Läs mer

Ny inriktning kring utveckling av samhällsbyggnadsarbetet i Essunga kommun

Vision 2040 är framtidsbilden för våra medarbetare!

I juni 2020 antog kommunfullmäktige Essunga kommuns nya vision – 10 000 invånare år 2040 (Vision 2040). Visionen är den framtidsbild som vi alla medarbetare i kommunen strävar efter och gäller i alla våra verksamheter.

Samhällsplanering är dragloket för att omsätta visionen till konkret verklighet och innebär – enkelt uttryckt - att tillsammans med lokalsamhället och regionala och statliga myndigheter planera framtidens Essunga kommun. Kommunfullmäktige har därför i sin verksamhetsplan med budget 2021-2023 beslutat om extra satsningar till kommunens samhällsplanering. Arbetet leds av vår nya samhällsbyggnadschef Cecilia Trolin, som sedan årsskiftet är på plats som ny samhällsbyggnadschef.

- Det är otroligt givande och inspirerande att vara på plats i Essunga. Första gången jag kom till kommunen slogs jag av att både byggnader och offentliga ytor var så fint omhändertagna. Den känslan följde med in till mitt första möte med mina nya kollegor där jag möttes av ett mycket vänligt och inbjudande kommunledningsgäng, säger Cecilia. Känslan visade sig vara rätt och nu är jag inne på min andra månad som kommunens samhällsbyggnadschef full av energi och tillförsikt inför framtiden. Under min första tid har jag träffat mina medarbetare och fått insyn i deras arbete och fått många ärenden presenterade för mig. De första veckorna erbjöd även några studieresor runt om i kommunen där jag fick tillfälle att träffa både kommuninvånare och se våra olika markområden.

Visionen om att Essunga kommun ska ha en befolkningsstorlek på 10 000 invånare år 2040 kräver ett strategiskt och genomtänkt arbete med planeringen av samhället. För att lyckas med detta kräver det att hela kommunkoncernen arbetar mot samma mål och att vi ser samtliga resurser som en enhet för att vi ska kunna använda resurserna så effektivt som möjligt.

- Vi på samhällsbyggnad kommer nu att starta upp arbetet med att ta fram fördjupade översiktsplaner i våra största orter som syftar till att planera in ändamålet för samtliga markområden, fortsätter Cecilia. Detta ska göras med ambitionen om att samtliga parter som har ett intresse av planerna ska göras delaktiga och få möjlighet att påverka resultatet. De detaljplaner som tas fram i framtiden ska då följa de översiktliga planerna och vara lättare att upprätta eftersom vi då redan hört de intressenter som finns i området. Samtidigt som detta sker behöver vi planera för ett effektivt genomförande av detaljplaner med att strukturera upp arbetssätt och rutiner från allt från inkomna ansökningar om planbesked till färdiga tomter. För att öka byggnationen i kommunen ser jag fram emot om att planera våra kommande områden tätt tillsammans med Essunga bostäder för att dels kunna gå tillsammans i riktning mot visionen och dels för att vi tillsammans kan planera för framtida behov av detaljplaner med mera.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt