Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Översiktsplan och detaljplaner

Detaljplan

Det är kommunstyrelsen som ger plan- och byggkontoret i uppdrag att påbörja ett planarbete. Planeringens syfte är att samordna olika intressen vid byggande och förändring av markens användning samt främja att ett väl fungerande samhälle ska kunna utvecklas. Upprättandet av en plan är en demokratisk process, vilket innebär att det krävs samråd med berörda aktörer till exempel fastighetsägare, boende, andra kommuner och länsstyrelsen.

Översiktsplan

Enligt Plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan (ÖP) för dess mark- och vattenanvändning. I översiktsplanen visar kommunen hur man vill främja en långsiktigt god utveckling för bebyggelse och mark- och vattenanvändning. En översiktsplan har flera funktioner. Planen ska
bland annat vägleda kommunens vardagsbeslut vad gäller detaljplanering, planbesked, bygglov och andra typer av tillståndsprövning. Ett utpekat förslag på möjliga bebyggelseområden på icke kommunal mark innebär inte att fastighetsägaren måste stycka av sin fastighet eller ändra pågående
markanvändning utan snarare att möjligheten finns.

Kommunfullmäktige antog ny översiktsplan 2019-02-18 § 3. Översiktsplanen är ett viktigt verktyg för en hållbar samhällsutveckling. Översiktsplanen redovisar en helhetssyn på hur Essunga kommun ska verka för att vara en attraktiv och hållbar plats med goda förutsättningar till god livskvalité och god livsmiljö. Den ska också verka för bra boende- och fritidsmöjligheter samt ett framgångsrikt näringsliv. Planen ska ha fokus på långsiktig hållbarhet och att hushållningsaspekterna med användning av mark och vatten lyfts fram. Översiktsplanen är kommunövergripande och ligger till grund för beslut och åtgärder i kommunens nämnder och förvaltningar. Den används även av andra myndigheter som prövar eller överprövar bygg- och tillståndsärenden.

Detaljplanering

Plan- och byggkontoret ansvarar för detaljplanearbetet i kommunen. Det kan handla om detaljplaneläggning för nyexploatering, detaljplaneläggning av redan bebyggda områden, ändring av befintliga detaljplaner eller planutredningar.

En detaljplan innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den ska användas till.
Syftet med detaljplanen kan vara att göra det möjligt att bygga nya hus eller anläggningar.
En detaljplan är juridiskt bindande och ligger till grund för olika beslut, t.ex. bygglov.

Läs mer här för regler kring köp av nya tomter.PDF (pdf, 391.7 kB)  

Ekologi och miljö
Plan- och byggkontoret arbetar tillsammans med kommunens övriga förvaltningar för att uppfylla miljöbalkens bestämmelser om en hållbar utveckling.

Underättelse om granskning

Upphävande av detaljplan Åsaka 3:12 del av Essunga kommun

Ett förslag till upphävande av detaljplan Åsaka 3:12 del av Essunga kommun, daterat 2020-02-20, finns utställt för granskning fr.o.m. 2020-09-03 t.o.m. 2020-09-29. Detaljplanen som upphävs omfattar del av fastigheten Åsaka 3:12 och är beläget väster om E20 vid Lekåsa. Upphävandet av detaljplanen möjliggör för ombyggnationen av E20. Upphävandet av detaljplanen bedöms inte vara förenlig med översiktsplanen och ett utökat planförfarande tillämpas.

Den som har synpunkter på förslaget skall framföra dessa skriftligen till Kommunstyrelsen, Essunga kommun, 465 82 Nossebro eller kommun@essunga.se, senast 2020-09-29. Uppge detaljplan Åsaka 3:12 del av, ditt namn, adress och fastighetsbeteckning.

Granskningen är den sista delen av planprocessen innan beslut om att anta detaljplanen kan fattas. Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Frågor kan ställas till samhällsbyggnadskoordinator Sanna Fransson, plan-bygg@essunga.se, telefonnummer 0512-57121

Granskningshandlingar finns tillgängliga i receptionen i kommunhuset samt nedan.

Beslutsprotokoll 2020-05-25PDF (pdf, 103.1 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 559.1 kB)

Planbeskrivning granskningPDF (pdf, 1.1 MB)

Plankarta granskningPDF (pdf, 1.1 MB)

Planhandling befintlig detaljplanPDF (pdf, 947.7 kB)

Plankarta befintlig detaljplanPDF (pdf, 4.8 MB)


Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!