Läs mer

Dialoger med skolan genomförda

Möte med föreningslivet står näst på agendan för projekt FÖP Nossebro

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Nossebro tätort fortgår alltjämt och just nu befinner man sig på sluttampen i den del som omfattar olika tidiga dialogträffar i kommunen. - Vi har ytterligare ett dialogmöte den 11 november då vi ska träffa representanter från föreningslivet i Nossebro skolas aula. Vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att delta på mötet, som startar klockan 18.00, säger Sanna Fransson, mark- och exploateringsingenjör. Fler möjligheter till dialog kommer också att ges längre fram i samråd som även ingår i projektet.

- Vi har träffat både representanter från näringslivet och vi har varit ute i Nossebro skola och träffat elever utöver att allmänheten har kunnat lämna in synpunkter på biblioteket eller via vårt dialogverktyg på webben. Vi har fått in en stor andel synpunkter, tankar och idéer, vilket är oerhört positivt! Fram till och med söndagen den 14 november kan man fortfarande lämna in synpunkter via webbverktyget.

Arbetet med att sammanställa materialet pågår kontinuerligt och när dialogerna är klara så kommer detta delges för allmänheten. Rådhuset Arkitekter som leder arbetet med FÖP:en kommer att ta fram ett PM där alla dialoger kommer att sammanfattas och redovisas. Detta kommer att utgöra ett planeringsunderlag till fortsatt arbete med den fördjupade översiktsplanen för Nossebro tätort. Hela arbetet med FÖP:en planeras pågå till och med 2023.

Vad är en översiktsplan och varför görs en fördjupad översiktsplan för tätorter?

Vad är egentligen en översiktsplan och varför görs en fördjupad översiktsplan inom ett visst område? Så här formulerar Boverket svaret på den frågan: "Översiktsplanen har en central roll i kommunernas arbete att formulera strategier för en långsiktigt hållbar utveckling. En översiktsplan ska ange såväl en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi som grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden. Översiktsplanen ska visa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen ska tillgodoses och hur miljökvalitetsnormer ska följas. Planen ska också ge vägledning för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras" (www.boverket.se).

I en fördjupad översiktsplan görs mer detaljerade ställningstaganden om markanvändningen jämfört med den kommunövergripande översiktsplanen. Syftet är att en FÖP, genom ställningstaganden och avvägningar mellan olika intressen, fungerar som ett strategiskt underlag för efterföljande planläggning och lovgivning.

- Samtidigt som den strategiska planeringen pågår i samhället arbetar vi förstås också med att genomföra redan antagna detaljplaner, lyfter Sanna. Glädjande nog kan vi se att entreprenörer väljer att satsa på byggnation i Nossebro, dels på kvarteret Skatan och dels på fastigheten Palsternackan 5 (längs Sturegatan), båda centralt belägna i samhället. Läs mer om detta i en tidigare publicerad nyhet eller kontakta Sanna Fransson, 0512-571 21.

Mer information om arbetet med den fördjupade översiktsplanen finns här.

Vill man veta mer om den fysiska planeringsprocessen kan man läsa mer på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt