Läs mer

Livsmedel

Livsmedel

Livsmedelslagstiftningen omfattar hela kedjan ”från jord till bord”, det vill säga den inbegriper även primärproducenter och foderproducenter. Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen av primärprodukter och Jordbruksverket ansvarar för tillsyn av foderprodukter.

Symbol för mål 2 i Agenda 2030 om att utrota hunger. 

Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet som varje stat har en skyldighet att tillförsäkra sina medborgare. Genom att främja ett hållbart jordbruk med modern teknik och rättvisa distributionssystem kan vi säkerställa tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat för alla.

Läs mer om de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Livsmedel

Du som driver en verksamhet som säljer eller hanterar mat ansvarar för att maten är säker och att ingen blir sjuk på grund av dålig hantering. Livsmedelslagen ställer krav på att livsmedelsföretagare ska ha kunskap om riskerna i hanteringen och genomtänkta arbetssätt. Lagen ställer även krav på redlighet, det vill säga, att livsmedel ska vara ärligt deklarerade och att kunden ska få det kunden förväntar sig.

Kontakta bygg- och miljönämnden när du:

  • Vill starta verksamhet där livsmedel hanteras, gäller även förpackade livsmedel
  • Misstänker matförgiftning
  • Vill sälja mat tillfälligt vid till exempel marknader, festivaler eller marknader
  • Har frågor om livsmedel

Registrering av verksamhet

Om du ska starta, eller ta över, en livsmedelsverksamhet ska den registreras hos bygg- och miljönämnden. Det gör du genom att fylla i en anmälan Länk till annan webbplats. och skicka till oss minst två veckor innan du startar.

Om du byter organisationsnummer måste du registrera din verksamhet på nytt.

Krav på registrering gäller alla verksamheter som hanterar eller säljer livsmedel, förutom primärproducenter som ska vara registrerade hos länsstyrelsen och större livsmedelsanläggningar som exempelvis ett mejeri, ett charkuteri eller fiskindustri, som ska söka godkännande hos livsmedelsverket.

Dricksvatten är också livsmedel

Om du har eget vattenverk och i genomsnitt producerar mer än 10 kubikmeter per dygn eller försörjer minst 50 personer, omfattas verksamheten av livsmedelslagen och vattenverket ska registreras hos kommunen. Även vattentäkter som förser kommersiella och offentliga verksamheter med dricksvatten ska registreras, detta gäller oavsett storlek.

Vad händer om jag inte registrerar?

Om du startat, startar eller tar över en livsmedelsverksamhet utan att registrera det riskerar du att få en sanktionsavgift. Sanktionsavgiften baseras på verksamhetens årsomsättning.

Vad kostar det?

För handläggning av registrering av livsmedelsverksamhet tar nämnden ut en avgift enligt gällande taxa.

Tillfällig hantering och försäljning av mat

Om det handlar om tillfällig hantering och försäljning av mat, på exempelvis marknader eller andra evenemang, ska bygg- och miljönämnden informeras. Om du planerar att delta vid flera evenemang under året och ha samma sortiment och hantering kan det bli aktuellt med en registrering.

Det är viktigt att livsmedel hanteras på ett säkert sätt. Eftersom tillfälliga försäljningsplatser oftast inte är utrustad på samma sätt som ett vanligt kök bör du se till att all mat levereras förberedd och i rätt temperatur till försäljningsplatsen. På försäljningsplatsen bör du endast slutbereda maten, till exempel grilla eller lägga upp maten. Maten kan du förbereda i en baslokal eller köpa förberedd från leverantör.

Baslokalen är den lokal där du förbereder serveringen, förvarar livsmedlen och där du tar hand om efterarbetet. Rutiner för hantering av mat ska finnas både i baslokalen och på försäljningsplatsen.

Avregistrera livsmedelsverksamhet

Om din verksamhet har upphört eller bytt ägare behöver du meddela detta till bygg- och miljönämnden. Det kostar inget att avregistrera en verksamhet.

Livsmedelskontroll

Kommunen har ansvaret att kontrollera att livsmedelsföretagarna inom kommunen och gör regelbundet kontrollbesök. Offentlig livsmedelskontroll görs ofta genom oanmälda besök. Inspektören har rätt att få komma in i livsmedelslokalen och inspektera och ta prover. Den som ansvara för verksamheten måste även lämna ut uppgifter och handlingar som behöver för kontrollen.

Som livsmedelsföretagare är du skyldig att följa livsmedelslagstiftningen, som bland annat innebär att du ska servera säker mat som är rätt märkt och inte vilseleder konsumenten. Inspektören kan exempelvis kontrollera att maten förvaras i rätt temperatur, att rutiner är ändamålsenliga och att det är rent i lokalerna.

Lagstiftningen är bred och ska kunna appliceras på flera olika livsmedelsverksamheter för att ta reda på vad som gäller för just din verksamhet finns branschriktlinjer och vägledningar till hjälp.

Nationella branschriktlinjer är de olika branschernas egen beskrivning av hur företagen kan uppnå kraven i lagstiftningen. De ger råd till företagen inom branschen om till exempel lämplig utbildning för olika personalkategorier eller vilka faror och risker som ska tas med i företagens faroanalys. Branschriktlinjerna bedöms av Livsmedelsverket och när de anses uppfylla kraven betraktas de som nationella branschriktlinjer. Branschriktlinjerna går att hitta på livsmedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Har man frågor on livsmedelskontrollen eller tolkning av livsmedelslagen går det bra att vända sig till kommunens livsmedelsinspektör. Man kan även vända sig till kommunen om man har synpunkter eller klagomål på exempelvis restauranger.

Hur ofta görs kontrollerna?

Hur ofta kontrollerna görs beror på verksamhetens storlek och vilka typer av livsmedel som hanteras. En restaurang får till exempel vanligtvis ett kontrollbesök per år medan mindre kiosker kontrollerar vart tredje år.

Vad händer om kontrollen visar att det finns brister?

Om kontrollen visar att det finns brister som gör att matsäkerheten inte kan garanteras kommer detta att kommuniceras och livsmedelsföretaget måste rätta till dem. Bygg- och miljönämnden kan agera med olika medel, exempelvis uppföljande besök och beslut om föreläggande, för att se till att bristerna åtgärdas. Vid allvarliga brister kan nämnden besluta om förbud för delar eller hela verksamheten.

Uppföljande kontroll ingår inte i den ordinarie kontrolltiden och därför tas det ut ytterligare en avgift för den handläggningstid som uppföljningen kräver.

Alla kontroller är offentliga

Bygg- och miljönämnden är en kontrollmyndighet. Det innebär att nästan alla våra handlingar är offentliga. När någon hör av sig och vill veta till exempel resultat från en inspektion lämnar vi ut informationen om vi inte bedömer att den ska skyddas av sekretess.

Avgifter för livsmedelskontrollen

Det är livsmedelsföretagen som bekostar livsmedelskontrollen. Avgiften för kontrollbesöken baseras på hur mycket mat som verksamheten hanterar och hur stora riskerna är. För att riskklassa olika verksamheter använder nämnden livsmedelsverkets riskklassningsmodul.

Företagen debiteras med en årliga avgift men från och med 1 januari 2024 kommer debiteringen ske först efter själva kontrollbesöket.

Matförgiftning

Misstänker du att du blivit matförgiftad av mat du köpt på restaurang eller vid någon annan tillställning? Kontakta miljökontoret eller fyll i blankett nedan. En snabb anmälan kan hindra andra att bli sjuka.

Anmälan utreds och det blir då möjligt att ta reda på orsaker till utbrottet och stoppa spridningen av eventuell smitta.

Observera att alla uppgifter du lämnar i formuläret är offentliga, även ditt namn och telefonnummer, om du fyller i detta.

Vill du vara anonym kan du tala med en livsmedelsinspektör, telefon 0512-570 14.
Ingick is i drycken? * (obligatorisk)
Ingick is i drycken?


Tidpunkt för måltiden (datum och klockslag): * (obligatorisk)
Tidpunkt för måltiden (datum och klockslag):
När började symptomen (datum och klockslag):
När började symptomen (datum och klockslag):
Symptom: * (obligatorisk)
Symptom:Ha du varit i kontakt med sjukvården? * (obligatorisk)
Ha du varit i kontakt med sjukvården?När blev du frisk?
När blev du frisk?
Har du varit utomlands de senaste fem dagarna innan du blev sjuk? * (obligatorisk)
Har du varit utomlands de senaste fem dagarna innan du blev sjuk?

Försäljning av folköl och serveringstillstånd för alkohol

För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa drycker krävs tillstånd av den kommun där serveringen är belägen. Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller till slutet sällskap och kan vara stadigvarande eller tillfälligt.

Essunga kommun ingår i Tillståndsenheten i Samverkan, TiS. Tillståndsenheten i Samverkan TiS handlägger ärenden som rör serveringstillstånd. Läs mer här. Länk till annan webbplats.

Kommunalt vatten

Kommunalt vatten

Det kommunala dricksvattnet kontrolleras genom regelbunden provtagning. Kommunalt vatten finns i Nossebro, Jonslund, Essunga station och kyrkby samt Främmestad.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt