Läs mer

Omsorg & hjälp

Akut hjälp / Social jour

Här hittar du information om vart du kan vända dig när någon är i behov av akut stöd och hjälp. Om någon är i akut behov av skydd ska man alltid ringa 112.

Försörjningsstöd

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt.

Familj, barn och ungdom

Här kan du läsa mer om föräldraskap, adoption, faderskap, familjerådgivning och att vara kontaktfamilj eller kontaktperson.

Invandring och integration

Här kan du läsa mer om kommunens flyktingmottagande och vårt integrationsarbete.

Hjälp i hemmet / Hemvård

För att du ska kunna bo kvar hemma, trots att du behöver stöd i din vardag, finns det möjlighet att få hjälp från kommunens hemvård. Den hjälp du kan få är individuellt anpassad.

Folkhälsoarbete

Här kan du läsa mer om vad folkhälsa är, folkhälsoarbetet i kommunen och om folkhälsorådet och vilka som sitter med i detta råd.

Trygg och säker

Kommunen ansvarar för krisberedskapen inom sitt geografiska område och arbetar kontinuerligt för att kommunen ska vara en trygg och säker kommun att bo och vistas i.

Konsumentvägledning

Essunga och Vara kommuner har ett samarbete som gör att kommuninvånarna i Essunga har tillgång till en konsumentsekreterare fem dagar i veckan.

Gifta sig

Äktenskap ingås antingen genom en vigsel i ett trossamfund, exempelvis i Svenska kyrkan, eller genom en borgerlig vigsel.

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Har du en funktionsnedsättning kan olika hjälpmedel stötta dig i vardagen. Du kan också få hjälp med att anpassa bostaden så att du kan nyttja den på ett ändamålsenligt sätt.

Boende

När behovet av hjälp och stöd inte kan tillgodoses i det egna hemmet kan annat boende vara aktuellt. Här hittar du mer om de olika boendeformer som kommunen ansvarar för.

Resor, transporter och besök

Med färdtjänst menas särskilt anordnade transporter för dig med funktionshinder när du till exempel ska handla, besöka någon anhörig eller bekant eller delta i någon fritidsaktivitet.

Psykisk ohälsa

De allra flesta av oss kommer någon gång i livet i kontakt med psykisk ohälsa. En person som har en psykisk funktionsnedsättning har svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden.

Funktionsnedsättning, handikapp

Vi hjälper dig som har en funktionsnedsättning att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Äldre

Du som är äldre kan få stöd och hjälp utifrån dina behov, så att du i första hand kan bo kvar hemma och leva ett självständigt och tryggt liv.

Anhöriga och frivilliga

Många äldre, långvarigt sjuka eller psykiskt/fysiskt funktionsnedsatta hjälps och vårdas av sina anhöriga. Ofta är det självklart och ger både glädje och mening att hjälpa en make/maka, kär vän, barn, syskon, förälder eller granne, men det kan sam...

Sjukvård och tandvård

Varje kommun ska enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjuda en god hälso- och sjukvård inom sitt ansvarsområde.

Missbruk

Är du orolig för att ditt barn dricker eller använder droger? Har du en kompis som dricker eller använder droger? Har du själv problem med droger?

Hot och våld

Utsatt för hot och våld i nära relationer? Alla har rätt till ett liv utan våld! Hör av dig till socialtjänsten!

Dödsfall och begravning

Svenska kyrkan har ansvar för att anordna begravning för alla människor i Sverige. Därför måste varje kommunmedlem betala en särskild begravningsavgift.