Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ekonomi

Den viktigaste inkomstkällan för kommunen är kommunalskatten. Den bestäms i samband med att budgeten för det kommande årets verksamhet fastställs.


Kommunalskatten

Skattesats 2018

Den totala skattesatsen är 34,761 procent.

Den totala skattesatsen består av följande delar:

Kommunalskatten 21,57 procent
Landstingsskatten 11,48 procent
Begravningsavgift 0,246 procent
Kyrkoavgift 1,465 procent

För dig som inte är medlem i Svenska kyrkan blir den totala skattesatsen i stället 33,296 procent.

Kommunen har tre församlingar; Essunga, Främmestad-Bäreberg samt Lekåsa-Barne Åsaka. Man betalar samma kyrkoavgift oberoende av vilken församling man bor i.

Utjämningssystem

Kommunernas förutsättningar för att bedriva verksamheten varierar beroende på en mängd faktorer så som kommunens geografiska läge, kommuninvånarnas ålder och så vidare. För att utjämna skillnaderna finns system för både inkomst- och kostnadsutjämning mellan kommunerna.

Verksamhetsplan med budget

Årligen upprättas en verksamhetsplan med budget, för nästkommande och de därpå följande två åren.

Verksamhetsplan med budget innehåller kommunfullmäktiges och nämndernas mål och är en skriftlig beskrivning av organisationens planerade verksamhet för kommande verksamhetsår. Ekonomiska ramar för budget, ekonomisk plan och investeringar dokumenteras också i kommunens verksamhetsplan.

Verksamhetsplan med budget antas av kommunfullmäktige i november året innan budgetåret.

Fakturauppgifter

Fakturaadress
Essunga kommun
Box 64
465 21 Nossebro

OBS! Uppge beställarens referensnummer i fältet "Er referens".

Organisationsnummer
212000-2916

Bankgiro
960-7805

Årsredovisningar och delårsrapporter

Taxor och avgifter

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt