Läs mer

Tobakspolicy för Essunga kommuns skolor

"Skolan skall arbeta aktivt för att skapa en tobaksfri skola och för att eleverna skall vara fria från tobak hela skoldagen.”

Syfte

Skolan värnar om elevernas och personalens hälsa och arbetsmiljö och för att ingen ofrivilligt ska utsättas för rök i sin omgivning.

Definition av tobaksfri skola

En tobaksfri skola innebär att inget tobaksbruk får förekomma inom skolans område. Förbudet gäller alla tider på dygnet. Tobaksförbudet gäller alla som vistas på skolans område.

Tobaksbruk: Innefattar både rökning och snusning.

Definition av tobak

Som tobak räknas alla produkter som innehåller tobak. Det är cigaretter, snus, piptobak, cigariller, cigarrer, råtobak. Även nikotinfritt snus räknas hit då det av tillverkaren rekommenderas från 18 år.

Ansvarig

Rektor är ytterst ansvarig för att skolans tobakspolicy efterlevs.

All personal skall hjälpa till att upprätthålla efterlevnaden av skolans tobaksregler. Det innebär att personalen aktivt skall ingripa mot elevers rökning/snusning. Ansvarig för kontakt med föräldrarna är elevens mentor/klassföreståndare som även informerar skolsköterskan.

Tobakslagen (199:581)

Utdrag ur tobakslagen:

”Rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem”.

”Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte fyllt 18 år. Den som lämnar ut tobaksvaror skall förvissa sig om att mottagaren har uppnått nämnda ålder”.

Kommunfullmäktige i Essunga kommun beslutade (2009-05-25):

- att kommunen skall arbeta för en ökad hälsa bland invånarna och att bli en tobaksfri kommun.

Riktlinjer

  • Tobakspolicyn och handlingsplan skall vara väl känd bland elever, personal och föräldrar. 
  • Inför varje läsår samt vid tillsättandet av ny personal skall information ges om skolans tobakspolicy och handlingsplan. 
  • Policyn gäller också under alla aktiviteter som planeras och genomförs genom skolan såsom PRAO, studieresor samt idrottsdagar. 
  • Skyltar skall finnas uppsatta runt om det direkta skolområdet för att tala om för samhället att det är tobaksfritt område. 
  • Lärare har ansvar för att under den pedagogiska verksamheten diskutera tobakens skadeverkningar med eleverna. 
  • Skolpersonalen ansvarar för att föräldrarna får information om tobakspolicyn och handlingsplanen vid föräldramöten eller annat tillfälle. 
  • Elevhälsan skall arbeta aktivt med att stärka elevens hälsa och minska tobaksanvändandet. 
  • Policyn utvärderas en gång per år i Elevhälsoteamet och revideras vid behov efter utvärderingarna.

    Här kan du läsa hela Tobakspolicyn, antagen 2019-08-09 Pdf, 306.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt