Läs mer

Tydliga strukturer för ett effektiviserat arbetssätt!

Bjarne och Jenny verkar för en helhetssyn inom samhällsbyggnadsavdelningen

Under hösten har två nya medarbetare börjat sina anställningar på samhällsbyggnadsavdelningen. Det är dels Bjarne Hurtig inom den tekniska enheten och Jenny Leonardsson på enheten för hållbar utveckling. Organisationen är lite förändrad även om mycket är sig likt. - Med avstamp i de nya strukturen kan vi börja med den strategiska samhällsplaneringen och arbetet mot Vision 2040, säger Cecilia Trolin, chef för samhällsbyggnadsavdelningen som omfattar de båda nämnda enheterna.

Jenny Leonardsson ser fram emot arbetet med Agenda 2030:s hållbarhetsmål som ska genomsyra hela kommunens verksamhetsområde. - Det är en spännande resa vi är inne i, givet dagens utgångsläge och Vision 2040 finns alla möjligheter att med hållbarhet i fokus skapa en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Vad är då Agenda 2030? Hållbarhetsmålen i Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, rädda vår planets ekosystem och klimat samt säkerställa att alla människor på jorden kan leva drägliga, jämställda och trygga liv. Begreppet hållbarhet innebär att utvecklingen ska vara både ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. Vi har nu påbörjat ett arbete med att ta fram en hållbarhetsstrategi och i det arbetet ingår att definiera vad hållbarhet innebär specifikt för Essunga kommun och vilka insatser vi behöver för att stärka kommunens hållbarhet. - Vi ska inte glömma att det redan idag görs en massa bra saker inom till exempel skolor, omsorg, socialtjänst, med flera. De har bara inte fått stämpeln hållbarhet på sig och det vill vi också lyfta fram i den här processen.

Arbetet med att ta fram fördjupade översiktsplaner för tätorterna är också en del i att skapa en hållbar samhällsutveckling och här har arbetet med en fördjupad översiktsplan, förkortad FÖP, för Nossebro tätort precis startats igång. Därefter fortsätter arbetet med övriga tätorter. Förutom de strategiska frågorna rymmer enheten för Hållbar utveckling verksamheterna miljö- och hälsoskydd inklusive livsmedelskontrollen, kartor och GIS, bygglovshandläggning, detaljplanering och mark- och exploateringsfrågor.

Bjarne Hurtig är ny teknisk chef och har hunnit var på plats i några fler veckor än Jenny. Han har kastats in i VA-arbetet i och med översvämningarna i Främmestad och där hunnit möta en hel del kommuninvånare. Bjarnes tjänst är en sammanslagning av Gata-Park och VA som tidigare varit olika enheter. - Målet är att kunna jobba med de strategiska frågorna men först vill jag sätta mig in i de olika verksamheterna som jag ansvarar för, säger Bjarne. Även om jag jobbat med liknande uppgifter i Grästorp (7 år) och Lidköpings kommun (3 år) så behövs alltid lokalkännedom samt medarbetardialog för att vi ska kunna ta rätt beslut framöver. Fördelen med att slå ihop Gata-Park och VA är bra för helhetstänket, särskilt med tanke på Vision 2040 och vi ser redan nu positiva effekter med sammanslagningen. På tekniska enheten hanteras driftsfrågor som till exempel gatubelysning, grönyteskötsel, snöröjning, lekplatser, beläggningsplan, frågor om vatten och avlopp samt mycket mer. Uppgifterna är väldigt varierande och det finner jag väldigt stimulerande.

Samhällsbyggnadsprocessens framtida utmaningar och betydelsen av en helhetssyn

- För att så snabbt som möjligt skapa en effekt av det arbete vi utför inom samhällsbyggnadsavdelningens verksamhetsområde är det av största vikt att vi har en helhetssyn över vad som behöver utföras, när det behöver göras och var någonstans i kommunen arbetet ska utföras. Vi behöver helt enkelt säkerställa att vi taktar i alla delar av samhällsbyggnadsprocessen. Konkret kan det exempelvis innebära att ledningar, gator och trafiksituationer behöver ses över i de områden man väljer att bebygga samtidigt som gällande detaljplaner behöver möjliggöra tänkt bebyggelseutveckling, säger Cecilia Trolin, samhällsbyggnadschef.

- Ytterligare en utmaning är att samhällsbyggnadsavdelningens arbete behöver fokuseras till arbetsuppgifter på både kort och lång sikt. Vi ska lösa akuta problem samtidigt som vi ska kunna tänka och planera 10-20 år fram i tiden. För att kunna hantera detta måste vi skapa tydliga strukturer för att kunna effektivisera vårt arbete och skapa trygga processer, fortsätter Cecilia. Arbetet på lång sikt handlar för tillfället till stor del om arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Nossebro tätort som syftar till att klargöra hur centralorten ska utvecklas de närmaste 10-20 åren. I samband med detta är ett viktigt dialogarbete igångsatt. - Vi uppmanar alla medborgare att utnyttja möjligheten att lämna synpunkter, tankar och idéer via det dialogverktyg Länk till annan webbplats. som används i arbetet, fyller Cecilia i. På kort sikt är det redan nämnda arbetet med översvämningar ett bra exempel på akuta åtgärder som kräver våra resurser. Andra områden som vi arbetar hårt med är att möjliggöra byggnation och inflyttning till kommunen här och nu genom att sälja befintliga tomter, erbjuda exploatörer att bebygga våra marker och köpa in strategisk värdefull mark.

Läs mer om arbetet med fördjupade översiktsplanen på den här sidan.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt