Läs mer

Kommunen gör en Lex Sarah-anmälan

Socialtjänsten i Essunga kommun har gjort en utredning enligt Lex Sarah som visar brister i hanteringen i samband med placering av ett barn i familjehem. Bristerna är sådana att socialtjänsten gör bedömningen att det handlar om ett allvarligt missförhållande och utredningen är därför överlämnad till IVO.

Placeringen gjordes för flera år sedan och barnet är nu vuxen. Hen berättade i juli i år om att hen utsatts för brottsliga handlingar i familjehemmet. Händelserna är polisanmälda. Så fort det kom till kommunens kännedom har en Lex Sarah-rapport upprättats och en utredning genomförts. Utredningen syftar inte till att belysa skuldfrågan i det som hen berättat. Utredningens syfte är att granska om den egna verksamheten levt upp till de lagkrav och övriga bestämmelser som gäller för socialnämnden i arbetet med familjehemsplacerade barn. Utredningen ska också visa de åtgärder som har vidtagits och planeras för att liknande händelser inte ska inträffa igen.

Utredningen visar att socialnämnden har brustit i följande delar:

  • Godkännandet av det konsulentstödda familjehemmet
  • Kontakter med det placerade barnet
  • Aktuella vård- och genomförandeplaner
  • Former för uppföljning av placeringen

- Det är allvarligt att vi har brustit i vår hantering i den här placeringen. Bristerna ligger framför allt några år tillbaka i tiden, säger socialchef Björn Franke. Vi har sedan dess förändrat våra rutiner för godkännande och uppföljning av familjehem. Nu kommer vi att arbeta vidare med de åtgärder som utredningen kommit fram till för att fortsätta säkra en trygg uppväxt för den som blir placerad i familjehem. Det handlar dels om att se över hur vi upprättar avtal med familjehem men också att säkerställa olika delar i processen. Ett barn som är familjehemsplacerat är redan utsatt och därför är det extra allvarligt om barnet också utsätts i det familjehem som ska vara barnets trygghet.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt