Läs mer

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Skriftlig överklagan

Ibland blir det inte som du vill. Du kanske anser att någon fattat ett felaktigt beslut. Då kan det vara så att du har en möjlighet att överklaga.

Vem som tagit beslutet och vad ärendet gäller är det som påverkar om det är möjligt att överklaga beslutet och vart man ska vända sig. Det finns alltså två olika sätt att att överklaga beslutet: genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Läs mer nedan om vad respektive sätt att överklaga innebär.

Vid myndighetsutövning skickas alltid (tillsammans med beslutet) information om hur och till vem beslutet ska överklagas. När det gäller andra ärenden är du välkommen att höra av dig för att få information om hur och var en överklagan ska göras.

Om du nekas att ta del av en handling som du anser att du borde få ta del av - mer information

Anslagstavla, officiell

När utskottens och nämndernas protokoll har justerats anslås de inom två arbetsdagar på kommunens officiella anslagstavla som sitter i receptionen i kommunkontoret i Nossebro, Sturegatan 4, eller så kan du se anslagen via vår digitala anslagstavla.

Anslaget sitter på kommunens anslagstavla i tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp på kommunens anslagstavla.

Myndighetsutövning

Myndighetsutövning är ett förvaltningsrättsligt begrepp och omfattar beslut eller andra åtgärder som ytterst är uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna. I Sverige är en vanlig definition, hämtad ur den gamla förvaltningslagens 3 § (ÄFL 1971:290), "utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande".

Myndighetsutövning kan innebära både beslut som är gynnande för den enskilde (såsom beslut att bevilja ett bidrag) eller beslut som är betungande (såsom beslut att ta ut en avgift).

Myndighetsutövning är oftast en uppgift för myndigheter, men kan överlämnas till exempelvis bolag eller föreningar om det finns stöd i lag. Många gånger är myndighetens beslut tvingande för den enskilde (till exempel skyldigheten att betala TV-avgift eller besiktiga ett motorfordon). Även gynnande beslut för den enskilde (exempelvis betyg i ett ämne eller kurs) kan anses som myndighetsutövning.

Allt som en myndighet utför är inte myndighetsutövning. Sådant som inte gäller myndighetens beslut med stöd av författning, regeringsbeslut eller riksdagsbeslut är inte myndighetsutövning. Exempel på sådant som faller utanför begreppet är avtal som helt vilar på privaträttslig grund, löneutbetalningar, inköp av löpande karaktär samt lämnande av allmänna råd och upplysningar. Avgifter som tas ut som en del av myndighetsutövning är dessutom momsfria i Sverige.

Vid myndighetsutövning, då beslutet är betungande för den enskilde, skickas alltid (tillsammans med beslutet) information om hur och till vem beslutet ska överklagas.

Laglighetsprövning

Alla som är folkbokförda i kommunen eller äger fast egendom i kommunen har enligt kommunallagen rätt att få lagligheten i ett kommunalt beslut prövad genom att överklaga det hos förvaltningsrätten. För att ett beslut ska kunna överklagas ska det vara fattat i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utskotten eller nämnderna.

Du måste överklaga beslutet hos förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på kommunens officiella anslagstavla. Anslagstavlan finns på kommunhuset, Sturegatan 4, Nossebro.

I överklagan måste du skriva vilket beslut du vill överklaga och varför du anser att beslutet är felaktigt.

Förvaltningsrätten kan avslå din överklagan om rätten anser att beslutet gått lagligt till. Om överklagan godkänns kan förvaltningsrätten inte ändra kommunens beslut utan beslutet upphävs och måste tas upp igen av kommunen.

Förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller ekonomiskt bistånd kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Endast den som är berörd av beslutet kan överklaga. En elev får själv överklaga från det år eleven fyller 16 år. I övriga fall är det elevens vårdnadshavare eller företrädare som har rätt att överklaga. Om eleven har två vårdnadshavare måste båda vilja överklaga. Är eleven myndig måste den som företräder eleven ha en fullmakt som visar att hon/han är behörig att företräda eleven.

I de beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär är beslutsfattaren skyldig att upplysa den beslutet berör om hur beslutet kan överklagas (besvärshänvisning).

Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet. Överklagandet ska skickas till den kommunala myndighet som fattat beslutet.

Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövar förvaltningsrätten själva sakfrågan och kan ändra kommunens beslut.

Hur överklagas beslutet?
Överklagandet måste vara skriftligt.

Inom vilken tid?
Du måste överklaga ett beslut inom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet.

Vad ska ditt överklagande innehålla?

- Skriv vilket eller vilka beslut som du överklagar och vilken ändring du vill ha. Det är också viktigt att motivera varför du tycker att beslutet ska ändras. Bifoga eventuellt intyg eller andra dokument som kan vara av betydelse för ditt ärende.

- Skriv ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer. Är du vårdnadshavare eller annan företrädare ska du även skriva elevens/barnets namn, adress och personnummer.

- Skriv under överklagandet. Om eleven/barnet har två vårdnadshavare måste båda skriva under.

Vart skickas överklagan?

Överklagandet ska adresseras till den överprövande instansen. Av beslutet ska det framgå vilken instans som överprövar beslutet. Överklagandet ska sedan skickas till den som har fattat beslutet.

Skälet till att du ska vända dig till beslutsmyndigheten är att den ska kunna ta del av dina argument och kunna ändra sitt beslut. Om den som fattat beslutet inte ändrar sitt beslut, skickas överklagandet vidare till Förvaltningsrätten eller till Skolväsendets överklagandenämnd.

Adresser till överprövande instanser:

Förvaltningsrätten Jönköping           Skolväsendets överklagandenämnd
Box 2201                                              Box 23069
550 02  Jönköping                              104 35  Stockholm


Prövningens omfattning

Beslutets laglighet och lämplighet.

Prövningens effekt

Beslutet kan kvarstå, ändras eller upphävas.  


Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt