Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Familj, barn och ungdom

Verksamheten IFO-resurs består av två enheter, beroendeenheten och familjeenhet. Båda enheterna finns på Järnvägsgatan 9 i Nossebro. På familjeenheten arbetar vi med ungdomar, vuxna och barnfamiljer i behov av stöd i sin vardag.

Vi har ett KBT-inriktat förhållningsätt/arbetsätt (KBT - Kognitiv beteendeterapi). Vi arbetar för att frigöra, förstärka och utveckla personernas egna resurser och förmågor för att de på sikt ska kunna leva ett självständigt liv.

Familjeenheten arbetar med:

Behandlingsinsatserna är biståndsbedömda och utförs efter beslut från socialsekreterare.

  • Psykosocialt förändringsarbete
  • Observationsuppdrag/utredningsuppdrag enligt BBiC (barns behov i centrum) utförs
  • Vi erbjuder olika former av föräldrastöd
  • Hjälp med att skapa rutiner och strukturer i vardagen
  • Råd- och stödsamtal
  • Trappansamtal - för barn som upplevt våld i nära relationer
  • rePULSE - impulskontroll

Vid familjeenheten finns det även möjlighet att få fem samtalstillfällen utan beslut från socialsekreterare.

  • Råd- och stödsamtal
  • Föräldrasamtal
  • rePULSE - impulskontroll

Kontakt: Samordnare 0512-571 39

Adoption

Den som vill adoptera ett utländskt barn ska ansöka om medgivande till adoption hos socialförvaltningen. Socialnämnden fattar beslut om medgivande eller avslår ansökan. Beslutet går att överklaga hos Länsrätten.

Socialnämndens beslut föregås av en utredning som utgör underlag för nämndens beslut. Utredningen skall också presentera de sökande för barnets företrädare i givarelandet.

Utredningen innehåller uppgifter om: tidigare förhållanden, nuvarande förhållanden, hälsotillstånd, personlighet/intresse, religion/livsåskådning, äktenskap/samlevnad, motiv till adoption, kunskaper/erfarenheter av barn, referenser. Utredningen avslutas med sammanfattning och bedömning. Därtill skall läkarintyg, utdrag ur polis- och socialregister finnas med.

Kontakt: Familjerätten 0510-77 04 63, måndag, onsdag, tordag och fredag 08.00 - 09.30.

Barn som far illa / Brister i föräldraskapet

Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till en underårings skydd bör anmäla detta till en socialsekreterare. De som arbetar inom verksamheter som berör barn och ungdomar är skyldiga att anmäla till socialnämnden om de i sin yrkesutövning får kännedom om något som föranleder en oro för barnet eller tonåringen.

När en anmälan inkommer till socialkontoret påbörjas en utredning där vi, tillsammans med alla i familjen samtalar om hur man har det och hur det fungerar inom familjen. Ibland kan utredningen utmynna i att anmälan avskrivs om bedömningen görs att man inte är i behov av några insatser från socialtjänstens sida. Vid andra tillfällen kan olika stödinsatser från socialtjänstens sida beviljas som kan underlätta för familjen att få en fungerande livssituation.

Du som förälder kan kontakta oss om du behöver stöd eller råd i ditt föräldraskap.

Faderskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra, måste faderskapet fastställas genom en faderskapsbekräftelse.

Ni blir automatiskt kallade för att skriva under en faderskapsbekräftelse när barnet är fött. Båda föräldrarna ska komma och ha med legitimation.

Ni kan också underteckna faderskapsbekräftelsen innan barnet föds. Ring vår handläggare på 0512-571 00, och boka tid.

När faderskapet är fastställt skickar kommunen ett meddelande till Skatteverkets folkbokföringsregistret om att faderskapsbekräftelsen är undertecknad och godkänd.

Familjerådgivning

Essunga kommun är en av flera kommuner som har avtal med Lidköping som är s.k. värdkommun när det gäller familjerådgivning.

Till familjerådgivningen vänder sig par, familjer och ensamstående som har relationsproblem. Familjerådgivningen erbjuder samtalsbehandling till en kostnad av 100 kr/samtal.

Många vill ha hjälp med att förbättra relationen för att kunna fortsätta leva tillsammans. En del kanske har bestämt sig för att separera och vill ha hjälp med att göra det på ett så bra sätt som möjligt.

Redan separerade par kan önska hjälp med vårdnads- och umgängesfrågor med mera.

Familjerådgivningen 0510-77 08 78, måndag - torsdag 08.30 - 09.30.
Besöksadress: Fiskaregatan 4 f, 531 88 Lidköping.

Familjerätt

Familjerättens uppgift är att med utgångspunkt från barnets behov stödja barn och föräldrar i familjerättsliga frågor.

Familjerätten omfattar adoptioner, vårdnadsutredningar, faderskap, samarbetssamtal och avtal rörande boende och umgängesrätt.

Familjerättsärenden handläggs från och med 1 september 2010 av Lidköpings kommun, dock ej faderskap i samboförhållanden som även i fortsättningen handläggs av Essunga kommun.

Telefonrådgivning i familjerättsliga frågor måndag, onsdag, torsdag och fredag mellan klockan 08.00 - 09.30 på telefonnummer 0510-77 04 63.

Skilsmässalänk till annan webbplats

Kontaktfamilj och kontaktperson

En kontaktfamilj/person är en familj/person som har möjlighet att under till exempel en helg i månaden ta emot ett barn/en ungdom i sitt hem.

En kontaktfamilj/person tar emot barn i sitt eget hem utifrån vad som beslutats, till exempel varannan helg. Detta bistånd kan beviljas då föräldar av olika skäl är i behov av avlastning för att kunna samla kraft och ork i föräldraskapet eller att man inte har någon naturlig avlastning i det egna nätverket om man är ensamstående med barn.

Om du funderar på att själv ta ett uppdrag som kontaktperson eller kontaktfamilj kan du höra av dig till familjehemssekreteraren på Individ- och familjeomsorgen, telefon 0512-570 59

Stödsamtal

Du kan erhålla stöd, vägledning och bearbetande samtal via socialsekreterare. Samtalen kan gälla relationsproblematik, frågor i föräldraskapet, relationer eller något annat du känner att du har behov av att samtala om. Vi kan träffas under en kortare eller längre tidsperiod utifrån dina behov av stöd.

Om du inte vet vart du ska vända dig med en frågeställning kan vi också hjälpa dig vidare till kontakt med rätt myndighet.

Kontakt: Familjerätten 0510-77 04 63, måndag, onsdag, tordag och fredag 08.00 - 09.30.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Kontakt