Läs mer

Bygglovsprocessen

Bygglov krävs normalt för att bygga nytt, bygga till eller för att göra vissa ändringar.

 • Anläggningar - Om du vill sätta upp plank, bygga en mur, måla om byggnaden, byta fasadbeklädnad eller sätta upp skyltar med mera krävs bygglov.
 • Ändra användning - Bygglov krävs också för att ändra användningssätten av en byggnad, till exempel från bostad till kontor.
 • Rivning - När du ska bygga, riva eller göra vissa markåtgärder krävs det tillstånd från bygg- och miljönämnden.

Ritningar
En ansökan ska innehålla ritningar på planlösning, fasader, sektioner och situationsplan grundad på
nybyggnadskarta. Byggnadens yttermått, avstånd till tomtgräns, användningssätt för samtliga utrymmen och förslag till dagvattenhantering ska redovisas. Ritningarna ska vara fackmannamässigt och skalriktigt ritade.

Fackmannamässigt utförda ritningar innebär bl.a. att de ska vara måttsatta, skalenliga, tydligt utritade på helvitt papper (inte rutat eller mm-papper) och med god kontrast. Detta för att de ska hålla för rättssäker utvärdering och arkivering. Exempel på fackmannamässigt utförd ritning [1148 kB pdf] Pdf, 1.1 MB.

Bygglov ska vid delegationsbeslut i genomsnitt beviljas inom 5 veckor från den dag fullständig ansökan föreligger. Vid nämndbeslut behandlas ett komplett ärende vid nästkommande nämndsammanträde, vilket kan innebära en längre handläggningstid.

Vill du begära bygglov eller veta mer?

Kontakta oss på plan- och byggkontoret. Vi finns på plats under kommunkontorets öppettider, övriga tider enligt överenskommelse. Se ansökningsblankett nedan under relaterad information.

Anmälan

Anmälan krävs i ärenden som berör förändringar av vatten och avlopp eller ombyggnad av ventilationssystem. Anmälan krävs också när man ändrar på bärande byggdelar eller gör stora ändringar i planlösningen. Likaså krävs anmälan när man installerar eller gör om eldstäder och rökkanaler.

Tillsammans med anmälan redovisas vem som ska vara kontrollansvarig för byggnationen då en sådan krävs (se anmälan av kontrollansvarig). För att anmälan ska vara komplett kan förslag till kontrollplan behöva bifogas. Se ansökningsblankett nedan under relaterad information.

Kontrollansvarig

Kontrollansvarig ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften att vara certificerad. Kontrollansvariga ska ha en självständig ställning i förhållande till den som
utför den åtgärd som ska kontrolleras.

Den kontrollansvariges arbetsuppgifter är att biträda byggherren med att upprätta en kontrollplan samt se till att kontrollplan och gällande bestämmelser och villkor följs och att nödvändiga kontroller utförs. Kontrollansvarig ska vid avvikelser informera byggherren och vid behov även meddela bygg- och miljönämnden.

Kontrollansvarig ska också närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid bygg- och miljönämndens arbetsplatsbesök. Byggplatsbesöken ska dokumenteras och iakttagelser av värde ska noteras.

Kontrollansvarig ska avge ett utlåtande till byggherren och bygg- och miljönämnden som underlag till slutbesked.

Kontrollplan

För varje bygge ska finnas en kontrollplan. I den fastställs vilken kontroll som skall utföras. Här finns också upptaget vilka handlingar som skall lämnas in till bygg- och miljönämnden och vilka anmälningar som skall göras.

Kontrollen kan utföras som egenkontroll av respektive entreprenör eller av fristående sakkunnig. Varje kontrollplan skall vara anpassad till sitt specifika objekt.

Tekniskt samråd

I de flesta fall ska det hållas ett tekniskt samråd innan byggnationen får påbörjas. Här klargörs byggherrens skyldigheter, samt bygg- och miljönämndens roll i byggprocessen. Vid det tekniska samrådet görs en genomgång av arbetets planering, åtgärder för besiktning, tillsyn, kontroll, arbetsplatsbesök och slutsamråd. Här infordras kompletterande handlingar såsom energibehovsberäkning, sektionsritningar (grund, vägg, tak), ventilationsritning o.dyl.

Bygg- och miljönämnden kallar till tekniskt samråd. Byggherren kallar den som anmälts som kontrollansvarig samt övriga som byggherren anser ska närvara vid samrådet. Det kan vara t.ex. entreprenörer, konsulter och så vidare. Bygg- och miljönämnden kallar representanter för andra berörda myndigheter och kommunala förvaltningar.

När sedan startbesked har lämnats kan byggnationen påbörjas.

Startbesked 

Byggherren måste få ett startbesked, innan bygget startar. När alla handlingar inkommit och kan godkännas så får bygg- och miljönämnden besluta om startbesked, varefter byggnadsarbetena får påbörjas.

I startbeskedet fastställs kontrollplanen för bygget och de eventuella villkor som måste uppfyllas, utifrån det som kommit fram i det tekniska samrådet eller i handläggningen av ärendet. Om arbetet påbörjas utan att startbesked har utfärdats kan en sanktionsavgift att debiteras.

Bygg- och miljönämnden kan neka att skriva ut ett startbesked. Det kan till exempel hända om byggherren, trots nämndens påpekande, inte vill ändra en teknisk lösning som inte kommer att kunna uppfylla Boverkets föreskrifter.

Ett nekat startbesked kan naturligtvis överklagas.

Giltighetstid

Giltighetstid för bygglov med mera regleras i PBL (plan- och bygglagen).

Bygglov
Byggstart ska ske inom två år från beslutsdagen, annars förfaller lovet. Bygglovspliktiga arbeten ska vara färdigställda inom fem år från laga kraftdatum.

Förhandsbesked
Positivt förhandsbesked är bindande för bygg- och miljönämnden om ansökan om bygglov görs inom två år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan om bygglov inom två år upphör tillståndet att gälla. Tillståndet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.

Bygglovsbefriade åtgärder

I plan- och bygglagen 8 kap 4 § finns bestämmelser som innehåller vissa förenklingar för en- eller tvåbostadshus och till dem tillhörande fristående uthus, garage och andra mindre byggnader (komplementbyggnader). Bestämmelserna är olika beroende på var huset ligger: inom eller utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse.

För en- och tvåbostadshus gäller följande särskilda bestämmelser:

Utan bygglov får man:

 • färga om byggnader, om byggnadens karaktär därigenom inte ändras väsentligt
 • med mur eller plank anordna skyddade uteplatser i anslutning till bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter, inte sträcker sig mer än 3,6 meter ut från huset och inte placeras närmare gränsen är 4,5 meter
 • anordna skärmtak över sådana uteplatser som anges ovan eller över altaner, balkonger eller entréer, om skärmtaken inte totalt är större än 15,0 kvadratmeter och inte sträcker sig närmare gränsen än 4,5 meter
 • uppföra komplementbyggnader (så kallade friggebodar) i omedelbar närhet av bostadshuset, om byggnadernas sammanlagda byggnadsarea inte är större än 15,0
  kvadratmeter, taknockshöjden inte överstiger 3,0 meter och byggnaderna inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Friggebodsrätten gäller oavsett vilka planbestämmelser som gäller för området.

Utanför detaljplanelagt område eller område som omfattas av områdesbestämmelser gäller dessutom följande lättnader för en- och tvåbostadshus:

Utan bygglov får man:

 • uppföra komplementbyggnad eller murar eller plank i omedelbar närhet av
  bostadshuset, om åtgärden inte sträcker sig närmare tomtgräns än 4,5 meter.
 • göra en mindre tillbyggnad om åtgärden inte sträcker sig närmare tomtgräns
  än 4,5 meter.

En mindre tillbyggnad, alternativt komplementbyggnad, anser bygg- och miljönämnden vara mindre än 30 kvadratmeter, dock max 50% av huvudbyggnadens yta.

Om de grannar som berörs medger att åtgärder enligt ovan utförs närmare gräns än 4,5 meter krävs inte bygglov.

Rivningslov/-anmälan

Rivningslov
Rivningslov avser rivning av byggnader, i huvudsak inom område med detaljplan. Rivningen kan omfatta hela byggnaden eller delar av den.

Förutom rivningslov behövs ett startbesked där en kontrollplan  är fastställd.En kontrollplan anger hur rivningsmaterial ska tas om hand och måste lämnas in om du behöver rivningslov. Du måste också ha en kontrollplan vid ändring av byggnad om materialet innehåller farligt avfall och åtgärden är anmälningspliktig.

Rivningen ska ske på ett sådant sätt att olika material kan tas om hand var för sig. Därför måste en inventering göras först. I inventeringen ska omfattningen av farliga och miljö- och hälsostörande material anges, samt hur dessa kommer att hanteras.

Utan rivningslov, men efter en anmälan, får du riva hel eller del av byggnad som skulle ha fått uppföras utan bygglov. Ansökan om lov för rivning gör du på blanketten för ansökan om
bygglov.

Anmälan
Rivning av byggnad får inte påbörjas förrän byggherren underrättat bygg- och miljönämnden genom en rivningsanmälan.

En anmälan om anmälningspliktig åtgärd krävs när en byggnad ska rivas helt eller delvis eller ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och fiske, (exempelvis ladugårdar och stall) som inte omfattas av detaljplan.

Rivningsanmälan ska normalt vara skriftlig. Till anmälan fogas en beskrivning av projektets art och omfattning.

Kravet på rivningsanmälan gäller inte:

 • Komplementbyggnader (till exempel förråd, carport)
 • Sådana ekonomibyggnader som ligger utanför detaljplanelagt område och som hör till jordbruk, skogsbruk och därmed jämförlig näring.
 • Byggnader som är avsedda för totalförsvaret och är av hemlig natur.

Även för rivning som avser delar av byggnad eller utrivning i samband med ändring eller underhåll av en byggnad krävs anmälan. Om rivningsarbete påbörjas utan att föreskriven rivningsanmälan har skett, ska kommunen kräva särskild avgift.

Även om det inte behövs rivningslov eller anmälan enligt plan- och bygglagen kan det krävas tillstånd enligt annan lagstiftning, till exempel kulturminneslagen, för att riva en byggnad eller byggnadsdel.

Slutbesked

Genom att utfärda ett slutbesked godkänner bygg- och miljönämnden att en eller flera åtgärder ska anses slutförda. Innan du har fått ett slutbesked får du inte ta byggnaden eller en anläggningen i bruk. 

Av slutbeskedet framgår att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lov, kontrollplan, startbesked eller kompletterande villkor är uppfyllda. Det ska även framgå av slutbeskedet att bygg- och miljönämnden inte funnit skäl att ingripa enligt 11 kap. plan- och bygglagen.

Bygg- och miljönämnden prövar frågan om slutbesked så snart en begäran om slutbesked har kommit in eller nämnden har fått det underlag som behövs för prövningen. Det är byggherren som ska visa att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lov, kontrollplan, startbesked eller kompletterande villkor är uppfyllda innan ett slutbesked kan ges.

Ovårdad fastighet

Enligt Plan- och bygglagen, ska en byggnads yttre och tomtmark hållas i vårdat skick. Fastigheter som inte uppfyller de kraven kallas ovårdade.

Nackdel eller fara för omgivningen får inte uppstå på grund av en byggnads eller omgivande tomtmarks skick. Underhållet skall anpassas till byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt samt framför allt till omgivningens karaktär.

Åtgärder som kan vidtas
Plan- och byggkontoret hanterar ovårdade fastigheter på följande sätt:

 • fastighetsägaren uppmanas via telefon eller brev att städa sin byggnad eller tomt
 • ägaren får ytterligare ett brev med en skarpare uppmaning, samt information om att ärendet tas upp i bygg- och miljönämnden för beslut om böter
 • ärendet tas upp i bygg- och miljönämnden. Om fastighetsägaren trots uppmaningar inte visat vilja att försöka städa upp på den ovårdarde fastigheten utdöms ett bötesbelopp.

Svartbygge - olovligt byggande

Svartbygge är det folkliga begreppet för olovligt byggande, det vill säga byggande utan att ha bygglov. Inom begreppet faller egentligen alla åtgärder som är bygglovspliktiga men som man gör utan bygglov.

Byggnadsnämndens skyldigheter

11 kap.5 § i plan- och bygglagen säger följande:
Entillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med
stöd av lagenelleri EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde.

När en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov, ska bygg- och miljönämnden se till att det som har utförts blir undanröjt eller på annat sätt rättat, om inte lov till
åtgärden meddelats i efterhand.

Bygg- och miljönämnden är därmed skyldig att ta upp överträdelser när dessa kommer till dess kännedom.

Påföljder
För olovliga byggåtgärder tas en avgift ut, motsvarande fyra gånger den avgift som enligt taxa skulle ha betalats om lov till åtgärden givits. Länsrätten kan utdöma en tilläggsavgift som därutöver tas ut motsvarande max 500 kr per kvadratmeter bruttoarea. Om bygglov inte kan
beviljas i efterhand för det olovligt utförda, måste detta rivas eller ändras.

Stoppande utav byggnadsarbeten med mera
Bygg- och miljönämnden kan stoppa en pågående byggåtgärd om det är uppenbart att arbetet
eller åtgärden strider mot plan- och bygglagen.

Bygg- och miljönämnden ska ingripa om ett arbete eller åtgärd medför fara för människors liv eller hälsa. I dessa fall krävs inte att det föreligger en överträdelse av något slag. Alla typer av förbud får förenas med vite och besluten gäller omedelbart.

Preskription
Tio år efter det att överträdelsen begicks får byggnadsavgift eller tilläggsavgift inte tas ut. Bygg- och miljönämnden får inte heller ansöka om handräckning eller besluta om föreläggande, exempelvis rivning.

Denna tioårsregel kan inte tillämpas när det handlar om att ta bostadslägenheter i anspråk för väsentligt annat ändamål, t.ex. kontor eller hantverk.

Det faktum att preskriptionstiden är uppnådd gör inte byggnadsföretaget lovligt, utan bygg- och miljönämnden är enbart förhindrad att besluta om vissa påföljder.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt