Läs mer

Vision, strategisk plan och mål

Fotot visar stenvalvsbron i centrala Nossebro med texten Närhet skapar meningsfulla möten där människor engageras och utvecklas

Essunga kommuns styrning har sin grund i Vision 2040, strategisk plan, målområden och övergripande mål.

De övergripande målen visar vad politiken vill att organisationen ska fokusera på för att Essunga kommun ska utvecklas i riktning mot Vision 2040. Mottagare av de övergripande målen är kommunens nämnder och de ansvarar för att sektorerna arbetar utifrån dessa. Kommunfullmäktiges styrning av kommunens bostadsbolag sker via bolagsordning och ägardirektiv. Det är viktigt att samtliga verksamheter präglas av ett helhetstänk och att det finns en röd tråd från vision 2040 till mål.

Kommunens styrning bygger på mål- och resultatstyrning och styrprinciperna rör hela kommunen som koncern. De mål vi sätter upp ska inte vara fler än att de går att följa upp och utvärdera. Respektive organisationsnivå och verksamhet ansvarar för sin utveckling och sina uppdrag. Mål- och budgetuppföljning avrapporteras regelbundet under året till kommunfullmäktige genom delårsbokslut och årsredovisning.

Vision 2040

Varför en vision?

En vision beskriver ett önskat framtida tillstånd eller framtidsbild som vi strävar mot. Visionen fungerar som en vägvisare vid mål­konflikter eller strategival. Den blir den kompass som hjälper oss att välja väg i det dagliga arbetet.

Att inte välja är också ett val

Vi i Essunga kommun påverkas ständigt av vad som sker i vår omvärld, vare sig vi vill eller inte. Ett oföränderligt tillstånd existerar inte. Ständig förändring, eller utveckling, är den enda konstanta
faktorn. Här har vi ett val att göra - vi kan antingen välja att aktivt för­­söka påverka vår utveckling eller passivt låta oss påverkas.

Vår omvärld

Sveriges kommuner och regioner (SKR) presenterade 2018 en rapport om trender som påverkar landets kommuner mot år 2030. Vi kan aldrig med säkerhet förutspå hur framtiden kommer att bli, men genom att ha koll på trender i omvärlden och de konsekvenser de kan få för oss i Essunga kommun, kan vi öka våra möjligheter att göra goda vägval för framtiden.

Västra Götalandsregionen har en positiv befolkningstillväxt att vänta de kommande åren. År 2040 förväntas regionen ha 1,95 miljoner invånare. Det innebär 11 200 fler invånare varje år. Göteborgsregionen är den delregion som förväntas växa allra mest, med delregionen Sjuhärad på andra plats. Även delregionen Skaraborg förväntas växa, om än betydligt blygsammare än Göteborgsregionen och Sjuhärad. I vår fysiska planering kan vi ta tillvara på vårt strategiska läge och möjligheterna med att befinna sig i skärningspunkten mellan tre växande delregioner.

Befolkningsprognos 2020 till 2040 basår 2019

På nationell nivå står de flesta av Sveriges kommuner inför stora framtida ekonomiska utmaningar till följd av demografiska förändringar. Andelen invånare i arbetsför ålder mellan 20 och 65 år blir färre i förhållande till barn, unga och gamla. Detta leder till att allt färre ska försörja allt fler, uttryckt som en ökad försörjningskvot. Följdeffekter är att det blir svårare att rekrytera tillräcklig kompetens till de kommunala verksamheterna, sam­tidigt som behovet av service till barn, unga och gamla ökar.

År 2018 fanns det cirka 86 000 invånare som var 80 år eller äldre i Västra Götaland. Det antalet beräknas öka med 65 procent till 2040, till 142 000 invånare. Den pågående urbaniseringstrenden innebär att unga människor i stor utsträckning flyttar till storstäder. Samtidigt lever vi i en tidsanda där intresset för att odla och bo naturnära växer. Den negativa befolkningstrenden på landsbygden har på vissa håll vänt och sedan 2015 har inflyttningen till landsbygden ökat. De län där landsbygdsbefolkningen ökat mest är Stockholm, Uppsala och Västra Götaland, räknat i antal personer.

Vision 2040

Våren 2019 inleddes ett kommunövergripande strategiskt arbete med syftet att stärka vår förmåga att långsiktigt planera och prioritera. Vid kommunledningens strategidag våren 2020 formulerades en partipolitiskt gemensam långsiktig viljeinriktning om att Essunga kommuns befolkning ska öka.

I kommuner med positiv befolkningsökning dras en positiv spiral igång. Människor drar människor. Kommunen upplevs som mer attraktiv att bo i, att starta företag i och att besöka. Utifrån kommunens perspektiv leder en befolkningsökning till ökade skatteintäkter som behövs för att finansiera den ökade efterfrågan på de kommunala trygghets­systemen.

I kommuner med befolkningsminskning dras omvänt en negativ spiral igång. Minskad attraktivitet leder till ökad arbetslöshet och ökad håglöshet hos kvarboende. Tomma lokaler och ytor minskar platsens attraktivitet för boende, företagare och besökare. Befolkningsminskning innebär vikande skatteunderlag med ökat tryck på de kommunala trygghets­systemen.

Forskning visar att befolkningsminskning är ett större problem i kommuner som redan är små än i större kommuner. För redan små kommuner leder befolkningsminskning till mindre utrymme för nya lösningar, intern omorganisation och effektivisering och högre känslighet för plötsliga förändringar på kostnads- och intäktssidan eller vid förändrade eller skärpta krav från staten.

Vårt strategiska läge i skärningspunkten mellan tre växande delregioner, mitt i ett växande Västra Götaland, ger oss goda tillväxtförutsättningar. Vi ligger på arbetspendlingsavstånd till samtliga större orter i Västra Götaland. Oavsett om tillväxten sker i norr, öster, söder eller väster, så kan våra kommuninvånare och företag dra nytta av den.

De framtida ekonomiska och demografiska utmaningarna med för låg andel invånare i arbetsför ålder mellan 20 och 65 år kräver en långsiktigt hållbar ekonomisk strategi. Redan idag har vi i Essunga kommun en hög demografisk försörjningskvot på 0,95 (genomsnittsvärdet för alla kommuner är 0,88). För att kunna fortsätta leverera kommunal välfärd och service av hög kvalitet i framtiden behöv­er denna sjunka.

Den politiska viljeinriktningen om en befolkningsökning uttrycks i Essunga kommuns Vision 2040 - 10 000 invånare år 2040. Visionen berör all kommunal verksamhet och ska genomsyra våra målsättningar och prioriteringar. Det betyder att vi planerar våra framtida bostadsområden, våra parker, gator och torg, vår framtida skol- och förskoleverksamhet, vår äldreomsorg, vår kultur- och fritidsverksamhet, våra evenemang, och all annan kommunal verksamhet med visionen som vårt långsiktiga riktmärke.

Medskapande, delaktighet och inflytande

Tillsammans skapar vi Essunga kommun 2040!

Visionen beskriver ett önskat framtidstillstånd men säger ingenting om framtiden i Essunga kommun år 2040. Framtiden skapas tillsammans av alla de som lever och verkar i kommunen, nu och åren framåt. Kommunens roll är att vara en möjliggörare, men det är kommuninvånarna, företagen och föreningarna som tillsammans skapar framtiden i Essunga kommun år 2040. Ledorden i de kommande årens arbete med förverkligandet av visionen är därför medskapande, delaktighet och inflytande.

Det indirekta medskapandet, delaktigheten och inflytandet sker i de allmänna valen var fjärde år. Valet av politisk kommunledning för de nästkommande fyra åren innebär en möjlighet att påverka vägen mot framtiden under mandatperioden.

Det direkta medskapandet, delaktigheten och inflytandet sker i konkreta projekt och ärenden i medborgardialoger och medborgarinflytande, exempelvis vid all fysisk planering, genom delaktighet i våra tätortsvandingar, genom företagsbesök och genom möjligheten att lägga medborgarförslag.

Kommunfullmäktiges mål

Essunga kommun ska vara en kommun med gott företagsklimat där förutsättningarna för tillväxt är goda

Vår kommun värnar om entreprenörskap och innovationskraft som skapar utveckling och tillväxt. Vi erbjuder hög service till våra företag och ett gott klimat för såväl etablerade som nya företag. Vår kommun vill stödja företagande genom en god utbildning för unga och vuxna vilket är viktiga pusselbitar för att bibehålla och stärka kommunens företagsklimat.

Essunga kommun ska verka för olika former av mötesplatser som stärker människors ut-veckling och inkludering

Mötesplatserna i vår kommun behöver utvecklas och stärkas då vi tror att detta är ett sätt för såväl nya som etablerade invånare att inkluderas i vårt samhälle. Möten innebär att vi lär av varandra. I flera av våra möten är samverkan med förenings- och näringslivet en självklarhet då vi tror på utveckling genom gränsöverskridande möten.

I Essunga kommun ska alla invånare genom hela livet ha möjlighet till goda livsvillkor

Alla ska ha en bra start i livet och det som rör barn och unga är prioriterat i vår kommun. När barn och unga är i behov av hjälp och stöd ska det präglas av tidiga insatser. Arbetet med att motverka psykisk och fysisk ohälsa är särskilt viktigt.

Essunga kommun ska bidra till en attraktiv och hållbar livsmiljö

I vår lantbruksbygd finns en stark tradition för att värna det som lever och växer. Här ska du som invånare och besökare känna dig trygg och välkommen och få ett gott bemötande. I vår kommun finner du olika boendeformer oavsett vilken fas i livet man befinner sig i. En hållbar livsmiljö präglas av social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Detta genomsyrar hur vi använder våra resurser i det ekologiska sammanhanget.

Finansiella mål

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i all sin verksamhet. Definitionen av vad som är god ekonomisk hushållning utgår från kommunens förutsättningar för ekonomi och verksamhet.

God ekonomisk hushållning innebär:

 • Resultatet ska utgöra 3,0 procent +- 2,0 procent av de samlade intäkterna för skatt, statsbidrag och utjämningssystem,
 • Nettoinvesteringarna ska under en rullande fyraårsperiod finansieras till lägst 60 procent av egna medel,
 • Soliditeten ska vara på en nivå som säkerställer fullgod betalningsförmåga och finansiell handlingsfrihet,
 • Likviditeten ska vara på en nivå som säkerställer betalningsförmågan och finansiell handlingsfrihet på kort sikt,
 • Nämnderna ska hantera beslutade budgetmedel på ett sätt som möjliggör nytta för kom-muninvånarna utifrån de uppdrag som kommunfullmäktige

Värdegrund och värdeord

Närhet skapar meningsfulla möten där människor engageras och utvecklas.

 • Äkta
 • Välkomnande
 • Engagerande
 • Nyfikna

Vill du veta mer om hur arbetet med Vision 2040 fortskrider?

Här presenteras de nyheter som är relaterade till kommunens arbete med Vision 2040 och de mål som satts av kommunens politiska ledning (kommunfullmäktige). • "Näringslivet ett viktigt draglok i vårt visionsarbete!"
  Årets andra företagarfrukost lyfte näringslivsstrategin och jubileumsfirande
  Läs mer


 • Arkitektstudenter intog Amiralen: "Känsla & historia"
  ”Spännande historisk plats”, ”stora förväntningar” och ”retrokärlek”. Så beskriver de arkitektstudenter som ska ta fram förslag på hur Amiralen kan utvecklas, sina första intryck av byggnaden.
  Läs mer


 • Satsning på omställning av Skaraborgs fordonsindustri
  Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen satsar drygt 15 miljoner kronor på att förstärka arbetet för en omställning i Skaraborgs arbetsliv under en treårsperiod.
  Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt