Läs mer

Stängning av kommunens samtliga idrottslokaler fram till den 10 januari 2021

Enligt kommunallagens 6 kap § 39 får kommunstyrelsen uppdra åt ordförande, eller annan ledamot som kommunstyrelsen utsett i sin delegationsordning, att besluta på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas.

Smittspridningen av covid -19 är för närvarande mycket hög i hela Skaraborg, så även i Essunga kommun. Kommunens uttalade strategi i rådande läge är att tillämpa försiktighetsprincipen och använda alla verktyg som kommunen förfogar över för att förhindra smittspridning bland kommunens invånare.

Till de verktyg som kommunen förfogar över hör kommunens idrottslokaler. Kommunens ledningsgrupp fattade i november beslutet att stoppa alla nya lokalbokningar men att låta föreningars tidigare bokningar ligga kvar. Sedan dess har smittläget förvärrats. Jag gör därför bedömningen att som ett led i kommunens strategi för att förhindra smittspridningen i Essunga kommun, ska kommunens samtliga idrottslokaler hållas stängda fr o m imorgon och fram till den 11 januari 2021.

Daniel Andersson, kommunstyrelsens ordförande (14 december 2020)

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt