Läs mer

Skyddsutrustning och provtagning gällande privata aktörer

Förtydligande kring kommunens ansvar gentemot privata vårdgivare

Kommunen har sammanställt information till privata vårdgivare gällande skyddsutrustning och provtagning under frågor och svar gällande covid-19. Dessa frågor och svar återges även här.

Vilket ansvar har kommunen att låta privata aktörer ta del av skyddsutrustning?

Utgångspunkten är att arbetsgivare - både offentliga och privata - ansvarar för att deras personal har den utrustning som krävs, och i första hand ska privata utförare av vård- och omsorgsverksamhet göra sina inköp genom ordinarie avtal och inköpskanaler.

Om du som privat aktör ändå saknar sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen Covid-19, t.ex. handskar, munskydd och handsprit, kan du ha möjlighet beställa nödvändig utrustning genom ett ramavtal tecknat av SKL Kommentus. För att göra inköp inom avtalet måste du först kontakta kommunen för godkännande, se kontaktuppgifter nedan. Mer information finns på SKL Kommentus hemsidalänk till annan webbplats.

Om brist på material inte kan lösas genom inköp från ordinarie leverantörer eller genom ovan nämnda ramavtal, vänd dig till kommunen som då tar med dina behov i begäran om stöd till Socialstyrelsen.

Kontakt:
För mer information eller anmälan om behov av utrustning, vänd dig i första hand till Lisbeth Mårtensson, telefon 0512-570 62 och i andra hand till Sara Styrud, telefon 0512-571 73 (vardagar kl. 8-17 gäller för båda).

Socialstyrelsen besvarar också frågan på sin hemsida och deras svar återges nedan.länk till annan webbplats

Frågan gäller exempelvis utförare av hemtjänst och personlig assistans.

Det korta svaret på frågan är att det är arbetsgivaren, här den privata verksamheten, som är ansvarig för att skydda arbetstagare mot smittrisker och för att personalen har tillgång till lämplig personlig skyddsutrustning.

I förarbeten till lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap framhålls dock vikten av att den offentliga sektorn och privata verksamheter samverkar, bland annat för att skapa bättre förutsägbarhet och möjlighet till långsiktig planering i krisberedskapsfrågor. Till exempel förutsätts det att privata aktörer medverkar i kommunernas och regionernas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser. Samverkan gäller enligt förarbetena även samverkan om de resurser som kan användas för att stärka den operativa förmågan att hantera kriser. (se prop. 2005/06:133, s. 80)

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Det gäller även under en kris. Kommunen har också alltid ansvaret att erbjuda en god kommunal hälso- och sjukvård. Om en verksamhet inte kan utföra sin verksamhet längre, till exempel för att arbetsplatsen måste stängas av arbetsmiljöskäl, så kan kommunens yttersta ansvar att ge enskilda stöd och hjälp träda in. Det kan tilläggas att kommunen har vad som kallas ett basansvar för insatsen personlig assistans vid tillfälliga utökningar av insatsen. Det betyder ansvar för till exempel att tillhandahålla och finansiera assistansen även vid sjukdom och andra oförutsedda händelser.

Utgångspunkten är dock att arbetsgivare - både offentliga och privata - ansvarar för att deras personal har den utrustning som krävs.

Provtagning i form av egentest för medarbetare hos privata aktörer inom vård och omsorg

Motivet till provtagning är att möjliggöra återgång till arbetet så tidigt som möjligt för medarbetare som utför kommunal vård- och omsorg.

Egentest på luftvägsinfekterad vård- och omsorgspersonal kan göras för att säkerställa om man har covid-19 eller inte, egentestet är en frivillig överenskommelse mellan medarbetare och chef. Egentest av covid-19 är i grunden inte ett medicinskt beslut som grundar sig på behovet av sjukvård, utan på behov av bemanning. Beslutet om egentest är därmed en överenskommelse mellan medarbetare och ansvarig chef.

Covid-19 är en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom och därmed anmälningspliktig. Det innebär att vid ett positivt svar måste den personen följa förhållningsregler enligt smittskyddslagen. Medarbetaren får information kring åtgärderna i smittskyddsläkarnas smittskyddsblad som vid positivt svar skickas ut till medarbetarens mobil via direkttest.se.

Provsvar är att betraktas som en känslig uppgift, enligt GDPR, och får inte registreras utan medarbetarens medgivande. Provsvaren går till medarbetaren och därför behövs inte samtycke. För mer information om GDPR och provtagning för covid-19 se www.datainspektionen.se/nyheter/coronavirus-och-personuppgifter/.

Provtagningsindikationer

Vård och- omsorgspersonal är en prioriterad grupp för provtagning för att säkerställa att personal med luftvägssymtom (förkylningssymtom) och/eller feber inte arbetar om de är covid-19 positiva samt att möjliggöra tidig återgång i tjänst vid förkylningssymtom, förutsatt att man är testad covid-19 negativ.

Om du har symtom som överensstämmer med covid-19 kan du göra ett PCR-prov. Om du har haft nära eller återkommande kontakt med en person smittad med covid-19, ska du också göra ett PCR-prov.

Smittspårning

Om en personal eller brukare insjuknar i covid-19 är det hens vårdcentral som är ansvarig för smittspårningen.

Egentesterna kan användas till personal vid smittspårning.

Innan smittspårning påbörjas måste kontakt tas med en av kontaktpersonerna för egentesterna för att beställa dessa.

Kontakt

Endast ansvarig chef kan ta kontakt för att boka ett egentest för den anställde hos privat aktör inom vård och omsorg. Observera att provtagning genomförs endast vardagar.

Gunilla Carlsson, 0512-571 65, vardagar kl. 8-17
Agneta Andersson, 0512-571 59, tisdag, onsdag och fredag 8-17.

Instruktion för att genomföra egentest Essunga kommun (obs ny version från och med 14 decemberPDF (pdf, 300.2 kB)

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt