Läs mer

Framtagande av fördjupad översiktsplan för Nossebro tätort

Kommunstyrelsen ger uppdrag åt samhällsbyggnadsavdelningen

Kommunstyrelsen har beslutat godkänna verksamhetsplanen för Essunga kommun där aktivitet att påbörja arbetet med fördjupad översiktsplan (FÖP) för Nossebro tätort anges. Kommunstyrelsen har därefter gett samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att arbeta fram den fördjupade översiktsplanen, kallad FÖP. Planen kommer att komplettera nuvarande gällande översiktsplan som omfattar hela Essunga kommun.

Vad är en fördjupad översiktsplan?

I en fördjupad översiktsplan görs mer detaljerade ställningstaganden om markanvändningen jämfört med den kommunövergripande översiktsplanen. Syftet är att en FÖP, genom ställningstaganden och avvägningar mellan olika intressen, fungerar som ett strategiskt underlag för efterföljande planläggning och lovgivning. Planen samråds med samtliga intressenter och frågor som är avgörande för kommande exploatering lyfts i ett tidigt skede. En fördjupad översiktsplan är inte juridiskt bindande utan fungerar vägledande för andra kommunala beslut och även vid överprövning. Eftersom den inte är bindande medför den heller inte några rättigheter eller skyldigheter för markägare och andra sakägare. För att leda arbetet har kommunen upphandlat en konsult med specialistkunskaper inom området.

Dialogen är viktig

Inflytande från allmänheten är en viktig del i processen och kommuninvånarna kommer under projektets gång att få möjlighet att påverka planens innehåll vid flera olika tillfällen. Det obligatoriska samrådet är en omfattande del av planprocessen där förslaget till översiktsplan successivt utarbetas. Samrådet delas upp i flera steg som ansluter till olika stadier i planprocessen. Genom tidiga medborgardialoger är det möjligt att få till stånd en bred debatt när det ännu finns stora möjligheter att påverka förslaget.

Första tillfället att lämna sina synpunkter är på Nossebro marknad onsdag den 29 september, då det finns representanter från Essunga kommun på plats för att samla in tankar, idéer och synpunkter från allmänheten. Från den 29 september kommer det också finnas möjlighet att lämna synpunkter via ett digitalt verktyg som nås via Essunga kommuns hemsida. Länk till annan webbplats. Under hösten kommer dialoger även att genomföras med barn och unga ute i skolorna för att lyfta fram barnens perspektiv. Kommunen kommer också samla företag och föreningar i två olika träffar för att presentera arbetet och få inspel till underlaget. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen beräknas pågå under två år.

- Det är skönt att arbetet äntligen är igång och att vi nu kan arbeta aktivt i riktning mot Vision 2040. Vi ser fram emot att träffa medborgarna och kommande möten och samråd, säger samhällsbyggnadschef Cecilia Trolin. Hoppas vi ses på Nossebro marknad, den 29 september!

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt