Läs mer

Miljöfarlig verksamhet

Nossan

Miljöskyddsarbetet bedrivs genom kontroll av företag och andra verksamheter som kan vara miljöstörande, till exempel genom buller eller utsläpp till luft, mark och vatten.

Globala målen nr 12, hållbar konsumtion och produktion

Miljötillsynen regleras i miljöbalken med följdbestämmelser. Arbetet omfattar bland annat handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden, tillsynsbesök, handläggning av remisser och klagomålsärenden. Företag som bedriver miljöfarlig verksamhet delas in i tillståndspliktiga, anmälningspliktiga och övriga verksamheter. Exempel på verksamheter som omfattas av miljötillsynen är verkstäder, ytbehandlare, träbearbetning, bilvårds- och förbränningsanläggningar, med mera.

Ett av de globala målen är att senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela deras livscykel. Läs mer om de Globala målen. Länk till annan webbplats.

Luft

Luftföroreningarna består till största delen av kvävedioxider, kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen, och kommer i huvudsak från trafiken. Luftföroreningar ger effekter på människors hälsa såväl som på växter och byggnader.

Essunga kommun är medlem i förbundet Luft i Väst som verkar för bättre luftkvalitet i hela Västra Götalands Län. Information om luften i kommunen finns på Luft i Västs hemsida.

Du kan söka mer information på Luft i Västs hemsida. Länk till annan webbplats.

Radon

Radon i bostäder kan komma från tre olika källor:

  • Marken under och runt om huset, såväl den ursprungliga som fyllnadsmassor.
  • Byggnadsmaterial, så kallad blå lättbetong.
  • Vatten som används i hushållet (främst vatten från borrade brunnar).

Inom Essunga kommun finns inga områden med hög risk för markradon. Lokalt kan dock markradonhalten vara förhöjd även inom ett lågriskområde.

Mer information om radon hittar du på Boverkets radonguide. Länk till annan webbplats.

Buller

Buller är ett samhällsproblem som dels kan leda till hörselskador och dels kan vara allmänt störande för din hälsa. Om du upplever problem med höga ljudnivåer eller störande buller​ ska du kontakta den som stör. Om inte det hjälper kan du vända dig till miljö- och byggenheten.

Du utsätts hela tiden för olika typer av ljud. Vad som uppfattas som buller eller oljud är personligt, därför kallas allt oönskat ljud för buller.

Buller är en av de miljöstörningar som påverkar flest människor i Sverige. Mycket starka ljud kan orsaka hörselnedsättning, öronsusningar (tinnitus) och andra hörselproblem. Buller från trafik, grannar, restauranger, fläktar och industrier är sällan hörselskadande, men kan orsaka andra problem såsom sömnproblem och ökad stress.

Hörselskadande buller 

Alltför höga ljudnivåer kan leda till bestående hörselskador. Risken för hörselskada ökar med ljudets styrka och varaktighet, men beror också på ljudets karaktär. Starka och snabbt övergående ljud, sk impulsljud, kan vara skadliga även vid enstaka och kortvariga exponeringar. Den som arrangerar ett evenemang ansvarar för att personer som vistas i lokalen inte utsätts för skadliga ljudnivåer eller att grannar blir störda.

Störande buller

Störande buller kan påverka din hälsa, även om de inte leder till hörselskador. De kan t ex röra sig om störd sömn till följd av biltrafik, grannar eller fläktar. Ljud från sopbilar, plogbilar mm måste du acceptera om soporna ska bli hämtade och vägarna skottade. Även om ljudet kan vara störande är det tillfälligt.

Klagomål

Upplever du höga ljudnivåer eller störande buller bör du i första hand kontakta den som stör. Det kan röra sig om arrangören för en musikkonsert, en verksamhetsutövare eller en fastighetsägare. Om detta inte hjälper kan du vända dig till miljö- och byggenheten.

Medelstora förbränningsanläggningar

Medelstora förbränningsanläggningar har en registreringsplikt, skyldighet att mäta utsläpp och se till att begränsningsvärden för utsläpp från anläggningarna följs.

Med medelstor förbränningsanläggning menas de förbränningsanläggningar där anläggningseffekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt.

För medelstora förbränningsanläggningar finns en särskild förordning (FMF). I förordningen framgår det att medelstora förbränningsanläggningar måste vara registrerade hos samhällsbyggnadsförvaltningen.

  • Nya anläggningar omfattas av förordningen omedelbart. En ny anläggning får inte tas i drift utan att vara registrerad.
  • En anläggning som tagits i bruk innan 19 december 2018 och har en högre anläggningseffekt än 5 megawatt, måste vara registrerad senast 1 januari 2024.
  • En anläggning som tagits i bruk innan 19 december 2018 och har en lägre anläggningseffekt än 5 megawatt, måste vara registrerad senast 1 januari 2029.

De anläggningar som omfattas av förordningen ska anmälas genom en e-tjänst på kommunens hemsida. E-tjänsten finner du här.

Hjälpte informationen på sidan dig?



Tack för att du hjälper oss!

Kontakt