Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Djur och lantbruk

Ko betar längs Nossan

Bygg- och miljökontoret utövar tillsyn över lantbruk. Bland annat kontrolleras gödselhantering, kemikaliehantering och cisterner.

Gödselhantering

Gödsel måste hanteras på rätt sätt för att inte orsaka skador på miljön eller skapa olägenheter för människors hälsa.

Någon form av tät lagringsplats krävs för gödsel. Laring direkt på mark är aldrig tillåtet.

En tät lagringsplats kan vara t.ex. en gödselplatta eller en container. Använder du en container är det viktigt att du tänker på att tömma den regelbundet.

Är du ett jordbruksföretag och har fler än två djurenheter så har du krav på dig att ha lagringskapacitet för 6, 8 eller 10 månader beroende på djurslag och antal djurenheter. På Jordbruksverketslänk till annan webbplats hemsida kan du läsa mer om vad som gäller för dig.

 

Vid spridning av gödsel är det några saker man ska tänka på:

Alltid hålla skyddsavstånd på minst 2 meter till vattendrag och sjöar.

Sprid inte på mark som lutar mer än 10 % ner mot vatten.

Visa hänsyn till grannar, sprid helst inte på helger eller sena kvällar.

Inte sprida mer gödsel än vad som motsvarar 170 kg kväve / hektar, eller 22 kg fosfor/ hektar och år. Fosfor är en genomsnittsgiva på alla dina fält över en fem år period. 

Du får aldrig sprida gödsel på frusen, snötäckt eller översvämmad mark.

1 november till 28 februari är det förbjudet att sprida gödsel.

Skulle du ändå behöva sprida gödsel under vinterperioden krävs en dispens för detta som du söker hos bygg- och miljökontoret i Nossebro.

Kemiska bekämpningsmedel

Förvaring av bekämpningsmedel ska ske på ett säker sätt i låst utrymme utan golvbrunn. Vid spridning av bekämpningsmedel i fält är lantbrukaren skyldig att ta hänsyn till människors hälsa och miljön. Varje bekämpningstillfälle skall journalföras.

Drivmedel och oljor

Hanteringen av drivmedel och oljor skall ske på sådant sätt att föroreningar i mark och vatten inte kan uppstå, genom placering, rutiner och kontroller av farmatankar.

Nedgrävning av häst

För att få gräva ner avlivad häst krävs det en anmälan till bygg- och miljökontoret.

Blankett finner du här.

Det tidigare kravet på tillstånd från länsstyrelsen gäller inte längre.

Nedanstående anvisningar ska följas:

Vid nedgrävning av avliden häst gäller följande:

  • Djuret får inte grävas ner inom vattenskyddsområde
  • Djuret ska täckas med ca 1-1,5 meters jord, eventuellt med lite större stenar för att hindra vilda djur från att komma åt djuret
  • Minsta avstånd till grundvatten ska vara minst 0,5 meter
  • Minsta avstånd till berggrund ska vara ca 1 meter
  • Avstånd till bostäder och vattentäkter ska vara minst 100 meter
  • Avstånd till sjöar och vattendrag 10-30 meter

Nedgrävningen ska göras innan förruttnelsen påbörjats. Sommartid ska nedgrävning ske snarast efter det att djuret dött. Vid låga temperaturer kan en viss begränsad tid accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats och står under daglig tillsyn.

 

Skyddsjakt

Kommunen har tillgång till 5 skyttar, med tillstånd från polisen, för skyddsjakt. Kontaktperson för kommunens skyttar är:

Stig Hellström, telefon 0512-506 70, 070-539 22 96

Fastighetsägare som vill ha hjälp med skyddsjakt kan kontakta Stig Hellström.

Skyddsjakten sker enligt jaktförordningen bilaga 4 och i samråd med Polisen i Västra Götaland.

Avlivning av katt

Om en privatperson vill ha hjälp att avliva en katt kan man kontakta kommunens skyttar, se under fliken Skyddsjakt för kontaktuppgifter. 

Skyttarna tar ut en avgift på 150 kronor. Dessutom krävs ett skriftligt intyg på att katten får avlivas.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt