Läs mer

Djur och lantbruk

Ko betar längs Nossan

Bygg- och miljökontoret utövar tillsyn över lantbruk. Bland annat kontrolleras gödselhantering, kemikaliehantering och cisterner.

Gödselhantering

Gödsel måste hanteras på rätt sätt för att inte orsaka skador på miljön eller skapa olägenheter för människors hälsa.

Någon form av tät lagringsplats krävs för gödsel. Laring direkt på mark är aldrig tillåtet.

En tät lagringsplats kan vara t.ex. en gödselplatta eller en container. Använder du en container är det viktigt att du tänker på att tömma den regelbundet.

Är du ett jordbruksföretag och har fler än två djurenheter så har du krav på dig att ha lagringskapacitet för 6, 8 eller 10 månader beroende på djurslag och antal djurenheter. På Jordbruksverkets Länk till annan webbplats. hemsida kan du läsa mer om vad som gäller för dig.

 

Vid spridning av gödsel är det några saker man ska tänka på:

Alltid hålla skyddsavstånd på minst 2 meter till vattendrag och sjöar.

Sprid inte på mark som lutar mer än 10 % ner mot vatten.

Visa hänsyn till grannar, sprid helst inte på helger eller sena kvällar.

Inte sprida mer gödsel än vad som motsvarar 170 kg kväve / hektar, eller 22 kg fosfor/ hektar och år. Fosfor är en genomsnittsgiva på alla dina fält över en fem år period. 

Du får aldrig sprida gödsel på frusen, snötäckt eller översvämmad mark.

1 november till 28 februari är det förbjudet att sprida gödsel.

Skulle du ändå behöva sprida gödsel under vinterperioden krävs en dispens för detta som du söker hos bygg- och miljökontoret i Nossebro.

Kemiska bekämpningsmedel

Förvaring av bekämpningsmedel ska ske på ett säker sätt i låst utrymme utan golvbrunn. Vid spridning av bekämpningsmedel i fält är lantbrukaren skyldig att ta hänsyn till människors hälsa och miljön. Varje bekämpningstillfälle skall journalföras.

Drivmedel och oljor

Hanteringen av drivmedel och oljor skall ske på sådant sätt att föroreningar i mark och vatten inte kan uppstå, genom placering, rutiner och kontroller av farmatankar.

Nedgrävning av häst

Vid nedgrävning av häst ska följande riktlinjer följas:

1. Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.

2. Avstånd till grundvattenyta och/eller berggrund ska vara minst 1 meter.

3. Avstånd till närmaste bostad och/eller vattentäkt ska vara minst 200 meter.

4. Avstånd till sjöar, vattendrag och/eller dräneringar ska vara minst 30 meter.

5. Djuret ska täckas med minst 1,5 meter jordmassor, gärna med lite större stenar och annat för att hindra vilda djur från att komma åt djurkroppen. Detta är särskilt viktigt om djuret läggs ytligt på grund av hög grundvattennivå eller berg.

6. Nedgrävning ska göras innan förruttnelsen påbörjats. Sommartid ska nedgrävning ske snarast efter det att djuret dött. Vid låga temperaturer kan viss begränsad väntetid accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats och ses efter dagligen.


Skyddsjakt

Kommunen har tillgång till 5 skyttar, med tillstånd från polisen, för skyddsjakt. Kontaktperson för kommunens skyttar är:

Stig Hellström, telefon 0512-506 70, 070-539 22 96

Fastighetsägare som vill ha hjälp med skyddsjakt kan kontakta Stig Hellström.

Skyddsjakten sker enligt jaktförordningen bilaga 4 och i samråd med Polisen i Västra Götaland.

Avlivning av katt

Om en privatperson vill ha hjälp att avliva en katt kan man kontakta kommunens skyttar, se under fliken Skyddsjakt för kontaktuppgifter. 

Skyttarna tar ut en avgift på 150 kronor. Dessutom krävs ett skriftligt intyg på att katten får avlivas.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt