Läs mer

Översiktsplan och detaljplaner

Detaljplan

Det är kommunstyrelsen som ger plan- och byggkontoret i uppdrag att påbörja ett planarbete. Planeringens syfte är att samordna olika intressen vid byggande och förändring av markens användning samt främja att ett väl fungerande samhälle ska kunna utvecklas. Upprättandet av en plan är en demokratisk process, vilket innebär att det krävs samråd med berörda aktörer till exempel fastighetsägare, boende, andra kommuner och länsstyrelsen.

Översiktsplan

Enligt Plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan (ÖP) för dess mark- och vattenanvändning. I översiktsplanen visar kommunen hur man vill främja en långsiktigt god utveckling för bebyggelse och mark- och vattenanvändning. En översiktsplan har flera funktioner. Planen ska
bland annat vägleda kommunens vardagsbeslut vad gäller detaljplanering, planbesked, bygglov och andra typer av tillståndsprövning. Ett utpekat förslag på möjliga bebyggelseområden på icke kommunal mark innebär inte att fastighetsägaren måste stycka av sin fastighet eller ändra pågående
markanvändning utan snarare att möjligheten finns.

Kommunfullmäktige antog ny översiktsplan 2019-02-18 § 3. Översiktsplanen är ett viktigt verktyg för en hållbar samhällsutveckling. Översiktsplanen redovisar en helhetssyn på hur Essunga kommun ska verka för att vara en attraktiv och hållbar plats med goda förutsättningar till god livskvalité och god livsmiljö. Den ska också verka för bra boende- och fritidsmöjligheter samt ett framgångsrikt näringsliv. Planen ska ha fokus på långsiktig hållbarhet och att hushållningsaspekterna med användning av mark och vatten lyfts fram. Översiktsplanen är kommunövergripande och ligger till grund för beslut och åtgärder i kommunens nämnder och förvaltningar. Den används även av andra myndigheter som prövar eller överprövar bygg- och tillståndsärenden.

Detaljplanering

Plan- och byggkontoret ansvarar för detaljplanearbetet i kommunen. Det kan handla om detaljplaneläggning för nyexploatering, detaljplaneläggning av redan bebyggda områden, ändring av befintliga detaljplaner eller planutredningar.

En detaljplan innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den ska användas till.
Syftet med detaljplanen kan vara att göra det möjligt att bygga nya hus eller anläggningar.
En detaljplan är juridiskt bindande och ligger till grund för olika beslut, t.ex. bygglov.

Läs mer här för regler kring köp av nya tomter. Pdf, 391.7 kB.  

Ekologi och miljö
Plan- och byggkontoret arbetar tillsammans med kommunens övriga förvaltningar för att uppfylla miljöbalkens bestämmelser om en hållbar utveckling.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt