Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Visioner, framtidsidéer och mål

Essunga kommuns vision och värdeord speglar det de förtroendevalda i kommunen vill uppnå.

Vision
Närhet skapar meningsfulla möten där människor engageras och utvecklas

Värdeord
Äkta, Välkomnande, Engagerande och Nyfikna

Varje mandatperiod beslutar kommunfullmäktige om olika målområden inom vilka mål ska sättas.

Målområden mandatperioden 2015-2018:

 • Näringsliv och arbetsmarknad
 • Boende och befolkning
 • Finans

Utifrån vision, värdeord och målområden sätter fullmäktige sin mål. Styrelsens och nämndernas mål sätts utifrån kommunfullmäktiges mål. 

Kommunfullmäktiges mål 2017-2019

Näringsliv och arbetsmarknad

Inriktning: Kompetens

 • Kommuninvånare ska ha goda möjligheter att utvecklas genom arbete och utbildning.

Inriktning: Företagsklimat

 • Företagsklimatet ska vara så gott att etablerade företag stannar kvar och utvecklas och att nya företag finner det fördelaktigt att etablera sig här.

Inriktning: Infrastruktur

 • Det ska vara möjligt för kommuninvånare, företagare och besökare att nå service och arbete inom kommunen och regionen.

Boende och befolkning

Inriktning: Boende

 • Attraktiv kommun med bra boende och trygga miljöer.

Inriktning: Ungdomar

 • Ungdomar ska trivas och må bra i kommunen.

Finans

 • Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska vara 3,0 procent, med en avvikelse på +- 2,0 procent.
 • Nettoinvesteringar ska finansieras med egna medel under en rullande 4-års period.
 • Likviditeten ska vara på en nivå som säkerställer fullgod betalningsförmåga och finansiell handlingsfrihet verkställs.

Kommunstyrelsens mål 2019

Boende och befolkning

 • Samverka med andra aktörer för att upprätthålla en trygg och säker kommun
 • Stärka planeringen av byggnationen av ytterligare bostäder
 • Skapa attraktiva och tillgängliga utemiljöer
 • Ungdomar utvecklar nya mötesplatser i samråd med kommunen

Näringsliv och arbetsmarknad

 • Kommunen ska ha ett gott företagsklimat
 • Stärka kompetensförsörjningen
 • Fler möjligheter att resa i kommunen
 • Bredda den digitala servicen för invånare, företagare och besökare
 • Söka extern finansiering för gång- och cykelvägar

Finans

 • Budget i balans

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt