Läs mer

Bygglovsprocessen

Bygglov krävs normalt för att bygga nytt, bygga till eller för att göra vissa ändringar.

 • Anläggningar - Om du vill sätta upp plank, bygga en mur, måla om byggnaden, byta fasadbeklädnad eller sätta upp skyltar med mera krävs bygglov.
 • Ändra användning - Bygglov krävs också för att ändra användningssätten av en byggnad, till exempel från bostad till kontor.
 • Rivning - När du ska bygga, riva eller göra vissa markåtgärder krävs det tillstånd från bygg- och miljönämnden.
Bygglov

Förbered din digitala ansökan:

Du som sökande ansvarar för att upprätta fackmannamässiga handlingar.

Det är ansvarig handläggare som bedömer vilka handlingar och vilken kvalitet på inkomna dokument som krävs för att handläggning ska kunna ske.

E-legitimation

För att logga in och signera din ansökan krävs en e-legitimation.

Har du ingen e-legitimation så kan du ansöka hos Skatteverket Länk till annan webbplats. 

Varför måste jag ha en e-legitimation?
När du loggar in med e-legitimation så hämtas dina personuppgifter från Skatteverket. Det gör att du slipper fylla i dina uppgifter manuellt.

För företag eller ombud för annan sökande
Att använda sin personliga e-legitimation har samma funktion som när du tidigare skrivit under med din signatur/namnteckning i ett dokument och därefter legitimerat dig. Du anger i e-tjänsten att du är ombud och skriver in vem du är ombud för.

Det är vanligt att arbeta i ett företag men vara ombud åt ett annat, sökande företag eller sökande privatperson, fast du använder din personliga e-legitimation.

Essunga kommun tillåter inloggning och signering med hjälp av Bank-ID eller Mobilt BankID.

E-post och kontaktuppgifter

Se till att du har en aktiv e-postadress så vi kan komma i kontakt med dig.  Vi kommunicerar oftast via mail. 

Din ansökan om bygglov skickas in digitalt via självservice Länk till annan webbplats..

Ritningar

En ansökan ska innehålla ritningar på planlösning, fasader, sektioner och situationsplan grundad på
nybyggnadskarta. Byggnadens yttermått, avstånd till tomtgräns, användningssätt för samtliga utrymmen och förslag till dagvattenhantering ska redovisas. Ritningarna ska vara fackmannamässigt och skalriktigt ritade.

Fackmannamässigt utförda ritningar innebär bland annat att de ska vara måttsatta, skalenliga, tydligt utritade på helvitt papper (inte rutat eller mm-papper) och med god kontrast. Detta för att de ska hålla för rättssäker utvärdering och arkivering.

 Exempel på fackmannamässigt utförd ritning [1148 kB pdf]  Pdf, 1.1 MB.

Karta

Nybyggnadskarta

Din nybyggnadskarta beställer du i självservice.

Nybyggnadskartan är ett hjälpmedel vid projektering. Kartan ska bifogas i ansökan om bygglov.

Nybyggnadskartan behövs i regel för nybyggnation inom samlad bebyggelse.

Nybyggnadskartan kommer att levereras 1-3 veckor efter mottagen beställning. Kostnaden för kartan beror bland annat på vad som ska byggas och tas ut i enlighet med antagen taxa.

Vad ska redovisas på nybyggnadskartan?

 • Nybyggnad ritas in och måttsätts med yttermått. Läget på tomten redovisas genom att avstånden till minst två vinkelräta tomtgränser eller andra kända punkter anges med mått.
 • Om byggnation sker närmare gräns än 4,5 meter ska det måttet alltid anges.
 • Planerad och befintlig byggnads höjdläge anges med höjdmått på färdigt golv i förhållande till befintligt golv eller i förhållande till befintlig markhöjd.
 • Befintlig byggnad. Byggnad som ska rivas ska också markeras.
 • All ursprunglig information på nybyggnadskartan ska finnas kvar och vara läsbar.

Det ska framgå av kartan vilken del som ska byggas/byggas till.

Övriga kartor
I vissa fall kan det räcka med en enklare karta som enbart visar var du inte får bygga enligt detaljplan.

Utanför detaljplanelagt område kan man oftast använda ett enklare underlag till situationsplanen, till exempel en avstyckningskarta eller ett utdrag ur kommunens kartdatabas.

Om du är osäker på vilken karta du behöver, kontakta gärna vår bygglovshandläggare för rådgivning.

Anmälan

Anmälan krävs i ärenden som berör förändringar av vatten och avlopp eller ombyggnad av ventilationssystem. Anmälan krävs också när man ändrar på bärande byggdelar eller gör stora ändringar i planlösningen. Likaså krävs anmälan när man installerar eller gör om eldstäder och rökkanaler.

Tillsammans med anmälan redovisas vem som ska vara kontrollansvarig för byggnationen. För att anmälan ska vara komplett kan förslag till kontrollplan behöva bifogas.

Anmälan av byggnadsåtgärder som inte kräver bygglov görs digitalt via självservice Länk till annan webbplats..

Rivningslov/-anmälan

Rivningslov
Rivningslov avser rivning av byggnader, i huvudsak inom område med detaljplan. Rivningen kan omfatta hela byggnaden eller delar av den.

Förutom rivningslov behövs ett startbesked där en kontrollplan  är fastställd. En kontrollplan anger hur rivningsmaterial ska tas om hand och måste lämnas in om du behöver rivningslov. Du måste också ha en kontrollplan vid ändring av byggnad om materialet innehåller farligt avfall och åtgärden är anmälningspliktig.

Rivningen ska ske på ett sådant sätt att olika material kan tas om hand var för sig. Därför måste en inventering göras först. I inventeringen ska omfattningen av farliga och miljö- och hälsostörande material anges, samt hur dessa kommer att hanteras.

Utan rivningslov, men efter en anmälan, får du riva hel eller del av byggnad som skulle ha fått uppföras utan bygglov. Ansökan om lov för rivning gör du på blanketten för ansökan om
bygglov.

Anmälan
Rivning av byggnad får inte påbörjas förrän byggherren underrättat bygg- och miljönämnden genom en rivningsanmälan.

En anmälan om anmälningspliktig åtgärd krävs när en byggnad ska rivas helt eller delvis eller ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och fiske, (exempelvis ladugårdar och stall) som inte omfattas av detaljplan.

Rivningsanmälan ska normalt vara skriftlig. Till anmälan fogas en beskrivning av projektets art och omfattning.

Kravet på rivningsanmälan gäller inte:

 • Komplementbyggnader (till exempel förråd, carport)
 • Sådana ekonomibyggnader som ligger utanför detaljplanelagt område och som hör till jordbruk, skogsbruk och därmed jämförlig näring.
 • Byggnader som är avsedda för totalförsvaret och är av hemlig natur.

Även för rivning som avser delar av byggnad eller utrivning i samband med ändring eller underhåll av en byggnad krävs anmälan. Om rivningsarbete påbörjas utan att föreskriven rivningsanmälan har skett, ska kommunen kräva särskild avgift.

Även om det inte behövs rivningslov eller anmälan enligt plan- och bygglagen kan det krävas tillstånd enligt annan lagstiftning, till exempel kulturminneslagen, för att riva en byggnad eller byggnadsdel.

Kontrollansvarig

Kontrollansvarig ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften att vara certificerad. Kontrollansvariga ska ha en självständig ställning i förhållande till den som
utför den åtgärd som ska kontrolleras.

Den kontrollansvariges arbetsuppgifter är att biträda byggherren med att upprätta en kontrollplan samt se till att kontrollplan och gällande bestämmelser och villkor följs och att nödvändiga kontroller utförs. Kontrollansvarig ska vid avvikelser informera byggherren och vid behov även meddela bygg- och miljönämnden.

Kontrollansvarig ska också närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid bygg- och miljönämndens arbetsplatsbesök. Byggplatsbesöken ska dokumenteras och iakttagelser av värde ska noteras.

Kontrollansvarig ska avge ett utlåtande till byggherren och bygg- och miljönämnden som underlag till slutbesked.

Kontrollplan

För varje bygge ska finnas en kontrollplan. I den fastställs vilken kontroll som skall utföras. Här finns också upptaget vilka handlingar som skall lämnas in till bygg- och miljönämnden och vilka anmälningar som skall göras.

Kontrollen kan utföras som egenkontroll av respektive entreprenör eller av fristående sakkunnig. Varje kontrollplan skall vara anpassad till sitt specifika objekt.

Tekniskt samråd

I de flesta fall ska det hållas ett tekniskt samråd innan byggnationen får påbörjas. Här klargörs byggherrens skyldigheter, samt bygg- och miljönämndens roll i byggprocessen. Vid det tekniska samrådet görs en genomgång av arbetets planering, åtgärder för besiktning, tillsyn, kontroll, arbetsplatsbesök och slutsamråd. Här infordras kompletterande handlingar såsom energibehovsberäkning, sektionsritningar (grund, vägg, tak), ventilationsritning o.dyl.

Bygg- och miljönämnden kallar till tekniskt samråd. Byggherren kallar den som anmälts som kontrollansvarig samt övriga som byggherren anser ska närvara vid samrådet. Det kan vara t.ex. entreprenörer, konsulter och så vidare. Bygg- och miljönämnden kallar representanter för andra berörda myndigheter och kommunala förvaltningar.

När sedan startbesked har lämnats kan byggnationen påbörjas.

Startbesked 

Byggherren måste få ett startbesked, innan bygget startar. När alla handlingar inkommit och kan godkännas så får bygg- och miljönämnden besluta om startbesked, varefter byggnadsarbetena får påbörjas.

I startbeskedet fastställs kontrollplanen för bygget och de eventuella villkor som måste uppfyllas, utifrån det som kommit fram i det tekniska samrådet eller i handläggningen av ärendet. Om arbetet påbörjas utan att startbesked har utfärdats kan en sanktionsavgift att debiteras.

Bygg- och miljönämnden kan neka att skriva ut ett startbesked. Det kan till exempel hända om byggherren, trots nämndens påpekande, inte vill ändra en teknisk lösning som inte kommer att kunna uppfylla Boverkets föreskrifter.

Ett nekat startbesked kan överklagas.

Giltighetstid

Giltighetstid för bygglov regleras i plan- och bygglagen.

Bygglov
Byggstart ska ske inom två år från beslutsdagen, annars förfaller lovet. Bygglovspliktiga arbeten ska vara färdigställda inom fem år från laga kraftdatum.

Förhandsbesked
Positivt förhandsbesked är bindande för bygg- och miljönämnden om ansökan om bygglov görs inom två år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan om bygglov inom två år upphör tillståndet att gälla. Tillståndet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.

Slutbesked

Genom att utfärda ett slutbesked godkänner bygg- och miljönämnden att en eller flera åtgärder ska anses slutförda. Innan du har fått ett slutbesked får du inte ta byggnaden eller en anläggningen i bruk. 

Av slutbeskedet framgår att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lov, kontrollplan, startbesked eller kompletterande villkor är uppfyllda. Det ska även framgå av slutbeskedet att bygg- och miljönämnden inte funnit skäl att ingripa enligt 11 kap. plan- och bygglagen.

Bygg- och miljönämnden prövar frågan om slutbesked så snart en begäran om slutbesked har kommit in eller nämnden har fått det underlag som behövs för prövningen. Det är byggherren som ska visa att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lov, kontrollplan, startbesked eller kompletterande villkor är uppfyllda innan ett slutbesked kan ges.

Taxor

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av en ansökan eller anmälan.

Till grund för avgiftens storlek ligger plan- och bygglovtaxan. I denna taxa finns en justeringsfaktor Pdf, 16.3 kB.. Kommunstyrelsen i Essunga kommun har antagit en storlek på denna faktor för att anpassa kostnadsnivån till vår kommun. Milliprisbasbeloppet uppdateras varje år.

En del i uppbyggnaden av taxan styrs av nivån på prisbasbeloppet och på så vis sker en justering av taxan varje år.

Avgift tas ut även om en ansökan avslås.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt