Läs mer

Hållbar och ekonomisk avfallshantering

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg säkrar en robust drift för framtiden

Vid årsskiftet 2021-2022 anslöt Essunga kommun till kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg (A&ÅS). Innan anslutningen hade Essunga kommun ansvarat för avfallshanteringen med upphandlad entreprenör för sophämtning och återvinning. Men när kommunens representanter Daniel Andersson, kommunalråd och Cecilia Trolin, samhällsbyggnadschef mötte Avfall & Återvinnings representanter Lars Persson, förbundschef och Jessica Rytter, biträdande förbundschef, under januari (utomhus!) för årets första träff var båda parter överens om vinsterna i och med det nya samarbetet.

- Essunga förstärker kommunalförbundet genom sitt medlemskap, lyfter Lars Persson. - Och vi förstärker vår kompetens i och med medlemskapet, betonar Daniel. Det är en win-win-situation. - Ur mitt perspektiv är det oerhört viktigt att vi nu har fått en robust organisation genom att gå in i kommunalförbundet, säger Cecilia Trolin. Vi är för små för att hantera allt själva och det hade inte varit ekonomiskt hållbart med många ökade kostnader. Här ser vi verkligen synergi-effekter och många stordriftsfördelar som kommer att gynna kommuninvånarna.

Så här i inledningen av det rykande färska samarbetet har troligtvis inte våra kommuninvånare dock märkt av någon större skillnad. Och så lär det inte heller bli under resten av 2022. - Den enda förändringen just nu är att om man har synpunkter på verksamheten ska man kontakta oss på Avfall & Återvinning istället för att vända sig till kommunen, säger Jessica Rytter, på kommunalförbundet. Har man frågor om exempelvis soptömning ska även fortsättningsvis kontakta entreprenören som i Essungas fall är Ragnsells. Vi arbetar nu intensivt med att förbereda inför förändringar under kommande år. Det är bland annat avtalsöversyner som ska göras under året och andra praktiska förberedelser. Invånare kommer att bjudas in till samråd kring reviderade föreskrifter. Detta och mycket annat berättar vi om i vår informationsbroschyr Avfallsnytt, som skickas ut till alla invånare i kommunen två gånger per år. Den räknas som samhällsinformation och delas därmed ut till alla. Vi har även en hemsida, www.avfallskaraborg.se Länk till annan webbplats., med mycket information om man vill veta mer om vårt arbete och om avfallshantering.

Vilka är då de kommande förändringarna? - Jo, en av anledningarna till att vi har gått med kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg var möjligheten att öka tillgängligheten till vår återvinningscentral på Krusegården, lyfter Daniel Andersson. Vi arbetar nu för att möjliggöra ett framtida grönt kort, som ger åtkomst till ÅVC hela dygnet för kommunens invånare. Detta kommer att bli en stor skillnad gentemot vilka tider vi har möjlighet att ha öppet idag. Det finns fördelar i att driva avfallsverksamheten gemensamt. Framför allt handlar det om att säkra en hållbar avfallshantering för framtiden med lagändringar om skärpta återvinningskrav som en del av EU:s avfallsdirektiv.

- Året-runt-öppna återvinningscentraler finns på sju andra ställen inom kommunalförbundets område och de är mycket uppskattade. Utbyggnationer sker just nu på flera platser och vi ser att förutsättningarna på ÅVC på Krusegården är mycket goda för att samma arbete ska kunna inledas här. I så fall hoppas vi att detta ska kunna öppna under 2023 eller 2024, säger Jessica Rytter.

En annan av anledningarna till att man har gått in i Avfall & Återvinning är sortering av matavfall. Kommunalförbundet arbetar enligt de nationella målen som nu övergått i lagkrav om insamling av matavfall och under 2023 kommer Essungaborna ges möjlighet att kunna sortera matavfall vid soptunnan. Sortering av matavfall är ett kommande lagkrav och information om hur detta kommer att fungera kommer i god tid innan förändringen genomförs.

Läs den tidigare publicerade nyheten om att Essunga kommuns anslutning till kommunalförbundet AÅS här.


Globala målen för hållbar utveckling

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. Läs mer om de globala målen på UNDP:s (FN:s utvecklingsprogram) hemsida Länk till annan webbplats..

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt