Läs mer

Strandskydd

Ån Nossan i södra delen av Essunga kommun

Strandskydd finns i hela Sverige och är en lag som stärker allemansrätten vid vatten. Syftet är att alla ska kunna komma ner till stranden och inte bara den som äger mark. Strandskyddet skyddar även växter och djur.

Bakgrund  
Syftet med strandskyddsbestämmelserna är att stärka allemansrätten vid vatten. Stranden ska vara tillgänglig för alla. Att den möjligheten finns är viktigt för friluftslivet och turismen. Allemansrätten och allas tillgång till stränderna är ganska unikt för Sverige.  

Lagen skyddar även växt- och djurlivet. För många växter och djur är strandområdena livsviktiga skafferier och barnkammare. Många hotade arter letar mat i strandområden. Naturliga stränder fångar dessutom upp övergödande ämnen som annars förstör vattendrag, sjöar och hav.  

Här finns strandskydd  
Strandskydd finns längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige och sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet. I Essunga kommun finns strandskydd utmed Nossan och ett par mindre sjöar och dammar. Du kan själv titta var strandskydd finns på länsstyrelsens informationkarta Länk till annan webbplats..

Inte hindra eller avhålla andra  
Som privatperson får du inte vidta åtgärder som hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas vid stranden, genom att utvidga din privata zon. Att bygga eller att göra anordningar som utökar tomtplatsen är inte tillåtet inom strandskyddsområde. Det gäller även om det är du som äger marken. Du får inte heller försämra för växter och djur. Det finns vissa åtgärder som du får göra utan dispens, till exempel renovera hus. Särskilda regler gäller för dem som bedriver yrkesmässigt jordbruk, skogsbruk eller fiske. 

Dispens – ett måste för att bygga eller ändra 
Du kan få tillåtelse för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde, genom att söka dispens från strandskyddsbestämmelserna. Dispensen söker du i de flesta fall hos kommunen.

Dispens från strandskyddsbestämmelserna kan endas ges om det finns särskilda skäl. Som särskilda skäl vid prövningen av upphävande av eller dispens från strandskyddet gäller endast om det område som upphävandet eller dispensen avser

  1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
  2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
  3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
  4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
  5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
  6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Bygglov och dispens är inte samma sak  
Även om du har fått bygglov innebär inte det att du har fått dispens från strandskyddsreglerna. Du måste söka dispens separat. När bygglov inte är ett krav kan du ändå behöva strandskyddsdispens. Det gäller till exempel vid uppförande av en friggebod. Grundregeln är att alla ändringar inom strandskyddat område kräver dispens.  

Vattenverksamhet
Åtgärder inom strandskyddade områden som innebär arbeten i vatten kan även vara en anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken. Kontakta gärna länsstyrelsens vattenvårdsenhet om du behöver hjälp med denna bedömning.  

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida om strandskydd Länk till annan webbplats.

Blankett för ansökan om strandskyddsdispens hittar du här.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt