Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Hjälpmedel

Den finns en mängd olika hjälpmedel för dig med funktionsnedsättning. Rullstol, rollator, greppvänliga bestick, förhöjningar till stolar och toalettstolar är exempel på vanliga hjälpmedel.

Så får du hjälpmedel
I första hand ska du vända dig till din vårdcentral. Oftast får du hjälpmedel av din distriktssköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut. Ibland krävs intyg från läkare med specialistkompetens. Du kan behöva betala egenavgift för hjälpmedel.

Bor du på vård- och omsorgsboende eller i servicehus är det kommunens ansvar att du har rätt hjälpmedel.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag kan lämnas till personer med funktionshinder för att ge dem möjlighet till ett självständigt liv i egen bostad. Det är kommunen som beviljar eventuellt bidrag, enligt Lagen om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574) och utvecklad praxis, men för att kunna söka  bidrag fordras intyg från till exempel arbetsterapeut.

Vem kan få bidraget?
Bostadsanpassningsbidrag omfattar i princip alla slags funktionshinder som kräver en anpassning av bostaden. Bidraget lämnas till enskild person som äger sin bostad eller innehar bostaden med hyres- eller bostadsrätt. För anpassning av hyres- eller bostadsrätt krävs fastighetsägarens medgivande. 
Bidrag kan sökas för egen del eller för familjemedlem. 
Bidraget är inte inkomstprövat.

Vad ges bidrag till?
Bostadsanpassningsbidrag lämnas enbart till fasta funktioner i bostaden och i anslutning till bostaden.

Bidrag lämnas inte om behovet av åtgärden är tillfälligt eller för åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktionshindret. Det innebär att åtgärderna inte får vara ett led i en större upprustning av fastigheten.

Bidrag lämnas aldrig för lös egendom.

Bidrag lämnas till att utföra anpassningsåtgärderna för en skälig kostnad.

Speciella regler gäller vid köp eller byte samt vid nybyggnad av bostad
Vid köp eller byte av bostad krävs särskilda skäl för att välja en bostad som kräver anpassning. Kontakta handläggaren innan bindande avtal har träffats för att få veta om bidrag kan påräknas eller inte.

Vid nybyggnad ska huset göras lämpligt utan stöd av bidrag, varför bidraget endast är begränsat till vissa handikappbetingade väsentliga merkostnader.

Överklaga beslut om bostadsanpassningsbidrag
Kommunens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:97).

Handläggaren hjälper dig gärna med hur du överklagar.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Kontakt