Läs mer

Bygga, bo & miljö

Bygga nytt, ändra eller riva

Om du ska bygga något - ta alltid i förväg reda på vad som gäller. Kontakta oss gärna för råd och information!

Avfall och återvinning

Essunga kommun är medlem i kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg. Renhållningen i kommunen sköts av entreprenör, Ragn-Sells AB i Vara.

Vatten och avlopp

Vattenproduktionen sker i vattenverk placerade i Främmestad, Nossebro, Essunga och Jonslund. Allt vatten som produceras är grundvatten.

Bostäder, tomter och offentliga lokaler

Välkommen till vår kommun! Essunga kommun med centralorten Nossebro ligger på en timmes avstånd från Göteborg. De villor som senaste året varit till salu, har i regel sålts snabbt, och invånarantalet växer!

Energi och uppvärmning

Kontakta våra energirådgivare och lär dig mer om energibesparing! Kanske vill du veta mer om solenergi?

Samhällsplanering

Samhällsplanering innebär att kommunen planerar och efter samråd med kommuninvånarna beslutar om samhällets utformning. Besluten återfinns i bland annat översiktsplan, fördjupade översiktsplaner och planprogram.

Miljöfarlig verksamhet

Miljöskyddsarbetet bedrivs genom kontroll av företag och andra verksamheter som kan vara miljöstörande, till exempel genom buller eller utsläpp till luft, mark och vatten.

Livsmedel

Livsmedelslagstiftningen omfattar hela kedjan ”från jord till bord”, det vill säga den inbegriper även primärproducenter och foderproducenter. Bygg- och miljökontoret har tillsyn över de flesta livsmedelsanläggningar i kommunen. Tillsynen innebär ...

Hälsoskydd

Ett av miljökontorets arbetsområden är hälsoskyddsfrågor. Hälsoskydd kan exempelvis omfatta tillsyn av inomhusmiljön i undervisningslokaler, bostäder och allmänna lokaler.

Lantbruk och djur

Bygg- och miljökontoret utövar tillsyn över lantbruk. Bland annat kontrolleras gödselhantering, bekämpningsmedel och drivmedel.

Naturvård och park

Denna sidan handlar om bland annat invasiva arter, grönyteskötsel m.m.

Blanketter

Här finner du blanketter för bygglov, anmälan av livsmedelsverksamhet, miljöfarlig verksamhet, avfallshantering, avlopp med mera.