Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Projekt Gränsfri

Essunga kommun deltar i ett ESF (Europeiska Social Fonden) projekt vid namn Gränsfri. Två andra kommuner i Skaraborg är också deltagare - Skövde och Tibro kommun.

Projektet ska skapa nya lösningar på lokala utmaningar genom att ta till vara den mångfald vi har i samhället. Att alla människor och arbetsplatser får nyttja sin fulla potential för att nå resultat. Detta når vi bland annat genom att tre sektorer i samhället samverkar; civilsamhälle, arbetsliv och offentlig verksamhet. Samverkan sker med ett normkritiskt och genusmedvetet förhållningssätt för att lösa lokala utmaningar.

Lokalt utvecklingslabb

Labbets arbetssätt
Labbets verksamhet ska genomföras i samverkan mellan civilsamhälle, arbetsliv och offentlig verksamhet. En representation av deltagare med olika bakgrund och förutsättningar är central och labbet lämnar inte vidare förslag eller synpunkter,utan att dessa tre parter varit involverade. Det gemensamma målet för deltagarna är att i nya former av samverkan utveckla inkluderande arbetssätt.

Labbet är ett alternativt utvecklingsforum, som arbetar med utgångspunkt i lokala utvecklingsfrågor. Målet är att generera nya metoder och idéer för hur inkluderande utveckling skapas. Labbets övergripande mål är att hitta metoder för inkluderande lokal utveckling, som leder till strukturella förändringar. Labbet ska ge konkreta förslag på insatser, till exempel som den interaktionsplan som kommunen ska fastställa.

Labbets värdegrund
Arbetet ska präglas av prestigelöshet, mod och nyfikenhet. För att nå ett sådant arbetsklimat använder labbet ett normkritiskt och genusmedvetet förhållningssätt. Det betyder att alla frågor undersöks utifrån olika perspektiv och deltagarna strävar efter att synliggöra ”osynliga” normer, som kan stå i vägen för utveckling. Arbetet ska problematisera hur positioner och traditionella arbetsformer kan påverka både problemformulering och lösningsförslag.

Kunskapsbaserat arbete
Labbet har kunskap om att människors olika positioner utifrån kön, könsidentitet, ålder,etnisk bakgrund, trosuppfattning, funktionalitet, sexualitet och klass,påverkar villkor och möjligheter. Genom att tillämpa ett intersektionellt angreppssätt prövar labbet hur olika maktordningar kan samverka och ge varierande utfall.
Allt arbete ska bygga på kunskap om hur diskriminering och ojämställda villkor uppstår och kan förebyggas. Villkoren för kvinnor och män med olika bakgrund ska synliggöras med hjälp av statistik och forskning.

Arbetslivsnätverk

Parallellt skapar projektet arbetslivsnätverk bestående av lokala organisationer och företag i varje kommun. Ledare och personal får på så sätt tillgång till utbildning och stöd i arbetet med att skapa mångfaldiga och attraktiva organisationer.

Program arbetslivsnätverketPDF (pdf, 280.8 kB)

Vill ditt företag eller förening vara med i projektet?

Just nu söker vi deltagare till både vårt utvecklingslabb och vårt arbetslivsnätverk. Tycker du att det skulle vara intressant att veta mer om vad projektet kan göra för dig, maila projektledaren lina.oskarsson@essunga.se

Labbar för delaktighet

Det är fredag förmiddag i en av Skaraborgs minsta kommuner, Essunga. I biografhuset pågår ett labb. Dock utan vita rockar, skyddsglasögon och pysande provrör. Här är det diskussioner och strategier det handlar om.
-Jag ser labbet som en tankesmedja, säger projektledare Lina Oskarsson.

Essunga är tillsammans med Skövde och Tibro de tre kommuner som ingår i projektet Gränsfri, som drivs av EDCS; Resurscentrum för jämställdhet och mångfald. Också Högskolan i Skövde finns med som en part i projektet.

I korthet handlar det om lokal utveckling.

Om Lina ska översätta det till Essunga kan det beskrivas så här:

-Projektet Gränsfri är viktigt för oss för att vi måste öppna ögonen om vi vill att vår lilla kommun ska fortsätta att vara levande, och inte beroende av andra. Alla ska ha rätt till, och få känna delaktighet.

Hur skapar man delaktighet?

Alla har inte arbete, alla har inte utbildning. Alla är inte aktiva i föreningslivet. Alla kan inte svenska. Men alla ska ha rätt att vara delaktiga.

-Det är nödvändigt, säger Lina Oskarsson och berättar om en man från Irak.

Han är högutbildad ingenjör men är just nu vaktmästare. Samtidigt som kommunen behöver en ingenjör.

Labbets Anette Hillström berättar om behovet av undersköterskor i kommunen och nämner samtidigt en nyanländ kvinna som är sjuksköterska.

-Men hon plockar höns.

Tomas Johansson suckar. Han är rektor i Nossebro och också han ingår i labbet. Liksom de andra vid bordet är han i allra högsta grad medveten om problemet som heter att det finns kompetent arbetskraft men den kan inte alltid så mycket svenska som behövs. Just nu.

-Det är inte labbet som ska lösa något. Men vi ska hitta metoder som gör att man lokalt kan hitta lösningar, säger Lina Oskarsson.

Tre utmaningar

EDCS arbetar för inkluderande. Via projektet Gränsfri vill man komma fram till om det går att komma förbi de traditionella normerna som gör att många lokalt står utan inflytande.

Varje medverkande kommun har därför tagit fram tre utmaningar som de lokala labben ska jobba med.

-Vi glider lätt in i kategorin utanförskap kopplat till dem som kommer från andra länder, då den är lätt att se. Men det är absolut inte något vi arbetat specifikt med. Vi försöker se mångfald i andra saker än etnicitet. Nu ska vi gå vidare och ta upp andra former av utanförskap. Detta att inte ha jobb, utbildning, bostad. Sådana saker. Vi vet att även om man inte är aktiv i en förening så betyder inte det att man inte har intressen eller kraft. Tvärtom. Det gäller att hitta metoder som gör att alla dessa människor också känner sig delaktiga i Essunga och Essungas framtid, säger Lina Oskarsson.

Och det finns utmaningar att ta till sig. Det är till exempel svårt att få ungdomarna att stanna kvar i kommunen. Bostadsfrågan är säkert ett skäl till det.

Tänka nytt

En annan utmaning är det faktum att kommunen med 5500 invånare tar emot 28 kvotflyktingar under 2017. Och förnärvarande bor 44 ensamkommande i Essunga.

-Det ställer stora krav på en liten kommun som denna. Och det visar också tydligt att det är viktigt att våga tänka nytt, säger Lina.

Det är hon som projektledare som har valt vilka som ska ingå i det lokala labbet som träffas varannan månad.

-Ibland är jag rent euforisk efter ett labb, ibland undrar jag vad allt detta handlar om. Men jag vet samtidigt att vi måste få så många som möjligt att börja tänka nytt.

Komma förbi de stereotypa bedömningsgrunderna.

I annat fall blir det ingen hållbar utveckling. Socialt hållbar utveckling.

Hur man löser bostadsfrågan för ungdomar till exempel. En sådan uppgift och lösning ser ofta likadan ut i olika kommuner. Men är det den bästa? Kan vi ”tänka utanför boxen?”

”Vi är inte naiva”

-Vi är traditionellt fast i våra normer. Vi scannar av människor och bemöter dem efter det. Det enklaste är att göra som vi alltid har gjort. Det som vi uppfattar som normalt. På en arbetsplats skapar det i sin tur ofta ett vi och ett dom. För att exempelvis en arbetsplats ska vara öppen för alla så måste det normala undersökas, säger Kicki Borhammar vid EDCS, projektledare för Gränsfri.

De som tillhör normen har mycket makt, resonerar hon. Alla kan inte välja om de ska följa en norm eller inte. Kön, etnicitet, sexualitet, ålder, könsuttryck, trosuppfattning och funktionsvariationer påverkar våra positioner i samhället.

-Mycket makt att också förändra vad som är normalt. Och vad gör det med människor som inte ingår i normen? Fast Gränsfri handlar inte om godhet. En del kanske uppfattar det som att vi är idealister som tycker att alla människor är lika goda. Men vi är inte naiva. Det handlar om att hitta faktiska lösningar för att ge fler inflytande.

Ett konsultföretag gör en kartläggning av dagens process för samhällsutveckling i Skövde, Tibro och Essunga, samt jämför sedan denna med vad Gränsfri kommer fram till.

Projektet Gränsfri finansieras av Europeiska Socialfonden.


Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Kontakt