriade åtgärder)

Area - förklaring Pdf, 360.2 kB.

Exempel på fackmannamässigt utförd ritning Pdf, 1.1 MB.

Exempelritning på braskamin och skorsten Pdf, 365.4 kB.

Förslag till enkla kontrollplaner:

Kontrollplan - enkla projekt Pdf, 98.7 kB.

Kontrollplan - eldstad Pdf, 96.2 kB.

Kontrollplan - rivning enkla projekt Pdf, 192.6 kB.


Kommunalt vatten och avlopp

Vattenavläsning

E-tjänsten är endast öppen december till 31 januari. Abonnenterna meddelas per post vilken tid som gäller.


E-tjänst (kräver e-legitimation) Länk till annan webbplats.Kommunalt vatten- och avlopp

Ansökan om anslutning till kommunala vatten- och/eller avloppsnätet

Blankett Pdf, 103.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Gator, vägar, mark

Särskilt driftbidrag enskilda vägar

Särskilt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar.

Blankett Pdf, 16.5 kB.Grävning på kommunal mark

Ansökan om tillstånd att få gräva på kommunal mark. Skickas till Bjarne Hurtig, tekniska enheten.


Blankett Pdf, 22.5 kB.Hälsoskydd

Anmälan av verksamhet inom hälsoskyddsområdet

Bifoga följande: Planritningar över lokalen där fasta installationer som till exempel tvättställ, arbetsplatser, förråd, omklädningsrum ingår, redovisning av lokalens ventilation, till exempel genom protokoll från senaste OVK samt skriftlig verksamhetsbeskrivning, inklusive verksamhetens omfattning


Blankett Pdf, 346.3 kB, öppnas i nytt fönster.Klagomål i bostad

Blanketten kan komma att skickas till fastighetsägaren/verksamhetsutövaren vid handläggning av ärendet.

Blankett Pdf, 53.9 kB, öppnas i nytt fönster.Klagomål

Gäller vid klagomål utanför egen bostad.

Blankett Pdf, 41.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Livsmedel

Registrering av livsmedelsanläggning

Gäller ny livsmedelsanläggning, förändring av befintlig livsmedelsanläggning eller för ny ägare. Verksamheten får påbörjas två veckor efter det att anmälan om registrering lämnats in till miljönämnden. Om miljönämnden registrerat anläggningen innan dessa två veckor gått, får verksamheten påbörjas tidigare.

E-tjänst för registrering av livsmedelsanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Dricksvattenanläggning

Gäller ny dricksvattenanläggning, befintlig anläggning eller betydande ändring av verksamhet i befintlig anläggning, t ex ändrad beredning, ändrad råvattentäkt.

Blankett Pdf, 626.8 kB, öppnas i nytt fönster.Enskilda avlopp

Enskilt avlopp

Gäller enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll. En avloppsanläggning ska rena avloppsvattnet från smittspridande bakterier och virus. Den ska också reducera näringsämnena kväve och fosfor, som annars kan orsaka förorening av dricksvatten och grundvatten samt övergödning av sjöar och hav. Läs mer här Länk till annan webbplats..


Nedan finner du blanketter för ansökan/anmälan.

Ansökan/anmälan grund ska alltid vara med, sedan väljer du bilaga beroende på vad du ska anlägga för avlopp.

Ansökan/Anmälan grund Pdf, 141.2 kB.

Bilaga 1 Infiltration Pdf, 104.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2 Markbädd Pdf, 145.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 3 Minireningsverk Pdf, 34.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 4 BDT Pdf, 34.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Efter anläggningen är nedgrävd och påkopplad så ska en entreprenörsrapport skickas in.


Infiltration Pdf, 217 kB, öppnas i nytt fönster.

Markbädd Pdf, 222 kB, öppnas i nytt fönster.

BDT Pdf, 192.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Har du installerat ett minireningsverk så har dem ofta egna installationsrapporter som du skickar in till miljökontoret.
Installation av annan toalett än vattentoalett

Blankett Pdf, 239.6 kB.

Avfall, sophämtning och slamtömning

Eget omhändertagande av hushållsavfallavfall

Ansökan om eget omhändertagande av hushållsavfall enligt Avfallsföreskrifterna 55-59§§.

Hushållsavfall får endast tas om hand på den egna fastigheten under förutsättning att det utförs på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Plast och andra typer av avfall som riskerar att ge upphov till ur hälso- och miljöskyddssynpunkt skadliga utsläpp får inte grävas ned eller eldas i tunna, vedpanna, kamin eller liknande.
Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten.

Blankett Pdf, 227.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Kompostering

Anmälan om kompostering av matavfall enligt Avfallsföreskrifterna 60 §.

Vid kompostering av hushållsavfall (biologiskt köksavfall) måste kompostbehållaren vara
skadedjurssäker och helst värmeisolerad. Med skadedjurssäker menas att flugor, fåglar eller
gnagare inte ska kunna komma åt avfallet. Behållaren ska också vara försedd med lock.
Botten ska vara tät eller ha ett nät som håller gnagare borta.

E-tjänst Länk till annan webbplats.


Eget omhändertagande av avfall från toalettlösningar

Ansökan om eget omhändertagande av avfall från latrin och slam enligt Avfallsföreskrifterna 61-62§§.

Eget omhändertagande av latrin och fekalier från fastigheten ska ske i därför avsedd anläggning på fastigheten, s.k. förmultningsanläggning eller annat liknande omhändertagande för användning av näringsämnen på fastigheten. Avsättningsmöjlighet för miljöriktigt omhändertagande av materialet ska finnas på fastigheten.
Eget omhändertagande av slam från slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk och material från fosforfällor mm ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Omhändertagande ska ske på den egna fastigheten, i egen regi och med egen utrustning.

Blankett Pdf, 114.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall (Miniabonnemang)

Ansökan om förlängt hämtningsintervall enligt Avfallsföreskrifterna 65-66 §§.

Miniabonnemang innebär hämtning eller tömning av restavfall upp till fyra gånger på
ett år. Hämtning eller tömning sker i den ordning som avfallsförbundet bestämmer.

E-tjänst Länk till annan webbplats.Förlängt tömningsintervall av enksilda avloppsanläggningar

Ansökan om förlängt tömningsintervall enligt Avfallsföreskrifterna 67 §.

Förlängt tömningsintervall för avfall från enskilda avloppsanläggningar, utöver det som
framgår av den anläggningens tillståndsvillkor, kan medges om avloppsanläggningen är
godkänd och överdimensionerad.

Blankett Pdf, 113.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Uppehåll i hämtningen‌

Anmälan om uppehåll i sophämtningen enligt Avfallsföreskrifterna 68-76 §§.

Uppehåll medges av avfallsförbundet endast om det är ställt utom allt rimligt tvivel att
fastigheten är helt outnyttjad under den sammanhängande tid som ansökan avser.

Anmälan görs via självservice på Avfall och Återvinning Skaraborgs hemsida.

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Mellanlagring av avfall

Anmälan gäller mer än 10 ton men högst 10 000 ton avfall vid något enskilt tillfälle (29 kap 2 § Miljöprövningsförordning). Sim skickas in av verksamhetsutövaren i god tid, minst 6 veckor innan mellanlagringen påbörjas.

Blankett Pdf, 305 kB, öppnas i nytt fönster.Brandfarlig vara

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig varor (Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 1988:868 §11)

 


Miljöskydd

Anmälan miljöfarlig verksamhet

Bifoga följande: Situationsplan som visar tomtgränser, vägar, vattendrag, närliggande vattentäkter och bostäder, lagringsutrymme, invallning/dagvatten, med mera, ritning över verksamheten samt uppdaterad kemikalieförteckning (om ändringen medfört ändrad kemikaliehantering).

Blankett Pdf, 255.1 kB, öppnas i nytt fönster.Anmälan om installation av cistern för förvaring av brandfarlig vätska

Du som ska installera en cistern för eldningsolja, diessel eller spillolja ska i god tid före installationen informera bygg- och miljökontoret.


Informationsplikten gäller för cisterner som:

  • rymmer mer än 1 m³ i eller ovan mark,
  • rymmer mer än 250 liter i eller ovan mark inom vattenskyddsområde

Blankett Pdf, 595.1 kB, öppnas i nytt fönster.Oljecistern som varaktigt tagits ur bruk

Gäller även rörledningar och påfyllningsanordning.

Blankett Pdf, 296.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Värmepump‌

Anmälan om installation av värmepump enligt 17 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan av värmepumpsanläggning ska ske minst 6 veckor eller enligt överenskommet innan arbetet avses påbörjas.

Blankett Pdf, 180.3 kB, öppnas i nytt fönster.Lantbruk

Anmälan lantbruk med 100-399 djurenheter

För handläggning av anmälan kommer miljönämnden att ta ut en avgift enligt en taxa fastställd av kommunfullmäktige. För anmälningspliktiga verksamheter debiteras en årlig tillsynsavgift.

Blankett Pdf, 475.2 kB, öppnas i nytt fönster.Spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde‌

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde enl. 6 kap. 1 §, NFS 2015:2

Blankett Pdf, 220.8 kB, öppnas i nytt fönster.Tillstånd för spridning av bekämpningsmedel

Den som avser att yrkesmässigt sprida växtskyddsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark, ska innan spridningen sker informera om den på väl synliga anslag.

Blankett Pdf, 63 kB, öppnas i nytt fönster.Djur (ej sällskapsdjur) inom detaljplanerat område‌

Bifoga karta över fastigheten där djurens eventuella hägn för utevistelse samt stängsel är markerad (ange mått) och ritning på hönshus (ange mått). 

Blankett Pdf, 237.2 kB, öppnas i nytt fönster.Omläggning av skogsmark till åker

Bifoga situationsplan/riktning/karta över området som visar avverkningsplats,
tillfartsväg, vattendrag, närliggande vattentäkter, bostäder, upplagsplats, med mera.

Blankett Pdf, 106.9 kB, öppnas i nytt fönster.Strandskydd

Strandskyddsdispens

Inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken. Bifoga situationsplan över åtgärden (ange skala) samt översiktskarta (ange skala och väderstreck).

Blankett Pdf, 162.4 kB, öppnas i nytt fönster.Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt