Läs mer

Grundskola, Anpassad skola och fritidshem

Essunga kommun har tre F-5 skolor; Bredöls skola, Jonslunds skola och Nossebro skola. Kommunen har en 6-9 skola, en anpassad grundskola som båda finns i Nossebro centralort. Alla elever tillhör en skolenhet utifrån vilket upptagningsområde man bor i. Man har rätt att välja en annan skola än den man hör till. I detta fall får man själv ordna och betala skolskjuts. I kommunen finns ingen fristående skola.

Nossebro skola och blommor
Skolmjölken vi serverar finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket.

Mjölken som serveras i Essunga kommuns förskolor och skolor finansieras delvis av Europeiska garantifonden.

Förskoleklass

Förskoleklassen, som är en egen obligatorisk skolform, vänder sig till sexåringar. 
I Essunga kommun finns förskoleklass vid våra tre F-5 skolor: Bredöls skola, Jonslunds skola och Nossebro skola. Förskoleklassen har samma läroplan som övriga grundskolan Lgr11. Barnen går fyra dagar i veckan.

Familjen kan önska att barnen ska gå vid en annan skola i kommunen än den anvisade. Det tillgodoses i mån av plats, om det inte medför betydande problem. När det gäller eventuell skolskjuts vid val av annan skola har man enligt skollagen inte rätt till skolskjuts.

Bredöls skola F-5 och fritidshem

Bredöls F-5 skola ligger alldeles intill ån Nossan. Skolan har två spår med tillhörande fritidshem.

Skolan arbetar för att alla elever ska få goda kunskaper i läroplanens ämnen men lika viktig är kunskapen om skolans värdegrund. Bredöls skola är en skola där alla känner varandra, en skola som tar ansvar och känner stolthet för.

Fritidshemmet har två avdelningar, Lekan och Trossen

Adress till Bredöls skola:
Malma Bredöl 109
465 91 Nossebro

Telefonnummer:

Fritidshem Lekan:

072-37 51 935

Fritidshem Trossen:

070-19 17 465

Skolmåltider:

073-966 28 50

Jonslunds skola F-5 och fritidshem

Jonslunds skola är en F-5 skola med tillhörande fritidshem. Skolverksamheten är uppdelad i två parallella spår med åldersblandade klasser. Fritidshemmet och skolan har ett nära samarbete. I enhetens omedelbara närhet ligger en idrottsanläggning och ett friluftsbad.

Fritidshem:                                070-191 74 66

Skolmåltider Jonslund:            072-973 36 80

Adress till Jonslunds skola:
Cypressvägen 1
465 95 Nossebro

Nossebro skola F-5 och fritidshem

Nossebro skola skolgård

På Nossebro F-5 skola går det cirka 200 barn. Vi har en personalgrupp som arbetar målinriktat för att skapa trygghet bland elever och föräldrar. Ett tätt samarbete mellan skolan och hem lägger grunden för detta förtroende.

Vår målsättning är att våra elever ska känna att de vill, att de kan och att de duger. Lusten att lära ligger i fokus.

På vår skola lägger vi stor vikt vid sociala färdigheter. Vi arbetar ständigt med värdegrunden.
Vi har en likvärdig grundsyn och utgår ifrån att alla barn på F-5, i Nossebro skola, har lika rättigheter.

På F-5 prioriterar vi arbetet med baskunskaperna inom svenska, matematik och engelska.

Nossebro skola är centralt beläget och vi har nära till skog och bad som ger möjlighet till naturupplevelser och extra simundervisning vid behov. Närhet till skolbibliotek och bra samarbete med personalen skapar goda förutsättningar för den tidiga och så viktiga läsinlärningen.

fritidshemmen i Nossebro finns avdelningarna Norrgården, Norrklubben och Sörgården. Barnen är indelade i grupper efter ålder. Personalen på fritidshemmet har ett nära samarbete med klasslärarna, vilket ger en helhetssyn på eleven.

Telefonnummer

Fritidshem Sörgården (6-7 år):

0512-570 55

Fritidshem Norrgården (8-13 år):

0512-571 54

Skolmåltider Nossebro skola:

0512-570 90

Adress till Nossebro skola F-5:
Sturegatan 6
465 82 Nossebro

Översiktskarta för Nossebro skola F-9 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Nossebro skola 6-9

På Nossebro skola 6-9 går kommunens elever i årskurserna 6, 7 och 8 och 9.

Telefonnummer:

Skolkontoret

0512-570 60

Skolmåltider Nossebro skola: 

0512-570 90

Adress till Nossebro skola 6-9:
Sturegatan 6
465 82 Nossebro

Översiktskarta för Nossebro skola F-9 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Anpassad skola

Anpassad skola är till för elever som av olika anledningar inte kan läsa enligt grundskolans kursplaner.

Anpassad skola

Anpassad skola är en skolform som är anpassad till målgruppen elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav för att de har en intellektuell funktionsnedsättning.

Anpassad skola ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en god grund för fortsatta studier och för att de aktivt ska kunna delta i samhällslivet. Undervisningen ska vara flexibel för att varje elev utifrån sina förutsättningar ska utvecklas så långt som möjligt mot läroplanens mål. Utbildningen i anpassad skola ska främja social gemenskap och utveckla elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra kunna ta till sig, fördjupa och använda kunskaper.

Kontaktuppgifter

Tina Hededal
Chef utbildningssektor
Telefon: 0512-570 66
E-post till Tina Hededal
...
Therese Höög
Rektor Nossebro skola 6-9 och elevhälsochef
Telefon: 0512-57009
E-post till Therese Höög
....
Jonas Engernäs
Biträdande rektor Nossebro skola 6-9 och studie- & yrkesvägledare
Telefon: 0512-570 36
E-post till Jonas Engernäs
...
Katarina Persson
Biträdande rektor Nossebro skola 6-9 och förstelärare
Telefon: 0512-570 83
E-post till Katarina Persson
...
Lamis Daher
Rektor Nossebro skola F-5 och fritidshem
Telefon: 0512-570 23
E-post till Lamis Daher
....
Kristin Mossberg
Biträdande rektor Nossebro skola F-5 och fritidshem
Telefon: 0512-57035
E-post till Kristin Mossberg
...
Matilda Karelund
Rektor Anpassad skola
Telefon: 0512-57130
E-post till Matilda Karelund
...
Anna-Karin Lindberg
Rektor Jonslunds skola F-5 och fritidshem
Telefon: 0512-570 41
E-post till Anna-Karin Lindberg
...
Madelaine Hallin
Rektor: Bredöls skola F-5 och fritidshem
Telefon: 0512-571 06
E-post till Madelaine Hallin
...
Maria Johansson Mahic
Administratör grundskola
Telefon: 0512-571 36
E-post till Maria Johansson Mahic
...
Maria Alfredsson
Administratör förskola och fritidshem
Telefon: 0512-571 13
E-post till Maria Alfredsson
...
Ida Dalqvist
Skolkontoret, skoladministratör, skolskjutshandläggare
Telefon: 0512-570 60
E-post till Ida Dalqvist

Inflytande och kommunikation för vårdnadshavare i grundskola och anpassad skola.

Inflytande och kommunikation för vårdnadshavare i grundskola och anpassad skola.

I skolans styrdokument (Skollagen (2010:800) och Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr-11) står det följande om samarbetet mellan skola och hem

Skollag (2010:800) 4 kap

Allmänt om vårdnadshavares inflytande över utbildningen i vissa skolformer och i fritidshemmet

12 § Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen, grundskolan, anpassad skola, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen.

Forum för samråd

13 § Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12 §. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.

Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.

Rektor ansvarar för att det finns forum för samråd enligt första stycket och för att informations- och samrådsskyldigheten enligt andra stycket fullgörs.

Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr-11

2.4 Skola och hem

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Riktlinjer

Alla som arbetar i skolan ska

  • samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Läraren ska

  • samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, och
  • hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och iaktta respekt för elevens integritet.

I Essunga kommuns grundskolor och anpassad skola har vi följande kanaler för kommunikation och möjlighet till inflytande för vårdnadshavare

Inskrivningssamtal hålls då eleven börjar i förskoleklassen, grundskolan eller anpassad skola. Där vill personalen introducera såväl elev som er vårdnadshavare för skolans verksamhet och rutiner, få kännedom om ert barn för att veta hur de ska bemöta det på bästa sätt.

Vårdnadshavare inbjuds till ett utvecklingssamtal minst en gång per läsår. Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav. Under samtalet ska man prata om hur skolan kan stödja och stimulera elevens utveckling. Samtalet ger eleven och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka och ta ansvar för elevens skolgång.

Föräldramöte hålls minst en gång per läsår. Syftet med mötet är att personalen ska synliggöra sin undervisning, sin verksamhet för vårdnadshavare och ge vårdnadshavare chans till inflytande och att ställa frågor. Vissa möten har teman med inbjudna föreläsare som tar upp aktuella ämnen för skolan och vårdnadshavare.

Tieto Edu app är vårt dokumentationsverktyg, Här skickas all information som går ut från skolan, där ges klassinformation och allmän skolinformation till vårdnadshavare.

Samrådsmöte består av representanter för vårdnadshavare och personal. Mötet leds av rektor. Syftet är följa upp skolas verksamhet och ta upp aktuella frågor. Samrådet träffas på skolan en gång per termin.


Specialskola

Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever:

  • som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning.
  • med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar.
  • med grav språkstörning.
  • med medöfdd dövblindhet och
  • som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund. Mer information om specialskolor finns på https://www.spsm.se/skolalternativ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handlingsplan vid frånvaro Essunga kommuns skolor F-9

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt