Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Översiktsplan och detaljplaner

Detaljplan

Det är kommunstyrelsen som ger plan- och byggkontoret i uppdrag att påbörja ett planarbete. Planeringens syfte är att samordna olika intressen vid byggande och förändring av markens användning samt främja att ett väl fungerande samhälle ska kunna utvecklas. Upprättandet av en plan är en demokratisk process, vilket innebär att det krävs samråd med berörda aktörer till exempel fastighetsägare, boende, andra kommuner och länsstyrelsen.

Översiktsplan

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska ange hur mark- och vattenområden är avsedda att användas och hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Under 1992 antogs en översiktsplan. Planen aktualiserades år 2002.

Detaljplanering

Plan- och byggkontoret ansvarar för detaljplanearbetet i kommunen. Det kan handla om detaljplaneläggning för nyexploatering, detaljplaneläggning av redan bebyggda områden, ändring av befintliga detaljplaner eller planutredningar.

En detaljplan innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den ska användas till.
Syftet med detaljplanen kan vara att göra det möjligt att bygga nya hus eller anläggningar.
En detaljplan är juridiskt bindande och ligger till grund för olika beslut, t.ex. bygglov.

Läs mer här för regler kring köp av nya tomter.PDF (pdf, 391.7 kB)  

Ekologi och miljö
Plan- och byggkontoret arbetar tillsammans med kommunens övriga förvaltningar för att uppfylla miljöbalkens bestämmelser om en hållbar utveckling.


Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Kontakt