Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Djur och lantbruk

Ko betar längs Nossan

Bygg- och miljökontoret utövar tillsyn över lantbruk. Bland annat kontrolleras gödselhantering, bekämpningsmedel och cisterner.

Gödselhantering

Gödsel måste hanteras på rätt sätt för att inte orsaka skador på miljön eller skapa olägenheter för människors hälsa.

Någon form av tät lagringsplats krävs alltid för gödsel. Laring direkt på mark är aldrig tillåtet.

En tät lagringsplats kan vara t.ex. en gödselplatta eller en container. Använder du t.ex. en container är det viktigt att du tänker på att tömma den regelbundet.

Är du ett jordbruksföretag och har fler än två djurenheter så har du krav på dig att ha lagringskapacitet för 6, 8 eller 10 månader beroende på djurslag och antal. På Jordbruksverkets hemsida kan du se vad som gäller för dig.

Vid spridning av gödsel är det några saker man måste tänka på:

Alltid hålla skyddsavstånd på minst 2 meter till vattendrag och sjöar. Sprid inte på mark som lutar mer än 10 % ner mot vatten.

Visa hänsyn till grannar, sprid helst inte på helger eller sena kvällar.

Inte sprida mer gödsel än vad som motsvarar 170 kg kväve / hektar, eller 22 kg fosfor/ hektar och år. Fosfor är en genomsnittsgiva på alla dina fält över en fem år period. Du kan alltså lägga mer än 22 kg ett år och mindre ett annat år.

1 november till 28 februari är det förbjudet att sprida gödsel. Du får heller aldrig sprida gödsel på frusen, snötäckt eller översvämmad mark.

Behöver du sprida gödsel under denna period krävs en dispens som du söker hos Bygg- och miljökontoret.

Kemiska bekämpningsmedel

Förvaring av bekämpningsmedel ska ske på ett säker sätt i låst utrymme utan golvbrunn. Vid spridning av bekämpningsmedel i fält är lantbrukaren skyldig att ta hänsyn till människors hälsa och miljön. Varje bekämpningstillfälle skall journalföras.

Drivmedel och oljor

Hanteringen av drivmedel och oljor skall ske på sådant sätt att föroreningar i mark och vatten inte kan uppstå, genom placering, rutiner och kontroller av farmatankar.

Nedgrävning av häst

För att få gräva ner avlivad häst krävs det en anmälan till bygg- och miljökontoret. Det tidigare kravet på tillstånd från länsstyrelsen gäller inte längre. De anvisningar som finns på kommunens anmälningsblankett måste följas.

Skyddsjakt

Kommunen har tillgång till 5 skyttar, med tillstånd från polisen, för skyddsjakt. Kontaktperson för kommunens skyttar är:

Stig Hellström, telefon 0512-506 70, 070-539 22 96

Fastighetsägare som vill ha hjälp kan kontakta Stig Hellström.

Skyddsjakten sker enligt jaktförordningen bilaga 4 och i samråd med Polisen i Västra Götaland.

Avlivning av katt

Om en privatperson vill ha hjälp att avliva en katt tar skyttarna ut en avgift på 150 kronor. Dessutom krävs ett skriftligt intyg på att katten får avlivas.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Kontakt