Läs mer

Hur går det till att fatta beslut?

Kommunen fattar ständigt beslut, som påverkar dig. De kommunala besluten kan fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd, förtroendevalda eller av tjänsteman. Vem eller vilka som fattar vilka beslut i kommunen beror på den aktuella frågan eller ärendet.

Kommunfullmäktige

I principiella frågor och i andra ärenden av större vikt för kommunen tas besluten av kommunfullmäktige, vars sammanträden är öppna för allmänheten. Tiderna för detta annonseras på kommunens hemsida och anslagstavla.

Frågor och interpellationer i fullmäktige

Ledamöterna kan till kommunalrådet eller till ordföranden i en nämnd ställa frågor eller interpellationer, för att få svar i olika ärenden eller följa upp tidigare frågor. Vid en fråga är det bara den tillfrågade personen som får svara. En interpellation är avsedd att initiera en debatt. Frågor och interpellationer får bara röra ärenden som fullmäktige, kommunstyrelsen eller någon annan nämnd har rätt att handlägga. Varken frågor eller interpellationer leder till några beslut av fullmäktige.

Motion i fullmäktige

En ledamot i kommunfullmäktige kan lämna in ett skriftligt förslag, vilket kallas en motion. Dessa motioner leder fram till ett beslut, till skillnad från interpellationerna.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders samt kommunala bolags verksamhet. Kommunstyrelsen ska även yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Kommunfullmäktige kan delegera till kommunstyrelsen att fatta beslut i vissa ärenden.

Nämnd

Kommunfullmäktige bestämmer vilka ledamöter som ska ingå i respektive nämnd samt vilken verksamhet nämnden har ansvar för.

Tjänstemän eller förtroendevald

Nämnderna kan delegera till en ledamot eller till en tjänsteman att fatta beslut i vissa typer av ärenden.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt