Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bostäder och offentliga lokaler

Välkommen till vår kommun! Essunga kommun med centralorten Nossebro ligger på en timmes avstånd från Göteborg. De villor som senaste året varit till salu, har i regel sålts snabbt, och invånarantalet växer!

Fullmäktige har beslutat att kommunens byggklara småhustomter inom tätorterna, som fanns i plan före 2007, säljs för 1 000 kronor (avgift för anslutning till kommunens vatten och avlopp tillkommer till en kostnad av ca 85 000 kronor för en normalstor villatomt). Villkor för köp är att en villa byggs på tomten inom ett år efter att tomten köpts, och att man inte får sälja vidare en sådan obebyggd tomt.

Essunga kommun har på senare tid blivit en inflyttningsort. Till detta bidrar även våra låga förbrukningskostnader. Se listan över byggklara tomter härPDF (pdf, 21.1 kB).

Hitta bostad

Essunga Bostäder ABlänk till annan webbplats

Fåglums Bygg AB
Hasse Haraldsson
Telefon 0512-299 55

Nossans Fastighets AB
Tage Brolin
Telefon 0512-533 40

Nossebo Fastighets AB
Fredrik Kjellberg
Telefon 0704-13 58 08

BRF Fänkålen
Telefon 070-512 4860

Höglund & Gustafsson AB
Telefon 0512-160 20

Lediga tomter

Förutom de 1.000-kronors-tomter som kommunen har till salu så finns det också ett flertal byggklara tomter i Nossebro. Utmed Strandgatan finns 4 lediga tomter. Varje tomt är på 567 kvm. Priset för dessa tomter är kronor 47.010:-- (avgifter för inkoppling av vatten och avlopp
samt el tillkommer).

Lediga tomter finns också utmed Nypongatan, ny gata vid Oxbergsgatan/Sturegatan. Tomterna är drygt 1000 kvm stora och kostar 70:--/kvm. Här är det möjligt att bygga ett enbostadshus med normalstort garage.

Utmed Kraftgatan, vid Krusegårdsgatan, finns 3 stycken planerade tomter, ej avstyckade. De blir cirka 1.400 - 1.700 kvm stora och ger en unik möjlighet att bygga bostadshus i kombination med byggnad för kontor, hantverk, småbutik, lager med mera. Dock får verksamheten inte vara störande för grannar. Detta område medger ytterligare 7 liknande tomter. Samtliga tomter kostar 70 kronor per kvadratmeter.

1000-kronorstomterPDF (pdf, 21.1 kB)

Detaljplaner Essunga, Främmestad och JonslundPDF (pdf, 12.5 MB)

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag kan lämnas till personer med funktionshinder för att ge dem möjlighet till ett självständigt liv i egen bostad. Det är kommunen som beviljar eventuellt bidrag, enligt Lagen om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574) och utvecklad praxis, men för att kunna söka  bidrag fordras intyg från till exempel arbetsterapeut.

Vem kan få bidraget?
Bostadsanpassningsbidrag omfattar i princip alla slags funktionshinder som kräver en anpassning av bostaden. Bidraget lämnas till enskild person som äger sin bostad eller innehar bostaden med hyres- eller bostadsrätt. För anpassning av hyres- eller bostadsrätt krävs fastighetsägarens medgivande. 
Bidrag kan sökas för egen del eller för familjemedlem. 
Bidraget är inte inkomstprövat.

Vad ges bidrag till?
Bostadsanpassningsbidrag lämnas enbart till fasta funktioner i bostaden och i anslutning till bostaden.

Bidrag lämnas inte om behovet av åtgärden är tillfälligt eller för åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktionshindret. Det innebär att åtgärderna inte får vara ett led i en större upprustning av fastigheten.

Bidrag lämnas aldrig för lös egendom.

Bidrag lämnas till att utföra anpassningsåtgärderna för en skälig kostnad.

Speciella regler gäller vid köp eller byte samt vid nybyggnad av bostad
Vid köp eller byte av bostad krävs särskilda skäl för att välja en bostad som kräver anpassning. Kontakta handläggaren innan bindande avtal har träffats för att få veta om bidrag kan påräknas eller inte.

Vid nybyggnad ska huset göras lämpligt utan stöd av bidrag, varför bidraget endast är begränsat till vissa handikappbetingade väsentliga merkostnader.

Överklaga beslut om bostadsanpassningsbidrag
Kommunens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:97).

Handläggaren hjälper dig gärna med hur du överklagar.

Särskilda boenden

När behovet av hjälp och stöd inte kan tillgodoses i det egna hemmet kan annat boende vara aktuellt. Då finns det olika boenden för personer över 65 år, för personer med psykiska funktionshinder, för personer med missbruksproblematik eller för personer med olika former av förståndshandikapp. 

Offentliga lokaler

Essunga kommun har många mötesplatser att erbjuda! Här kan du bland annat hitta information om våra fina bygdegårdar, idrottshallar och Nossebro skolas aula.  

Förköpsrätt och upphävd förköpslag

2010 upphävdes Förköpslagen (1967:868). Enligt den kunde en kommun i vissa fall träda i en köpares
ställe när ett avtal tecknats om en fastighets-överlåtelse. Syftet var att underlätta för kommunerna att köpa mark och planera för städers expansion. Förköpslagen slutade att gälla den 30 april 2010. De
lagändringar som följer av upphävandet trädde i kraft den 1 maj 2010.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Kontakt